Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Brīvība sniegt pakalpojumus ES (tāljūras kravu pārvadājumi)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Brīvība sniegt pakalpojumus ES (tāljūras kravu pārvadājumi)

Šīs regulas mērķis ir novērst ierobežojumus jūras transporta pakalpojumu sniegšanas brīvībā Eiropas Savienībā (ES).

AKTS

Padomes Regula (EEK) Nr. 3577/92 (1992. gada 7. decembris), ar ko piemēro principu, kurš paredz jūras transporta pakalpojumu sniegšanas brīvību dalībvalstīs (jūras kabotāža).

KOPSAVILKUMS

Darbības joma

Šis tiesību akts nodrošina, ka ES valstu kuģošanas sabiedrībām un pilsoņiem ir tiesības citā ES valstī piedāvāt jūras transporta pakalpojumus (pazīstami kā “jūras kabotāža”) ar nosacījumu, ka tie ievēro visus noteikumus kabotāžas veikšanai attiecīgajā valstī. Šādus pakalpojumus var piedāvāt arī kuģošanas sabiedrības, kas reģistrētas ārpus ES un kas ir ES valsts pilsoņu kontrolē.

Regulā ir definēti jēdzieni “jūras transporta pakalpojumi ES valstī (jūras kabotāža)”, “Kopienas kuģu īpašnieki”, “valsts pasūtījuma līgums”, “valsts pasūtījuma nodrošināšanas pienākums” un “nopietni transporta iekšējā tirgus traucējumi”.

Komandas komplektēšana

Atkarībā no transporta pakalpojumu veida atbildību par jautājumiem saistībā ar kuģa komandas komplektēšanu uzņemas ES valsts, kurā kuģis ir reģistrēts (karoga valsts), vai valsts, kurā kuģis veic kabotāžas pakalpojumu (pakalpojumu sniegšanas valsts).

Sabiedriskie pakalpojumi

ES valstis var noteikt valsts pasūtījuma nodrošināšanas pienākumu attiecībā uz tiesībām sniegt transporta pakalpojumus vai slēgt valsts pasūtījuma līgumus, lai nodrošinātu pienācīgus kabotāžas pakalpojumus starp valsts kontinentālo daļu un salām, kā arī starp salām.

Aizsardzības pasākumi

Gadījumos, kad tirgus atvēršana kabotāžai rada problēmas (piemēram, nopietnu piedāvājuma pārsvaru pār pieprasījumu), kas apdraud kuģošanas sabiedrību finansiālo izdzīvošanu, Komisija var ieviest aizsardzības pasākumus. Tie var ietvert attiecīgās zonas pagaidu izslēgšanu no šīs regulas darbības jomas.

Diskriminācijas aizlieguma princips

Personas, kas sniedz jūras transporta pakalpojumus citā ES valstī, var uz laiku to darīt saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādus šī valsts izvirza pati saviem pilsoņiem.

Grafiks

Jūras kabotāžu liberalizēja 1993. gada 1. janvārī. Francijā, Itālijā, Grieķijā, Portugālē un Spānijā kontinentālo kabotāžu pakāpeniski liberalizēja saskaņā ar īpašu grafiku katram transporta pakalpojumu veidam. Kabotāžu starp valsts kontinentālo daļu un salām, kā arī kabotāžu starp salām šajās valstīs liberalizēja 1999. gadā. Attiecībā uz Grieķiju šo izņēmumu pagarināja līdz 2004. gadam regulāriem pasažieru pārvadājumu un prāmju pakalpojumiem, kā arī pakalpojumiem, kuru sniegšanai izmanto kuģus, kuru tonnāža ir mazāka par 650 bruto tonnām. Horvātijai piešķīra izņēmumu līdz 2016. gada 31. decembrim attiecībā uz esošajiem valsts pasūtījuma līgumiem un līdz 2014. gada 31. decembrim attiecībā uz kruīza pakalpojumiem starp Horvātijas ostām ar kuģiem, kuru tonnāža ir mazāka par 650 bruto tonnām.

Priekšvēsture

Papildu informācija ir pieejama šajā tīmekļa vietnē.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EEK) Nr. 3577/92

1.1.1993.

-

L 364, 12.12.1992.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Akts par Horvātijas pievienošanās nosacījumiem

1.7.2013.

-

OV L 112, 24.4.2012.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par to, kā interpretēt Padomes Regulu (EEK) Nr. 3577/92 , ar ko piemēro principu, kurš paredz jūras transporta pakalpojumu sniegšanas brīvību dalībvalstīs (jūras kabotāža) ( KOM(2003) 595 galīgā redakcija - Oficiālajā Vēstnesī nav publicēts).

