Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gaisa pārvadātāju atbildības apdrošināšana

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Gaisa pārvadātāju atbildības apdrošināšana

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 785/2004 par apdrošināšanas prasībām, kas attiecas uz gaisa pārvadātājiem un gaisa kuģu ekspluatantiem

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar to izveido minimālās apdrošināšanas prasības gaisa pārvadātājiem un gaisa kuģu ekspluatantiem attiecībā uz pasažieriem, bagāžu, kravu un trešām personām.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Darbības joma

Šī regula attiecas uz visiem gaisa pārvadātājiem un visiem gaisa kuģu ekspluatantiem, kas veic lidojumus Eiropas Savienības (ES) valsts teritorijā, uz šo teritoriju, no tās vai pāri tai. Gaisa pārvadātājiem un gaisa kuģu ekspluatantiem ir jābūt apdrošinātiem, jo īpaši attiecībā uz:

 • pasažieriem;
 • bagāžu;
 • kravu un trešām personām;
 • ar aviāciju saistītās atbildības riskiem (ieskaitot karadarbību, terorismu, nolaupīšanu, sabotāžu, nelikumīgu gaisa kuģa aizturēšanu un nemierus).

Tā neattiecas uz:

 • valsts gaisa kuģiem (militārie, muitas vai policijas gaisa kuģi);
 • lidmodeļiem, kam maksimālā pacelšanās masa (MTOM)* ir mazāka nekā 20 kg;
 • lidaparātiem, ar ko uzsāk lidošanu, izmantojot kāju spēku (tostarp motoparaplāniem un deltaplāniem);
 • piezemētiem aerostatiem;
 • pūķiem;
 • izpletņiem (tostarp burāšanas izpletņiem);
 • gaisa kuģiem, tostarp planieriem, kam maksimālā pacelšanās masa mazāka par 500 kg, un sīksvara lidaparātiem, kurus izmanto nekomerciālos nolūkos vai izmanto vietējai lidotāju apmācībai, kas nav saistīta ar starptautisko robežu šķērsošanu, ciktāl tas skar šajā regulā paredzētos apdrošināšanas pienākumus, kas saistīti ar kara un terorisma draudiem.

Atbilstība

Gaisa pārvadātājiem un attiecīgā gadījumā gaisa kuģu ekspluatantiem ir pienākums pierādīt atbilstību šai regulai, attiecīgo ES valstu* kompetentajām iestādēm iesniedzot apdrošināšanas polisi vai citu derīgas apdrošināšanas pierādījumu.

Apdrošināšana attiecībā uz atbildību par pasažieriem, bagāžu un kravu

Atbildībai par pasažieriem minimālais apdrošināšanas segums ir 250 000 SDR* par pasažieri. Taču attiecībā uz nekomerciālām darbībām ar gaisa kuģi, kam maksimālā pacelšanās masa ir 2700 kg vai mazāka, ES valstis var noteikt zemāka līmeņa minimālo apdrošināšanas segumu, ar noteikumu, ka šāds segums ir vismaz 100 000 SDR par pasažieri.

Veicot komerciālas darbības, atbildībai par bagāžu minimālais apdrošināšanas segums ir 1131 SDR par pasažieri.

Veicot komerciālas darbības, atbildībai par kravu minimālais apdrošināšanas segums ir 19 SDR par kilogramu.

Apdrošināšana attiecībā uz atbildību par trešām personām

Minimālais apdrošināšanas segums vienam nelaimes gadījumam un vienam gaisa kuģim ir atkarīgs no gaisa kuģa maksimālās pacelšanās masas.

Izpilde un sankcijas

 • ES valstis nodrošina, ka gaisa pārvadātāji un gaisa kuģu ekspluatanti ievēro šo regulu. Sankcijām par pārkāpumiem jābūt efektīvām, samērīgām un preventīvām.
 • Attiecībā uz ES gaisa pārvadātājiem šīs sankcijas var ietvert ekspluatācijas licences anulēšanu.
 • Attiecībā uz ārpussavienības valstu gaisa pārvadātājiem un gaisa kuģu ekspluatantiem, kuri izmanto gaisa kuģi, kas nav reģistrēts ES, sankcijas var ietvert atteikumu attiecībā uz tiesībām nolaisties ES valsts teritorijā.
 • Ja ES valsts nav pārliecināta, ka šīs regulas nosacījumi ir ievēroti, tā neļauj gaisa kuģim pacelties, kamēr attiecīgais gaisa pārvadātājs vai gaisa kuģa ekspluatants nav iesniedzis pierādījumu par atbilstīgu apdrošināšanas segumu.

Lai ņemtu vērā inflāciju, ar Regulu (ES) Nr. 285/2010 tika grozīti Regulā (EK) Nr. 785/2004 noteiktie kompensācijas ierobežojumi.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2005. gada 30. aprīļa.

KONTEKSTS

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes sadaļā, kas veltīta gaisa pārvadājumu apdrošināšanai.

GALVENIE TERMINI

* Maksimālā pacelšanās masa atbilst apstiprinātai vērtībai, kura visiem gaisa kuģa tipiem ir īpaša un ir norādīta gaisa kuģa lidojumderīguma sertifikātā.

* Attiecīgā ES valsts ir ES valsts, kura ir piešķīrusi ekspluatācijas licenci ES gaisa pārvadātājam vai kuras teritorijā ir reģistrēts gaisa kuģa ekspluatanta gaisa kuģis. Attiecībā uz ārpussavienības valstu gaisa pārvadātājiem un gaisa kuģu ekspluatantiem, kas izmanto ārpus ES reģistrētus gaisa kuģus, attiecīgā ES valsts ir ES valsts, uz kuru vai no kuras veic lidojumus.

*SDR ir speciālās aizņēmuma tiesības vai potenciāls prasījums pret Starptautiskā Valūtas fonda dalībvalstu brīvi izmantojamajām valūtām (Starptautiskā Valūtas fonda sniegtā SDR definīcija).

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 785/2004 (2004. gada 21. aprīlis) par apdrošināšanas prasībām, kas attiecas uz gaisa pārvadātājiem un gaisa kuģu ekspluatantiem (OV L 138, 30.4.2004., 1.–6. lpp.

Regulas (EK) Nr. 785/2004 turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 996/2010 (2010. gada 20. oktobris) par nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanu un novēršanu civilajā aviācijā un ar ko atceļ Direktīvu 94/56/EK (OV L 295, 12.11.2010., 35.–50. lpp.). Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1008/2008 (2008. gada 24. septembris) par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā (pārstrādāta versija) (OV L 293, 31.10.2008., 3.–20. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 889/2002 (2002. gada 13. maijs), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2027/97 par gaisa pārvadātāju atbildību nelaimes gadījumos (OV L 140, 30.5.2002., 2.–5. lpp.)

Padomes Lēmums 2001/539/EK (2001. gada 5. aprīlis) par to, kā Eiropas Kopiena noslēdz Konvenciju par dažu starptautisko gaisa pārvadājumu noteikumu unifikāciju (Monreālas Konvenciju) (OV L 194, 18.7.2001., 38. lpp.)

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei. ES gaisa kuģu ekspluatantiem izvirzītās prasības attiecībā uz apdrošināšanu. Ziņojums par Regulas (EK) Nr. 785/2004 darbību (COM(2008) 216 galīgā redakcija, 24.4.2008.)

Pēdējo reizi atjaunots: 22.02.2016

Top