Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
MEDIA 2007: atbalsta programma Eiropas audiovizuālajā nozarē

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

MEDIA 2007: atbalsta programma Eiropas audiovizuālajā nozarē

MEDIA 2007 ir jauna Eiropas audiovizuālās nozares atbalsta programma. Tā ir programmu MEDIA Plus un MEDIA-Training pēctece. MEDIA 2007 ir iecerēta kā viena programma, kas apvieno divas pastāvošas daļas (izstrāde, izplatīšana, popularizēšana / apmācība). Tās darbības laiks ir noteikts no 2007. līdz 2013. gadam, un tai piešķirts gandrīz 755 miljonu eiro liels finansējums.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. novembra Lēmums Nr. 1718/2006/EK par atbalsta programmas īstenošanu Eiropas audiovizuālajā nozarē (MEDIA 2007)

KOPSAVILKUMS

Audiovizuālā nozare ir būtisks instruments, lai nodotu tālāk un attīstītu Eiropas kultūras vērtības. Tai ir vadošā loma Eiropas kultūras identitātes veidošanā un Eiropas pilsonības idejas paušanā. Eiropas audiovizuālo darbu aprite (filmas un televīzijas programmas) sekmē starpkultūru dialogu un uzlabo Eiropas kultūru savstarpējo sapratni un izpratni. Savienības atbalsts paredzēts tam, lai palīdzētu audiovizuālajai nozarei pildīt savu lomu Eiropas pilsonības un kultūras stiprināšanā.

Bez kultūras aspekta audiovizuālajai nozarei ir arī būtisks sociālais un ekonomiskais potenciāls. Tādējādi Savienības atbalsts audiovizuālajai nozarei saskan arī ar Lisabonas stratēģiju, kuras mērķis ir panākt, ka ES ir pasaulē viskonkurētspējīgākā un visdinamiskākā ekonomika.

Programmā MEDIA 2007 Komisija izvērš Savienības darbību, ko aizsāka programmās MEDIA I, MEDIA II, MEDIA Plus un MEDIA-Training, kurām Eiropas audiovizuālās nozares attīstība ir sekmēta 1991. gada.

VISPĀRĒJIE MĒRĶI

Programma MEDIA 2007 izveidota laikposmam no 2007. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim. Tai ir noteikti šādi vispārējie mērķi:

 • aizsargāt un stiprināt Eiropas kultūru un valodu daudzveidību, kā arī kinematogrāfisko un audiovizuālo mantojumu, nodrošināt sabiedrībai šā mantojuma pieejamību un sekmēt starpkultūru dialogu,
 • veicināt Eiropas audiovizuālo darbu apriti un palielināt to auditoriju Eiropas Savienībā un ārpus tās,
 • palielināt Eiropas audiovizuālās nozares konkurētspēju atvērtā un konkurētspējīgā Eiropas tirgū, kas ir labvēlīgs attiecībā uz nodarbinātību.

Lai sasniegtu šos mērķus, MEDIA 2007 atbalsta:

 • audiovizuālās produkcijas tapšanas fāzē – prasmju apgūšanu un uzlabošanu un Eiropas audiovizuālo darbu izstrādi (pirmsproducēšanas fāze),
 • fāzē pēc audiovizuālo darbu producēšanas – Eiropas audiovizuālo darbu izplatīšanu un popularizēšanu (pēcproducēšanas fāze),
 • eksperimentālus projektus. Šādu projektu atbalsta mērķis ir nodrošināt programmas piemērošanu tirgus attīstības tendencēm.

Programmas prioritātes minētajās atbalsta jomās ir šādas:

 • sekmēt jaunradi audiovizuālajā nozarē, kā arī zināšanas par Eiropas kinematogrāfisko un audiovizuālo mantojumu un tā apraides nodrošināšanu,
 • stiprināt Eiropas audiovizuālās nozares struktūru, jo īpaši MVU,
 • mazināt Eiropas audiovizuālā tirgus nelīdzsvarotību starp valstīm ar augstu audiovizuālās ražošanas jaudu un valstīm vai reģioniem ar zemu audiovizuālās ražošanas jaudu un/vai ierobežotu ģeogrāfisku teritoriju, vai valodas lietojuma ziņā ierobežotu teritoriju. Šī prioritāte saskan ar nepieciešamību saglabāt un sekmēt kultūru daudzveidību un starpkultūru dialogu Eiropā,
 • sekot tirgus attīstības tendencēm attiecībā uz digitalizāciju.

FINANSĒJUMS

Programmai piešķirts gandrīz 755 miljonu eiro liels finansējums.

