Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ceļu satiksmes drošība: atļautie gabarīti un maksimāli pieļaujamā masa kravas automobiļiem un autobusiem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ceļu satiksmes drošība: atļautie gabarīti un maksimāli pieļaujamā masa kravas automobiļiem un autobusiem

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 96/53/EK — komerciālā autotransporta līdzekļu gabarīti un masa

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar šo direktīvu nosaka maksimālos ierobežojumus smagkravas transportlīdzekļiem un autobusiem, kas veic starptautiskus autopārvadājumus ES teritorijā.

Ar to valstu transporta uzņēmumiem tiek prasīts ievērot starptautiskajiem autopārvadājumiem noteiktos standartus.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Attiecībā uz starptautiskajiem un iekšzemes autopārvadājumiem direktīvā ir noteikti maksimālie gabarīti šādiem transportlīdzekļiem:

kravas transportlīdzekļiem, kuru masa pārsniedz 3,5 tonnas;

pasažieru transportlīdzekļiem, kuros pārvadā vairāk par deviņiem pasažieriem.

Attiecībā uz starptautiskajiem autopārvadājumiem tajā arī noteikta maksimāli pieļaujamā masa un daži citi transportlīdzekļu parametri, kas izklāstīti direktīvas pielikumos.

Kas ir atļauts?

Starptautiskos autopārvadājumos transportlīdzekļiem, kas pārsniedz noteiktos ierobežojumus, nav atļauts izmantot ES valsts autoceļus, ja vien nav saņemta īpaša atļauja.

Iekšzemes autopārvadājumos transportlīdzekļiem, kas pārsniedz noteiktos gabarītu ierobežojumus, nav atļauts izmantot ES valsts autoceļus. Tomēr šiem ierobežojumiem ir vairāki izņēmumi, tai skaitā:

tādu transportlīdzekļu garums, kuriem ir aerodinamiskas īpašības, kuras paredzētas energoefektivitātes uzlabošanai;

tādu transportlīdzekļu garums, kuri paredzēti īpašu preču (piemēram, kokmateriālu) pārvadāšanai;

tādu transportlīdzekļu svars, kas pārvadā konteinerus kombinētos pārvadājumos*.

Transportlīdzekļiem no vienas ES valsts, kuri atbilst noteiktajiem ierobežojumiem, ir jāļauj izmantot citas ES valsts autoceļus. Izņēmums var būt vienīgi daži noteikti ceļa posmi, piemēram, mazos ciematos vai īpaši aizsargājamās teritorijās, kur pārvaldes iestādes var noteikt stingrākus ierobežojumus. ES valstīm ir atļauts noteikt augstākus masas ierobežojumus iekšzemes autopārvadājumos, kā arī lai īslaicīgi izmēģinātu jaunas tehnoloģijas transportlīdzekļos, kas pārsniedz noteiktos ierobežojumus.

Atbilstība

ES valstīm jānodrošina, lai transportlīdzekļi būtu apgādāti ar kādu no tālāk minētajiem pierādījumiem par atbilstību noteikumiem:

ražotāja plāksnīte ar papildu plāksnīti, uz kuras norādīti gabarīti;

atsevišķa plāksnīte, kas ietver divu iepriekš minēto plāksnīšu informāciju;

dokuments, kur norādīta tāda pati informācija un ko izsniegusi tās ES valsts kompetentā iestāde, kurā transportlīdzeklis ir reģistrēts.

Noteikumu piemērošana

Valstu valdības lemj par šo noteikumu piemērošanas veidiem un sodiem, kas jāpiemēro par šo ierobežojumu pārsniegšanu. Reizi divos gados Eiropas Komisijai jānosūta pārskats, kurā jānorāda:

iepriekšējos divos kalendārajos gados veikto pārbaužu skaits;

konstatēto pārslogoto transportlīdzekļu vai to sastāvu skaits.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Šī direktīva stājās spēkā 1996. gada 17. septembrī. ES valstīm tā bija jāiekļauj valsts tiesību aktos līdz 1997. gada 16. septembrim.

KONTEKSTS

Transportlīdzekļu masa un gabarīti

GALVENIE TERMINI

* Kombinētie pārvadājumi: preču transportēšana, autopārvadājumus kombinējot ar alternatīvu dzelzceļa un/vai ūdens transportu. Šiem alternatīvajiem transporta veidiem jāveido lielākā daļa maršruta, savukārt kravu autopārvadājumi jāveic vien īsu ceļa posmu maršruta sākumā un/vai beigās.

AKTS

Padomes Direktīva Nr. 96/53/EK (1996. gada 25. jūlijs), ar kuru paredz noteiktu Kopienā izmantotu transportlīdzekļu maksimālos pieļaujamos gabarītus iekšzemes un starptautiskajos autopārvadājumos, kā arī šo transportlīdzekļu maksimālo pieļaujamo masu starptautiskajos autopārvadājumos (OV L 235, 17.9.1996., 59.–75. lpp.)

Direktīvas 96/53/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 10.11.2015

Top