Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Jūras drošība - Kuģošanas drošības komiteja

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Jūras drošība - Kuģošanas drošības komiteja

Ar šo regulu izveido Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komiteju (COSS). Tā palīdz Eiropas Komisijai un konsultē to par ES tiesību aktu piemērošanu saistībā ar kuģošanas drošības standartiem, piesārņojuma novēršanu un sadzīves un darba apstākļiem uz kuģiem.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 2099/2002 (2002. gada 5. novembris), ar ko izveido Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komiteju (COSS) un groza regulas par kuģošanas drošību un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanu

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar to izveido COSS komiteju, kurā ir ES dalībvalstu pārstāvji un kuru vada Komisija. Tās uzdevums ir palīdzēt laicīgi atjaunināt un grozīt ES tiesību aktus kuģošanas jomā. Tā centralizē darbu, ko iepriekš veica vairākas komitejas, kas bija izveidotas, pamatojoties uz dažādiem ES tiesību aktiem šajā jomā.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Darbības joma

COSS darbs ir saistīts ar daudziem dažādiem ES kuģošanas tiesību aktu aspektiem:

  • ostas iekārtas: (iekārtas, kas paredzētas kuģu atkritumu un kravu atlieku uzņemšanai), lai samazinātu atkritumu novadīšanu jūrā un tādējādi samazinātu jūras piesārņojumu;
  • kuģu aprīkojums: tādu produktu un pakalpojumu drošums, kurus piegādā vai sniedz kuģu (jūras un iekšējo ūdeņu) un jūrā izvietotu būvju (piemēram, naftas ieguves platformu) būvniecībai, pārveidošanai un uzturēšanai;
  • pasažieru kuģi, prāmju un kruīza kuģu drošība un sadzīves apstākļi uz kuģiem;
  • jūrnieku minimālais sagatavotības līmenis.

Starptautiski noteikumi

Daudzas izmaiņas ES kuģošanas tiesību aktos ir saistītas ar izmaiņām, par kurām vienojas starptautiskas organizācijas, piemēram, Starptautiskā Jūrniecības organizācija vai Starptautiskā Darba organizācija.

Atbilstības pārbaudes procedūra

Lai novērstu nesaskaņas starp ES tiesību aktiem kuģošanas jomā un starptautiskiem nolīgumiem, ES valstis un Komisija sadarbojas un saskaņo rīcību, lai formulētu kopēju ES nostāju.

Ir izveidota atbilstības pārbaudes procedūra, kas ļauj COSS izskatīt jebkādus starptautiskā līmenī pieņemtu konvenciju vai rezolūciju grozījumus, kas pazemina ES standartus. Pēc Komisijas iniciatīvas vai pēc ES valsts lūguma var sasaukt COSS ārkārtas sanāksmi, lai izskatītu grozījumus un sagatavotu atzinumu par atbilstīgiem ES pasākumiem.

Komisija attiecīgos gadījumos var arī īstenot piesardzības pasākumu - lūgt ES valstis apturēt vai atlikt plānus, kas paredz pieņemt vai piemērot attiecīgos starptautisko tiesību instrumentu grozījumus.

COSS pilnvaras

COSS darbs paātrina un vienkāršo starptautisko noteikumu iekļaušanu ES tiesību aktos, ļaujot tieši piemērot šo noteikumu grozījumus pēc iepriekšējas atbilstības pārbaudes.

Regula (ES) Nr. 182/2011 nosaka noteikumus un principus saistībā ar Eiropas Komisijas īstenošanas pilnvarām (komitoloģija). Ar COSS starpniecību ES valstis uzrauga to, kā Komisija izmanto tai uzticētās īstenošanas pilnvaras ar dažādām direktīvām un regulām, kas pieņemtas ES kuģošanas tiesību aktu jomā.

KAD REGULA IR PIEMĒROJAMA?

No 2002. gada 19. decembra.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas Mobilitātes un transporta ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē.

ATSAUCES

Akts

Spēkā stāšanās datums

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 2099/2002

19.12.2002.

19.12.2002.

OV L 324, 29.11.2002, 1.-5. lpp.

Pēdējo reizi atjaunots: 15.03.2015

Top