Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pasta pakalpojumi ES

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pasta pakalpojumi ES

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2008/6/EK — ES pasta pakalpojumu iekšējā tirgus pilnīga izveide

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar to pieņem noteikumus, kas ES valstīm jāīsteno, lai pabeigtu ES pasta pakalpojumu iekšējā tirgus pilnīgu izveidi.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Universālā pakalpojuma pienākumi

ES valstu pienākumi:

 • nodrošināt, ka sabiedrībai tiek pastāvīgi sniegti noteiktas kvalitātes pasta pakalpojumi visā valsts teritorijā un par pieņemamu cenu;
 • nodrošināt, ka kontaktpunkti un piekļuves vietas spēj nodrošināt savu lietotāju vajadzības un ka vispārējais pakalpojums tiek garantēts vismaz piecas darba dienas nedēļā (kas ietver vismaz vienu savākšanu un vienu piegādi dienā).

Katrai ES valstij jānodrošina, ka universālais pakalpojums tiek sniegts, ievērojot šādas prasības:

 • pakalpojums, kas nodrošina atbilstību pamatprasībām;
 • identisks pakalpojums lietotājiem salīdzināmos apstākļos;
 • pieejams bez jebkāda veida diskriminācijas;
 • pakalpojums tiek sniegts bez traucējumiem vai pārtraukumiem, izņemot ārkārtas apstākļos;
 • pakalpojums attīstās, reaģējot uz tehnoloģiju, ekonomisko un sociālo attīstību, kā arī lietotāju vajadzībām.

Konkurence

Šī direktīva valstu valdībām aizliedz piešķirt vai paturēt spēkā ekskluzīvas vai īpašas tiesības ieviest vai sniegt pasta pakalpojumus.

Licenču piešķiršana

ES valstis var ieviest atļauju procedūras, tostarp individuālas licences, lai nodrošinātu pasta pakalpojumu pamatprasību ievērošanu (tai skaitā korespondences noslēpumu un tīkla drošību saistībā ar bīstamu preču pārvadāšanu) un nodrošinātu vispārējā pakalpojuma sniegšanu.

Cenas

Cenām par katru pakalpojumu, kas ietilpst vispārējā pakalpojumā, jābūt:

 • pieņemamām un tādām, lai visiem lietotājiem neatkarīgi no ģeogrāfiskās atrašanās vietas, kā arī ņemot vērā attiecīgās valsts īpašos apstākļus, būtu piekļuve attiecīgajam pakalpojumam;
 • saskaņotām ar izmaksām un jāstimulē efektīva vispārējā pakalpojuma sniegšana.

Pakalpojumu kvalitāte

Lai nodrošinātu kvalitatīvus pasta pakalpojumus, jānosaka un jāpublicē vispārējā pakalpojuma standarti. Standartos uzmanība ir pievērsta piegādes termiņiem un pakalpojumu regularitātei un uzticamībai.

Attiecībā uz pakalpojumiem, kas tiek sniegti starp ES valstīm, direktīvā noteikts, ka:

 • 85 % visātrākās standarta kategorijas pasta sūtījumu ir jāpiegādā triju dienu laikā pēc izsūtīšanas datuma;
 • 97 % šo sūtījumu jāpiegādā piecu dienu laikā pēc izsūtīšanas datuma.

ES valstīm ir jāveic virkne pasākumu, tai skaitā:

 • jānosaka iekšzemes pasta kvalitātes standarti un jānodrošina, ka tie atbilst standartiem, kas noteikti pakalpojumiem starp ES valstīm;
 • jāpaziņo iekšzemes pakalpojumu kvalitātes standarti Eiropas Komisijai, kas tos publicēs tāpat kā standartus pakalpojumiem starp ES valstīm;
 • jānodrošina, ka visi pasta pakalpojumu sniedzēji ir ieviesuši pārredzamas, vienkāršas un nesadārdzinātas sūdzību izskatīšanas procedūras.

Valsts regulatīvās iestādes

 • Katrai ES valstij ir jānorāda viena vai vairākas valsts regulatīvās iestādes, kas ir juridiski nošķirtas un funkcionāli neatkarīgas no pasta operatoriem.
 • Ja pasta pakalpojumi paliek valsts kontrolē vai īpašumā, regulatīvās funkcijas ir strukturāli jānošķir no darbībām, kas saistītas ar īpašumtiesībām vai kontroli.

2010. gadā tika izveidota pasta pakalpojumu Eiropas regulatoru grupa. Tās sastāvā ir valstu regulatīvās iestādes pasta pakalpojumu nozarē un tā sniedz konsultācijas un palīdzību Komisijai.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā stājās spēkā 2008. gada 27. februārī. ES valstīm direktīva bija jāiekļauj valstu tiesību aktos līdz 2010. gada 31. decembrim un noteiktos gadījumos — līdz 2012. gada 31. decembrim.

KONTEKSTS

Pasta pakalpojumi

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/6/EK (2008. gada 20. februāris), ar ko Direktīvu 97/67/EK groza attiecībā uz Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus pilnīgu izveidi (OV L 52, 27.2.2008., 3.–20. lpp.)

Direktīvas 2008/6/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Lēmums (2010. gada 10. augusts), ar ko izveido pasta pakalpojumu Eiropas regulatoru grupu (OV C 217, 11.8.2010., 7.–9. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 20.01.2016

Top