Lēmums 93/125/EEK par Spānijas lūgumu Komisijai pieņemt aizsardzības pasākumus saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 3577/92 5. pantu pret principa, kurš paredz jūras transporta pakalpojumu sniegšanas brīvību dalībvalstīs (jūras kabotāža), piemērošanu - (Oficiālais Vēstnesis L 49, 27.2.1993.).

Ar šo lēmumu Spānijai atļauj uz Spānijas kontinentālo daļu neattiecināt Regulu (EEK) Nr. 3577/92 sešus mēnešus pēc šā lēmuma paziņošanas datuma. Šis izņēmums neattiecas uz fīderu pakalpojumiem. Ja nav pieejami Spānijas kuģi, lai apmierinātu pieprasījumu pēc kabotāžas transporta pakalpojumiem, citu ES valstu kuģi var piedāvāt šādus pakalpojumus.

Komisijas ziņojums Padomei: Piektais ziņojums par to, kā īsteno Padomes Regulu (EEK) Nr. 3577/92, ar ko piemēro principu, kurš paredz jūras transporta pakalpojumu sniegšanas brīvību dalībvalstīs (jūras kabotāža) (2001-2010) (COM(2014) 231 final, 22.4.2014. - Oficiālajā Vēstnesī nav publicēts).

Ziņojumam ir četras nodaļas:

1.

Jaunākā judikatūra un izmaiņas ES valstu un EBTA valstu tiesību aktos;

2.

Tirgus tendences ES valstīs un EBTA valstīs;

3.

Pieejamie dati attiecībā uz nodarbinātību jūras kabotāžā (tā kā trūkst ticamu un pārliecinošu ziņu, šajā daļā vairs nav statistikas datu par komandas izmaksām);

4.

Secinājums: regula atbilst izvirzītajam mērķim un nav jāpārskata. Apspriedēs minētie jautājumi liecina par interpretācijas un īstenošanas problēmām. Tās ir aplūkotas paziņojumā par jūras kabotāžu (skatīt nākamo ierakstu).

Komisijas paziņojums par to, kā interpretēt Padomes Regulu (EEK) Nr. 3577/92, ar ko piemēro principu, kurš paredz jūras transporta pakalpojumu sniegšanas brīvību dalībvalstīs (jūras kabotāža) [ COM(2014) 232 final , 22.4.2014. - Oficiālajā Vēstnesī nav publicēts].

Pamatojoties uz pieredzi, kas gūta, divdesmit gadus praktiski piemērojot Regulu (EEK) Nr. 3577/92, Komisija ir nolēmusi, ka pārredzamības un juridiskās noteiktības labad ir jāatjaunina un jāgroza regulas noteikumu interpretācija.

Ar šo paziņojumu groza un aizstāj iepriekšējos paziņojumus, proti, Komisijas 2003. gada un 2006. gada skaidrojošo paziņojumu. Tas ir sagatavots tikai informatīvā nolūkā, lai palīdzētu skaidrot regulas noteikumus, un tajā ir norādīts, kā Komisija plāno regulu piemērot. Šā paziņojuma mērķis nav regulas pārskatīšana, un tas neskar Tiesas jurisdikciju interpretācijas jautājumos.

Paziņojuma sākumā ir konkretizēta jūras kabotāžas pakalpojumu sniegšanas brīvības piemērošanas joma. Ir norādīts, kuras personas bauda minēto brīvību, un atgādināts, uz kuriem pakalpojumiem regula attiecas.

Tālāk ir noteikts, ciktāl regulā minētās atkāpes piemērojamas attiecībā uz pakalpojumu sniegšanas brīvību:

ES valstis var noteikt komandas komplektēšanas noteikumus attiecībā uz kuģiem, kuru tonnāža nepārsniedz 650 bruto tonnas, un kuģiem, kas veic salu kabotāžu starp divām ostām konkrētās ES valsts teritorijā.

ES valstis var noteikt sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības un slēgt sabiedrisko pakalpojumu līgumus, lai nodrošinātu pienācīgus regulārus pārvadājumus uz, no un starp salām.

ES valstis var lūgt, lai Komisija pieņem aizsardzības pasākumus ar mērķi novērst nopietnus traucējumus iekšējā tirgū.

Visbeidzot, tajā ir sniegtas vadlīnijas par to, kā attiecībā uz jūras kabotāžas pakalpojumiem piemērot Regulu (EK) Nr. 1370/2007 par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus.

Pēdējā atjaunināšana: 11.08.2014

Top