Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Noteikumi iekšējo ūdensceļu pārvadājumu veicināšanai Eiropas Savienībā

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Noteikumi iekšējo ūdensceļu pārvadājumu veicināšanai Eiropas Savienībā

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 718/1999 par Kopienas flotes jaudas politiku iekšējo ūdensceļu pārvadājumu veicināšanai

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

 • Šajā regulā, kā arī regulās, ar kurām to groza, ir izklāstīti noteikumi attiecībā uz ES flotes jaudas politiku.
 • Tās mērķis ir sekmēt ilgtspējīgu un konkurētspējīgu iekšējo ūdensceļu pārvadājumu attīstību.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • ES valstīm, kuru flotes tonnāža ir lielāka nekā 100 000 tonnu un kuru ūdensceļi ir savienoti ar citām ES valstīm, ir jāizveido Iekšējo ūdensceļu fonds (ar atsevišķiem rezerves fondiem, kas paredzēti sauskravu pārvadātājiem*, tankkuģiem* un stūmējkuģiem*).
 • Regulu piemēro kuģiem, kas veic kravu komercpārvadājumus. Pastāv vairāki izņēmumi, piemēram, kuģi, kas darbojas tikai Donavā, vai kuģi, ko izmanto tikai preču glabāšanai vai bagarēšanas darbiem.
 • 718/1999 šie fondi bija jāpārvalda valstu iestādēm, un tos varēja izmantot divās situācijās:
  • nopietnu tirgus traucējumu gadījumā iekšējo ūdensceļu pārvadājumu tirgū (Direktīvas 96/75/EK nozīmē);
  • ja to vienprātīgi lūdz organizācijas, kuras pārstāv iekšējo ūdensceļu pārvadājumu nozari. Kopš 2014. gada sākuma šie rezerves fondi ne reizi nav izmantoti.
 • Regulā (EK) Nr. 718/1999 bija ietverts noteikums “vecs par jaunu”. Tas nozīmēja, ka ikvienam īpašniekam, kurš vēlējās savā flotē iekļaut jaunu kuģi, bija vai nu jānoraksta lūžņos vecā kuģa tonnāža, vai arī jāmaksā nauda. Šis noteikums tika atcelts ar Regulu (EK) Nr. 411/2003, un to var no jauna iedarbināt, vienlaikus veicot vai neveicot struktūras uzlabojumiem vajadzīgus pasākumus, tikai tāda nopietna tirgus traucējuma gadījumā, kā definēts Direktīvā 96/75/EK.

Plašāks pasākumu spektrs

Ar Regulu (ES) Nr. 546/2014 tika grozīts un paplašināts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 718/1999 pieejamo pasākumu spektrs. Šos pasākumus veic, lai:

 • palīdzētu (piemēram, sniegtu informāciju) iekšējo ūdensceļu pārvadātāju darbiniekiem, kas aiziet no darba šajā nozarē, priekšlaicīgi pensionēties vai pāriet citā darbā;
 • organizētu arodmācības vai pārkvalificēšanās programmas apkalpes locekļiem, kas aiziet no darba šajā nozarē;
 • pilnveidotu prasmes iekšējā navigācijā un loģistikas zināšanas, lai nodrošinātu profesijas attīstību un nākotni;
 • veicinātu nozares privāto uzņēmēju iestāšanos arodapvienībās un nostiprinātu organizācijas, kas pārstāv iekšējo ūdensceļu pārvadājumu nozari ES līmenī;
 • veicinātu kuģu modernizāciju, lai uzlabotu darba apstākļus un drošību;
 • veicinātu inovāciju attiecībā uz kuģiem un nodrošinātu labākus to ekoloģiskos raksturlielumus;
 • veicinātu rezerves fondu izmantošanu, apvienojot tos ar finanšu instrumentiem, piemēram, ar programmu “Apvārsnis 2020” un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Regulu (EK) Nr. 718/1999 piemēro kopš 29.4.1999. Regulu (ES) Nr. 546/2014 piemēro kopš 18.6.2014.

GALVENIE TERMINI

* Sauskravu pārvadātāji: kuģi, kas pārvadā sauskravas (piemēram, graudus).

* Tankkuģi: kuģi, kas pārvadā šķidras kravas (piemēram, naftu).

* Stūmējkuģi: kuģi, ko izmanto citu kuģu, piemēram, liellaivu, stumšanai, bet kas nepārvadā kravas.

AKTS

Padomes Regula (EK) Nr. 718/1999 (1999. gada 29. marts) par Kopienas flotes jaudas politiku iekšējo ūdensceļu pārvadājumu veicināšanai (OV L 90, 2.4.1999., 1.–5. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 718/1999 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

SAISTĪTIE AKTI

Padomes Direktīva 96/75/EK (1996. gada 19. novembris) par fraktēšanas un cenu noteikšanas sistēmu valsts un starptautiskajos pārvadājumos pa iekšējiem ūdensceļiem Kopienā (OV L 304, 27.11.1996., 12.–14. lpp.). Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Regula (EK) Nr. 181/2008 (2008. gada 28. februāris), ar ko paredz dažus pasākumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 718/1999 par Kopienas flotes jaudas politiku iekšējo ūdensceļu pārvadājumu veicināšanai (Kodificēta versija) (OV L 56, 29.2.2008., 8.–12. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 09.02.2016

Top