Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kuģošanas drošība — kuģu aprīkojums

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Kuģošanas drošība — kuģu aprīkojums

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 96/98/EK par kuģu aprīkojumu

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar to izveido noteikumus, lai nodrošinātu kuģu aprīkojuma drošību un kvalitāti uz kuģiem, kas kuģo ar ES valstu karogiem.

Šie noteikumi uzlabo drošību uz kuģiem, palīdz cīnīties pret jūras piesārņošanu un nodrošina kuģu aprīkojuma brīvu apriti ES iekšējā tirgū.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Šī direktīva ir piemērojama aprīkojumam, ko izmanto:

uz esošiem kuģiem, kas kuģo ar ES valstu karogiem;

uz jauniem kuģiem, kas kuģo ar ES valstu karogiem, arī tad, ja tie būvēti ārpus ES.

Atbilstības novērtēšana

ES valstis ieceļ struktūras, kas atbild par kuģu aprīkojuma atbilstības novērtēšanu. Šīs novērtēšanas mērķis ir nodrošināt aprīkojuma kvalitāti pirms tā laišanas tirgū un uzstādot uz kuģa.

Eiropas standartiem atbilstošam aprīkojumam ir jābūt īpašai zīmei.

Ja ES nereģistrētu kuģi plāno pārvietot uz ES valsts reģistru, attiecīgā ES valsts pārbauda aprīkojuma faktisko stāvokli un atbilstību ES standartiem.

Neatbilstīgs aprīkojums

Ja aprīkojums apdraud apkalpes vai pasažieru drošību un/vai veselību vai jūras vidi, atbildīgā ES valsts izņem to no tirgus un aizliedz vai ierobežo tā izmantošanu.

Testēšanas standarti

Kuģu aprīkojuma testēšanai ir jāpieņem starptautiski testēšanas standarti. Ja starptautiskās organizācijas pieņemamā laikā nepieņem standartus, var piemērot ES standartus.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā stājās spēkā 1997. gada 17. februārī. ES valstīm tā bija jāiekļauj valsts tiesību aktos līdz 1998. gada 30. jūnijam.

Ar Direktīvu 2014/90/ES atceļ Direktīvu 96/98/EK no 2016. gada 18. septembra.

KONTEKSTS

Jūras transports — mūsdienīgi noteikumi par kuģu aprīkojumu drošākiem ES kuģiem.

AKTS

Padomes Direktīva 96/98/EK (1996. gada 20. decembris) par kuģu aprīkojumu (OV L 46, 17.2.1997., 25.–56. lpp.)

Direktīvas 96/98/EK turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/90/ES (2014. gada 23. jūlijs) par kuģu aprīkojumu un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 96/98/EK (OV L 257, 28.8.2014., 146.–185. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 12.11.2015

Top