ĪPAŠI MĒRĶI UN ATBALSTS

Pirmsproducēšanas fāze

Attiecībā uz audiovizuālās produkcijas tapšanas fāzi programmas mērķi ir šādi:

 • prasmju apgūšana un uzlabošana audiovizuālajā nozarē: programma atbalsta projektus, kuru mērķis ir uzlabot Eiropas audiovizuālās nozares profesionāļu jaunrades un vadības spējas un pielāgot to tehniskās kvalifikācijas digitālajām tehnoloģijām. Mērķis ir arī Eiropas aspekta stiprināšana audiovizuālajās apmācībās, atbalstot iesaistīto dalībnieku (Eiropas kino skolas, apmācības institūti, aroda partneri) savstarpējos kontaktus un mobilitāti. Tiks izveidotas stipendijas jauno dalībvalstu profesionāļiem, lai palīdzētu tiem stāties pretī paplašinātā audiovizuālās jomas tirgus izaicinājumiem,
 • izstrāde: programma atbalsta neatkarīgu producentu sabiedrību iesniegtus producēšanas projektus to izstrādes posmā. Tā palīdzēs šiem uzņēmumiem stabilu finansējuma plānu izstrādē, arī kopražojuma projektu finansējumam.

Pēcproducēšanas fāze

Attiecībā uz fāzi pēc audiovizuālo darbu producēšanas programmas mērķi ir šādi:

 • izplatīšana un apraide: atbalsts izplatīšanas un apraides fāzē ir prioritārs, lai izveidotu Eiropas vienoto tirgu un uzlabotu audiovizuālās nozares konkurētspēju. Izveidot Eiropas izplatīšanas stratēģiju ir būtiski, lai Eiropas audiovizuālie darbi varētu konkurēt pasaules tirgū. Savienības darbības mērķis ir:
 • popularizēšana: programmas mērķis šajā jomā ir uzlabot Eiropas audiovizuālo darbu apriti, nodrošinot to piekļuvi Eiropas un starptautiskiem tirgiem. Tāpat programmas mērķis ir sekmēt Eiropas un starptautiskās sabiedrības piekļuvi Eiropas audiovizuālajiem darbiem. Tā sekmē kopīgas attiecīgu valstu filmu un audiovizuālo programmu popularizēšanas organizāciju darbības, kā arī darbības, kas popularizē Eiropas kinematogrāfijas un audiovizuālo mantojumu.

Eksperimentālie projekti

Programma atbalsta jaunradi eksperimentālajos projektos, jo īpaši saistībā ar informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu. Eksperimentālie projekti nodrošinās programmas pielāgošanu tehnoloģiskās attīstības tendencēm.

ĪSTENOŠANAS PASĀKUMI

Noteikumi attiecībā uz trešām valstīm

Ja ir ievēroti vajadzīgie nosacījumi un saņemtas papildu apropriācijas, programmā var piedalīties šādas valstis:

 • EBTA valstis, kas ir Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstis,
 • kandidātvalstis, kuras izmanto pirmspievienošanās Eiropas Savienībai stratēģiju,
 • Rietumbalkānu valstis (saskaņā ar pamatnolīgumu noteikumiem, kas reglamentēs to līdzdalību Savienības programmās),
 • valstis, kas ir puses Eiropas Padomes Konvencijā par pārrobežu televīziju (EN) (FR),
 • citas trešās valstis, kas noslēgušas asociācijas vai sadarbības nolīgumus ar Eiropas Savienību, kuros ietverti noteikumi par audiovizuālo nozari.

Saņēmēji un finanšu noteikumi

Programmas atbalsta saņēmēji var būt fiziskas personas. Atkarībā no darbības veida finansiālo palīdzību var sniegt dotāciju vai stipendiju veidā.

Sniegtā finansiālā palīdzība nedrīkst pārsniegt 50 % no atbalstīto darbību izmaksām. Atsevišķos gadījumos palīdzība var sasniegt 75 % no izmaksām.

Īstenošana

Komisija, kurai palīdz komiteja, ir atbildīga par programmas īstenošanu.

Izpildes struktūru pārstāv MEDIA Desks (EN) (FR) Eiropas tīkls. Tas nodrošina informācijas izplatīšanu valsts mērogā par programmu, it īpaši par pārrobežu projektiem.

Atsauces

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Lēmums Nr. 1718/2006/EK (pieņemšana: koplēmums COD/2004/0151)

25.11.2006.

OV L 327, 24.11.2006.

See also

 • Plašāka informācija par MEDIA programmu (EN)

Pēdējā atjaunināšana: 04.01.2007

Top