Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Civiltiesiskā atbildība par eļļas piesārņojuma izraisītiem postījumiem: Bunkuru konvencija

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Civiltiesiskā atbildība par eļļas piesārņojuma izraisītiem postījumiem: Bunkuru konvencija

KOPSAVILKUMS:

Lēmums 2002/762/EK, ar ko ES valstīm atļauj parakstīt, ratificēt vai pievienoties Bunkuru konvencijai

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA MĒRĶIS?

Ar to ES valstīm atļauj parakstīt, ratificēt vai pievienoties 2001. gada Starptautiskajai konvencijai par civiltiesisko atbildību attiecībā uz bunkuru eļļas piesārņojuma izraisītiem postījumiem (Bunkuru konvencija).

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Bunkuru konvencija tika pieņemta Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (IMO) aizgādnībā, lai nodrošinātu adekvātu, tūlītēju un efektīvu kompensāciju personām par postījumiem, ko izraisījusi kuģu bunkuros esošu tādu naftas produktu noplūde, kurus izmanto par kuģu degvielu.

Atbilstība ES noteikumiem

 • Bunkuru konvencijas 9. un 10. pants skar noteikumus, kas paredzēti Padomes Regulā (EK) Nr. 44/2001 (šobrīd Regula (ES) Nr. 1215/2012) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās.
 • Konvencija nenosaka konkrētu starptautisku organizāciju, piemēram, ES, kas paraksta, ratificē vai pievienojas konvencijai.
 • Tādēļ ES pilnvaro ES valstis parakstīt, ratificēt vai pievienoties konvencijai ES interesēs. Īstenojot šīs darbības, ES valstis arī deklarē, ka tās apņemas savstarpējās attiecībās piemērot Regulas (EK) Nr. 1215/2012 noteikumus.

Piemērošanas joma

Šī konvencija attiecas uz:

 • piesārņojuma izraisītiem postījumiem konvencijas dalībvalsts teritorijā, tās teritoriālajos ūdeņos un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā vai līdzvērtīgā teritorijā;
 • pasākumiem, ko veic šādu postījumu novēršanai vai mazināšanai.

Tā neattiecas uz kara kuģiem, jūras kara flotes palīgkuģiem vai citiem kuģiem, kas pieder valstij. Tomēr jebkura konvencijas dalībvalsts var nolemt piemērot konvenciju šāda veida kuģiem.

Kuģa īpašnieka civiltiesiskā atbildība

Kuģa īpašnieks negadījuma brīdī ir atbildīgs par visiem postījumiem, ko izraisījis tam piederošā kuģa bunkurā esošās eļļas izraisītais piesārņojums. Tomēr kuģa īpašnieks ir atbrīvots no atbildības, ja tas var pierādīt, ka:

 • postījumi ir radušies karadarbības, karadarbības aktu, sacelšanās vai ārkārtējas, nenovēršamas vai nepārvaramas dabas parādības rezultātā; vai
 • postījumus izraisījusi trešās puses darbība vai bezdarbība ar mērķi nodarīt postījumus; vai
 • postījumus pilnībā ir izraisījusi jebkuras valsts iestādes vai citas atbildīgās iestādes nolaidība.

Obligātā apdrošināšana vai finansiāls nodrošinājums

 • Konvencijas dalībvalstīs reģistrētu kuģu, kuru bruto tonnāža pārsniedz 1000 tonnas, īpašniekiem ir jāuztur apdrošināšana vai cits finansiāls nodrošinājums, piemēram, bankas vai tamlīdzīgas finanšu iestādes garantija, lai nodrošinātu īpašnieku atbildību par piesārņojuma izraisītiem postījumiem.
 • Valsts attiecīgā iestāde izdod katram kuģim apliecību par to, ka apdrošināšana vai cits finansiāls nodrošinājums ir spēkā, un šī apliecība atrodas uz kuģa. Tās kopiju deponē arī iestādei, kura glabā kuģa reģistru.

Jurisdikcija un spriedumu izpilde

 • Kompensācijas prasības pret kuģa īpašnieku, apdrošinātāju vai citu personu, kas piešķir kuģa īpašnieka atbildības nodrošinājumu, var iesniegt tikai tās valsts vai valstu tiesā, kuru teritorijā ir radies piesārņojuma izraisīts postījums.
 • Konvencija paredz kārtību, kādā vienā konvencijas dalībvalstī pieņemts tiesas spriedums var tikt atzīts vai izpildīts citā konvencijas dalībvalstī.

Termiņi

 • Tiesības uz kompensāciju saskaņā ar šo konvenciju tiek zaudētas, ja lieta nav ierosināta trīs gadu laikā no brīža, kad tika nodarīti postījumi.
 • Nekādā gadījumā lietu nevar ierosināt vēlāk kā sešus gadus pēc negadījuma datuma, kad tika izraisīti postījumi.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ KONVENCIJA IR PIEMĒROJAMA?

Ar šo Padomes lēmumu ES valstis tika aicinātas veikt nepieciešamos pasākumus, lai iespēju robežās deponētu savus ratifikācijas vai pievienošanās instrumentus līdz 2006. gada 30. jūnijam.

REZULTĀTS

Uz 2015. gadu visas 28 ES valstis ir ratificējušas/pievienojušās konvencijai, kā to nosaka Padomes lēmums.

AKTS

Padomes Lēmums 2002/762/EK (2002. gada 19. septembris), ar ko dalībvalstīm atļauj Kopienas interesēs parakstīt, ratificēt vai pievienoties 2001. gada Starptautiskajai konvencijai par civiltiesisko atbildību attiecībā uz bunkuru eļļas piesārņojuma izraisītiem postījumiem (Bunkuru konvencija) (OV L 256, 25.9.2002., 7.–8. lpp.)

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1215/2012 (2012. gada 12. decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (OV L 351, 20.12.2012., 1.–32. lpp.)

Regulas (ES) Nr. 1215/2012 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 14.03.2016

Top