Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
To vilcienu vadītāju sertifikācija, kuri vada lokomotīves un vilcienus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

To vilcienu vadītāju sertifikācija, kuri vada lokomotīves un vilcienus

ES mēroga standarti, kas attiecas uz vilcienu vadītājiem:

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2007/59/EK (2007. gada 23. oktobris) par to vilcienu vadītāju sertifikāciju, kuri vada lokomotīves un vilcienus Kopienas dzelzceļu sistēmā

KOPSAVILKUMS

ES mēroga standarti, kas attiecas uz vilcienu vadītājiem:

 • atvieglo dzelzceļa pakalpojumu sniedzēju darbību ES valstīs;
 • palielina sabiedrības uzticēšanos dzelzceļa sistēmām;
 • rada elastīgāku darba tirgu pašiem vadītājiem.

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Direktīvā ir paredzēti nosacījumi un procedūras, lai sertificētu vilciena vadītājus, kas ES dzelzceļu sistēmā vada lokomotīves un vilcienus.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Īstenojot direktīvu, ES valstis var to nepiemērot vilcieniem, ko ekspluatē:

 • metro, tramvaju un citās vieglās dzelzceļu sistēmās;
 • tīklos, kuri ir atdalīti no pārējās dzelzceļu sistēmas un ir paredzēti tikai vietējiem, pilsētas vai piepilsētas pasažieru un kravu pārvadājumiem;
 • privātās dzelzceļa infrastruktūrās;
 • sliežu ceļu posmos, kuri parastai satiksmei uz laiku ir slēgti.

Vadītāju sertifikācija

Vadītājiem ir jābūt vajadzīgajai sagatavotībai un kvalifikācijai. Viņiem jābūt arī šādiem dokumentiem:

 • apliecībai, kas apstiprina, ka vadītājs atbilst medicīniskās un psiholoģiskās sagatavotības obligātajām prasībām, viņam ir pamatizglītība un vispārējas iemaņas;
 • saskaņotam papildu sertifikātam, kurā norādīti dzelzceļi, kuros vadītājs ir tiesīgs vadīt vilcienus, un vilcienu veidi, kurus vadītājs drīkst vadīt.

Apliecības un sertifikāta iegūšana

Pretendentiem ir jāizpilda šādas prasības:

 • viņiem ir jābūt vismaz 20 gadus veciem, lai gan ES valstis var izsniegt apliecības pretendentiem no 18 gadu vecuma, taču tad šī apliecība ir derīga tikai attiecīgās valsts teritorijā;
 • viņi ir saņēmuši pamatapmācību un atbilst direktīvā noteiktajām medicīniskajām prasībām;
 • viņi apliecina savu fizisko un garīgo piemērotību darbam, izejot medicīnisko izmeklēšanu, ko veic kompetentās iestādes atzīts ārsts;
 • viņi apliecina savu psihisko piemērotību darbam, izejot izmeklēšanu, ko veic kompetentās iestādes atzīts psihologs;
 • viņi apliecina savas profesionālās spējas un, vajadzības gadījumā, arī valodu zināšanas.

Kompetentajai iestādei apliecība jāizsniedz viena mēneša laikā pēc vajadzīgo dokumentu saņemšanas. Apliecība ir spēkā 10 gadus.

Kādi ir valstu kompetento iestāžu pienākumi?

Iestādei, kuru ES valsts iecēlusi, lai tā izsniegtu vilcienu vadītāju apliecības, ir vairāki uzdevumi, tostarp:

 • izsniegt un atjaunināt apliecības, nodrošināt otru eksemplāru un vajadzības gadījumā atcelt vai atsaukt apliecības;
 • nodrošināt regulārus eksāmenus un pārbaudes;
 • nodrošināt akreditēto vai atzīto personu un struktūru (ārstu, apmācību vadītāju, eksaminētāju utt.) reģistru publicēšanu un atjaunināšanu;
 • uzturēt un atjaunināt izsniegto, grozīto, apturēto, anulēto vai par nozaudētām vai iznīcinātām atzīto apliecību, kā arī to apliecību, kurām beidzies termiņš, reģistru;
 • uzraudzīt vadītāju sertificēšanas procesu un ES teritorijā kursējošajiem vilcieniem nepieciešamo pārbaužu veikšanu.

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma pienākumi

 • Uzturēt izsniegto, grozīto, apturēto, anulēto vai par nozaudētiem vai iznīcinātiem atzīto saskaņoto papildu sertifikātu, kā arī to sertifikātu, kuriem beidzies termiņš, reģistru.
 • Izveidot sistēmu vadītāju pārraudzībai un tūlītēju pasākumu veikšanai gadījumā, ja rodas šaubas par vadītāja piemērotību darbam.

Līdz 2018. gada 29. oktobrim visiem vadītājiem ir jābūt šai direktīvai atbilstošām apliecībām un sertifikātiem.

Direktīva tika grozīta ar Direktīvu 2014/82/ES. Grozījumi ietvēra nelielas izmaiņas prasībās attiecībā uz apliecību un sertifikātu izsniegšanu, lai nodrošinātu to vienādu piemērošanu visās ES valstīs.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2007/59/EK

4.12.2007.

3.12.2009.

OV L 315, 3.12.2007., 51.-78. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2014/82/ES

15.7.2014.

1.7.2015.

OV L 184, 25.6.2014., 11.-15. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Lēmums 2010/17/EK (2009. gada 29. oktobris) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2007/59/EK paredzēto galveno parametru noteikšanu vilcienu vadītāju apliecību un papildu sertifikātu reģistriem (OV L 8, 13.1.2010., 17.-31. lpp.)

Komisijas Regula (ES) Nr. 36/2010 (2009. gada 3. decembris) par Kopienas paraugiem, kas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/59/EK noteikti vilciena vadītāja apliecībām, papildu sertifikātiem, apliecinātām papildu sertifikātu kopijām un pieteikuma veidlapām vilciena vadītāja apliecību saņemšanai (OV L 13, 19.1.2010., 1.-27. lpp.)

Komisijas Lēmums 2011/765/ES (2011. gada 22. novembris) par vilciena vadītāju apmācībās iesaistīto mācību centru atzīšanas kritērijiem, par vilciena vadītāju eksaminētāju atzīšanas kritērijiem un par zināšanu pārbaužu/eksāmenu organizācijas kritērijiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/59/EK (OV L 314, 29.11.2011., 36.-40. lpp.)

Komisijas Ieteikums 2011/766/ES (2011. gada 22. novembris) par vilciena vadītāju mācību centru un eksaminētāju atzīšanas procedūru saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/59/EK (OV L 314, 29.11.2011., 41.-46. lpp.)

Komisijas Īstenošanas lēmums 2014/89/ES (2014. gada 14. februāris) attiecībā uz izmēģinājuma projektu, lai izpildītu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2007/59/EK noteiktos administratīvās sadarbības pienākumus, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (OV L 45, 15.2.2014., 36.-39. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 14.09.2015

Top