Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pārrobežu vilcienu personāls — darba apstākļi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pārrobežu vilcienu personāls — darba apstākļi

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2005/47/EK par nolīgumu par dažiem to darbinieku izmantošanas nosacījumu aspektiem, kuri sniedz savstarpējas izmantojamības pārrobežu pakalpojumus dzelzceļa sektorā

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

  • Nolīgums nodrošina līdzsvaru starp:
    • vajadzību nodrošināt pienācīgu veselības aizsardzību un drošību mobilajiem darba ņēmējiem, kuri sniedz savstarpējās izmantojamības pārrobežu pakalpojumus dzelzceļu sektorā, un
    • nepieciešamību nodrošināt elastīgumu dzelzceļu pārvadājumu uzņēmumu vadībā integrētā Eiropas Savienības (ES) dzelzceļu tīklā.
  • Saskaņā ar nolīgumu darbiniekiem piešķir diennakts atpūtas laiku, kas ilgst vismaz 12 secīgas stundas, un 30 līdz 45 minūšu pārtraukumus darbā. Atbilstoši nolīgumam vadīšanas laiks nevar pārsniegt 9 stundas dienas maiņā un 8 stundas nakts maiņā.
  • Nolīgums arī dod darba devējiem lielāku elastību, jo izņēmuma apstākļos viņi var saīsināt diennakts atpūtas laiku līdz 9 stundām, nevis 11 stundām, kā noteikts Direktīvā 2003/88/EK par darba laika organizēšanu.
  • ES valstis var uzturēt spēkā vai ieviest labvēlīgākus noteikumus par tiem, kas paredzēti šajā direktīvā.
  • Direktīvu nevar izmantot kā pamatojumu tam, lai attaisnotu darbinieku aizsardzības līmeņa samazināšanu jomās, kurās esošie valsts tiesību akti nosaka augstāku aizsardzības līmeni.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2005. gada 27. jūlija. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 2008. gada 27. jūlijam.

KONTEKSTS

Šī direktīva ir daļa no vispārējās sistēmas, kas nodrošina ES dzelzceļa sistēmu savstarpēju izmantojamību. Labāk integrēti dzelzceļa tīkli ļaus ES samazināt autopārvadājumus un to radītās kaitīgās blakusparādības. Sociālo partneru iesaistīšana palīdz nodrošināt apmierinošus darba apstākļus darbiniekiem, kas sniedz savstarpējas izmantojamības pakalpojumus dzelzceļa sektorā.

* GALVENIE TERMINI

Mobilais darbinieks: Ikviens vilciena personāla loceklis, kurš dienas maiņā ilgāk par stundu iesaistīts savstarpējas izmantojamības pārrobežu pakalpojumu nodrošināšanā.

Savstarpējas izmantojamības pārrobežu pakalpojums: Vienas valsts vilcienu izmantošana citas valsts dzelzceļu tīklā.

PAMATDOKUMENTS

Padomes Direktīva 2005/47/EK (2005. gada 18. jūlijs) par Nolīgumu starp Eiropas Dzelzceļa kopienu (CER) un Eiropas Transporta darbinieku federāciju (ETF) par dažiem to mobilo darbinieku izmantošanas nosacījumu aspektiem, kuri sniedz savstarpējas izmantojamības pārrobežu pakalpojumus dzelzceļa sektorā (OV L 195, 27.7.2005., 15.–17. lpp.)

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas paziņojums Padomei — Par to, kāda ekonomiskā un sociālā ietekme ir Direktīvas 2005/47/EK pielikumā iekļautajam nolīgumam, kas noslēgts 2004. gada 27. janvārī starp sociālajiem partneriem par dažiem to mobilo darbinieku izmantošanas nosacījumu aspektiem, kuri sniedz savstarpējas izmantojamības pārrobežu pakalpojumus dzelzceļa sektorā (COM(2008) 855 galīgā redakcija, 15.12.2008.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/88/EK (2003. gada 4. novembris) par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem (OV L 299, 18.11.2003., 9.–19. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 06.09.2016

Top