Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gaisa satiksmes pakalpojumu nolīgumi starp ES valstīm un ārpussavienības valstīm

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Gaisa satiksmes pakalpojumu nolīgumi starp ES valstīm un ārpussavienības valstīm

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 847/2004 — sarunas par gaisa satiksmes pakalpojumu nolīgumiem starp ES valstīm un ārpussavienības valstīm un šo nolīgumu īstenošana

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

 • Ar to nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības (ES) valstīm atļauj risināt sarunas un paziņot par šādām sarunām ar ārpussavienības valstīm par divpusējiem gaisa satiksmes pakalpojumu nolīgumiem (GSP nolīgumi).
 • Tās mērķis ir nodrošināt, lai esošie nolīgumi atbilstu ES tiesību aktiem.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

ES kompetence

 • 2002. gada novembrī Eiropas Savienības Tiesa apstiprināja ES ekskluzīvās tiesības risināt sarunas, parakstīt un noslēgt starptautiskos GSP nolīgumus ar ārpussavienības valstīm, ja šādi nolīgumi skar aspektus, kas ir ES ekskluzīvā kompetencē.
 • Tiesas nolēmuma izdošanas brīdī bija noslēgts liels skaits GSP nolīgumu, kuru noteikumi neatbilda ES tiesību aktiem. Kopš tā laika daudzos šajos nolīgumos ir veikti grozījumi, lai nodrošinātu atbilstību ES tiesību aktiem.

Mērķis

ES tiesību aktiem neatbilstošie GSP nolīgumi jāgroza, lai:

 • nodrošinātu šādos nolīgumos tiesisko noteiktību abām pusēm;
 • garantētu visām ES aviosabiedrībām tiesības dibināt uzņēmumus ES teritorijā, tostarp nediskriminējošu pieeju tirgum visos maršrutos starp ES valstīm un ārpussavienības valstīm, attiecībā uz kuriem noslēgti GSP nolīgumi.

GSP nolīgumu grozīšana

GSP nolīgumus var grozīt divējādi:

 • Horizontālie nolīgumi — darbojoties attiecīgo ES valstu vārdā, kurām ir noslēgti divpusējie GSP nolīgumi ar ārpussavienības valsti, Eiropas Komisija risina sarunas par vienota nolīguma noslēgšanu ar konkrēto ārpussavienības valsti.
 • Divpusējās sarunas — grozot vai aizstājot katru atsevišķo GSP nolīgumu.

Divpusējo sarunu noteikumi un procedūras

 • ES valsts var rīkot divpusējās sarunas, lai grozītu vai aizstātu GSP nolīgumu, kas daļēji ir ES kompetencē, ja tā ievēro regulā paredzētos noteikumus un procedūras:
  • šādās sarunās ietverti visi attiecīgie standarta noteikumi, ko kopīgi izstrādājušas ES valstis un Komisija, un ir ievērota paziņošanas procedūra;
  • paziņo Komisijai par savu nodomu rakstveidā.
 • Ja 15 darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas Komisija secina, ka sarunas var apdraudēt notiekošo ES sarunu mērķus ar ārpussavienības valsti un/vai to rezultātā var tikt noslēgts nolīgums, kas būtu nesavienojams ar ES tiesību aktiem, tā par to informē ES valsti.
 • ES valsts nedrīkst slēgt tādas jaunas vienošanās ar ārpussavienības valsti, kas samazina ES aviopārvadātāju skaitu, kuriem atļauts sniegt pakalpojumus starp tās teritoriju un attiecīgo ārpussavienības valsti.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā stājās spēkā 2004. gada 30. maijā.

KONTEKSTS

Ārējā aviācijas politika — horizontālie līgumi

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 847/2004 (2004. gada 29. aprīlis) attiecībā uz sarunām par gaisa satiksmes pakalpojumu nolīgumiem starp dalībvalstīm un trešām valstīm un šo nolīgumu īstenošanu (OV L 157, 30.4.2004., 7.–17. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Padomes Regula (EEK) Nr. 2408/92 (1992. gada 23. jūlijs) par Kopienas aviosabiedrību piekļuvi Kopienas iekšējiem gaisa ceļiem (OV L 240, 24.8.1992., 8.–14. lpp.)

Regulas (EEK) Nr. 2408/92 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla nozīme.

Pēdējo reizi atjaunots: 13.10.2016

Top