Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kuģu un ostas iekārtu drošība

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kuģu un ostas iekārtu drošība

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 725/2004 par kuģu un ostas iekārtu drošības pastiprināšanu

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Visām ES valstīm ir pilnībā jāpiemēro grozītā SOLAS Konvencija un Starptautiskais kuģu un ostas iekārtu aizsardzības kodekss (ISPS Kodekss) starptautiskajā jūras satiksmē no 2004. gada 1. jūlija. Attiecībā uz galvenajiem vietējā jūras satiksmē izmantotajiem kuģiem šis termiņš bija 2005. gada 1. jūlijs.
 • Kopš 2007. gada 1. jūlija visām ES valstīm pēc obligātā drošības riska novērtējuma ir jālemj, kādā mērā tās piemēro šās regulas noteikumus citu kategoriju kuģiem, kas veic vietējos reisus.
 • Katra ES valsts informē SJO, Eiropas Komisiju un citas ES valstis par tās īstenotajiem pasākumiem. Šī informācija ietver ziņas par katras ES valsts iecelto jūras satiksmes drošības kontaktiestādi.
 • Ja kuģis, uz kuru attiecas īpašie pasākumi, paziņo par savu nodomu ieiet ES valsts ostā, tam ir pienākums sniegt šīs valsts kompetentajām iestādēm drošības informāciju:
  • vismaz 24 stundas iepriekš; vai
  • ne vēlāk kā brīdī, kad kuģis izbrauc no iepriekšējās ostas, ja reisa laiks ir mazāks par 24 stundām; vai
  • tiklīdz noskaidrota piestāšanas osta, ja tā nav zināma izbraukšanas brīdī.
 • Regulārus reisus, kas veikti starp ES valsts teritorijā esošajām ostām vai starp divām ES valstīm, var atbrīvot no prasības sniegt informāciju pirms ierašanās, ja tiek ievērots nosacījums, ka šādu informāciju sniedz, ja to pieprasa kompetentās iestādes.
 • Valstu kompetentās iestādes izveido un regulāri atjaunina sarakstu, kurā iekļauj uzņēmumus un kuģus, kam piešķirts šis atbrīvojums.
 • Līdz 2004. gada 1. jūlijam ES valstīm bija jāieceļ jūras satiksmes drošības kontaktiestāde.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2004. gada 1. jūlija.

* GALVENIE TERMINI

Jūras satiksmes drošība: aizsargpasākumu kopums, kas paredzēti, lai aizsargātu jūras satiksmi un ostas iekārtas pret tīšu nelikumīgu darbību briesmām.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 725/2004 (2004. gada 31. marts) par kuģu un ostas iekārtu drošības pastiprināšanu (OV L 129, 29.4.2004., 6.–91. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 725/2004 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 01.08.2016

Top