Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Beramkravu kuģu iekraušana un izkraušana

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Beramkravu kuģu iekraušana un izkraušana

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2001/96/EK — ES prasības un procedūras beramkravu kuģu drošai iekraušanai un izkraušanai

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

 • Šī direktīva nosaka stingrākas drošības procedūras beramkravu kuģiem, kas iekrauj un izkrauj cietās beramkravas ES ostās.
 • Tās mērķis ir samazināt kuģiem nodarīto bojājumu risku iekraušanas un izkraušanas laikā.
 • Tā paredz saskaņotus standartus kuģiem un termināliem, kā arī to savstarpējai sadarbībai un informācijas apmaiņai.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Šis tiesību akts attiecas uz ES termināliem* un beramkravu kuģiem, neatkarīgi no valsts karoga, kas piestāj šajos terminālos, lai iekrautu vai izkrautu cietās beramkravas.
 • ES valstis nodrošina, ka:
  • termināla operatori ir pārliecināti par to, ka kuģi, kuri piestāj terminālos, kā arī paši termināli atbilst tiesību akta noteikumiem;
  • pirms iekraušanas vai izkraušanas darbu uzsākšanas kuģa kapteinis ir vienojies ar termināla pārstāvi par iekraušanas un izkraušanas grafikiem atbilstoši 1974. gada SOLASkonvencijas noteikumiem;
  • to kompetentās iestādes neļauj sākt vai aptur iekraušanas vai izkraušanas operācijas, ja tās uzskata, ka tiks apdraudēta kuģa vai tā apkalpes drošība;
  • veic sistemātiskas iekraušanas un izkraušanas operāciju pārbaudes, tostarp nepieteiktas vizītes, lai pārliecinātos par tiesību akta noteikumu ievērošanu. Pārbaužu rezultātus iesniedz Eiropas Komisijai ik pēc trīs gadiem.
 • Kuģu kapteiņi vienmēr atbild par viņu komandēto kuģu drošu iekraušanu un izkraušanu.
 • Pirms kuģa ienākšanas ostā termināla pārstāvji sniedz kapteinim nepieciešamo informāciju, piemēram, piestātnes nosaukumu un informāciju par pieejamo aprīkojumu vietā, kurā notiks iekraušanas vai izkraušanas operācija.
 • Termināla pārstāvji ziņo kuģa kapteinim par jebkuriem iekraušanas vai izkraušanas laikā kuģim vai tā iekārtām nodarītajiem bojājumiem. Nepieciešamības gadījumā šādi bojājumi jānovērš.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2002. gada 5. februāra. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 2003. gada 5. augustam.

GALVENAIS TERMINS

* Termināls — jebkura stacionāra, peldoša vai pārvietojama iekārta, kas aprīkota un ko izmanto sausu beramkravu iekraušanai beramkravu kuģos vai izkraušanai no tiem.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/96/EK (2001. gada 4. decembris), ar ko nosaka saskaņotas prasības un procedūras beramkravu kuģu drošai iekraušanai un izkraušanai (OV L 13, 16.1.2002., 9.–20. lpp.)

Direktīvas 2001/96/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 14.03.2016

Top