Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Jūras transports — pakalpojumu sniegšana, konkurence, negodīga cenu noteikšana un piekļuve tāljūras kravu pārvadājumiem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Jūras transports — pakalpojumu sniegšana, konkurence, negodīga cenu noteikšana un piekļuve tāljūras kravu pārvadājumiem

 

KOPSAVILKUMS:

KĀDS IR ŠO REGULU MĒRĶIS?

Šo regulu mērķis ir organizēt jūras pārvadājumus saskaņā ar ES tiesību aktu pamatprincipiem saistībā ar pakalpojumu sniegšanu, konkurenci un brīvu piekļuvi tirgum jūras transporta jomā.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Brīvība sniegt pakalpojumus

Ar Regulu Nr. 4055/86:

 • piešķir ES valstu pilsoņiem (un kuģniecības sabiedrībām, kuras veic uzņēmējdarbību ārpus ES un ko kontrolē ES valstu pilsoņi, ja to kuģi ir reģistrēti kādā ES valstī) tiesības veikt pasažieru vai kravu pārvadājumus pa jūru starp jebkuru ES valsts ostu un jebkuru citas ES valsts vai ārpussavienības valsts ostu vai iekārtām atklātā jūrā;
 • atceļ vai pielāgovalstu noteiktus ierobežojumus attiecībā uz konkrētu kravu pārvadājumu rezervēšanu kuģiem, kuri peld ar attiecīgās valsts karogu, un novērš jaunu ierobežojumu ieviešanu;
 • nosaka procedūru gadījumiem, kad ES valsts kuģniecības sabiedrībām nav iespējas sekmīgi veikt kravu pārvadājumus uz noteiktu ārpussavienības valsti un no tās;
 • piemēro regulas priekšrocības arī ārpussavienības valsts pilsoņiem, kas veic uzņēmējdarbību ES.

Regula Nr. 3577/92/EEK īpaši attiecas uz jūras transporta pakalpojumu sniegšanas brīvību ES valstīs (“jūras kabotāžu”*).

Negodīga cenu noteikšana jūras transporta jomā

Ar Regulu Nr. 4057/86:

 • atļauj ES piemērot kompensācijas maksājumus, lai aizsargātu kuģu īpašniekus ES valstīs no negodīgas cenu noteikšanas, ko īsteno ārpussavienības valstu kuģu īpašnieki. Šos kompensācijas maksājumus var ieviest pēc tam, kad veikta izmeklēšana, kurā pierādīts, ka zaudējumus radījusi negodīga cenu noteikšana un ka saskaņā ar ES interesēm vajadzīga iejaukšanās;
 • attiecībā uz zaudējumu novērtējumu paredz attiecīgus faktorus vai rādītājus, kas jāņem vērā, piemēram, kuģa īpašnieka tirgus daļas vai peļņas samazināšanās, vai arī ietekme uz nodarbinātību;
 • paredz sūdzību izskatīšanas, apspriežu un turpmākas izmeklēšanas procedūru.

Brīva piekļuve tāljūras pārvadājumiem

Regula Nr. 4058/86:

 • to piemēro, ja ārpussavienības valsts vai tās pārstāvju darbība ierobežo ES valstu kuģošanas sabiedrībām vai kādā ES valstī reģistrētiem kuģiem brīvu pieeju līnijpārvadājumiem, beztaras kravu pārvadājumiem vai citu kravu pārvadājumiem (izņemot gadījumus, ja šādas darbības tiek veiktas saskaņā ar ANO Līnijpārvadātāju rīcības kodeksu);
 • ar to atļauj veikt saskaņotu ES darbību pēc ES valsts lūguma Eiropas Komisijai. Šādas darbības var ietvert diplomātiskus pasākumus attiecībā uz ārpussavienības valstīm un pretpasākumus, kas vērsti pret attiecīgajām kuģošanas sabiedrībām;
 • ar to atļauj veikt līdzīgas koordinētas darbības, ja to lūgusi cita valsts, kas ir Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalsts, ar kuru noslēgta savstarpēja vienošanās.

Konkurences noteikumi

Regulā (EK) Nr. 1/2003 paredzētie vispārējie ES konkurences noteikumi attiecas arī uz ES jūras transporta nozari. Tomēr saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 246/2009 Komisija var noteikt izņēmumus attiecībā uz noteiktiem līnijsatiksmes* uzņēmumu sadarbības veidiem (konsorcijiem*). Komisija attiecīgi pieņēma Regulu (EK) Nr. 906/2009, kura atļauj noteikt šādus izņēmumus, un pagarināja to līdz 2020. gada 25. aprīlim ar Regulu (ES) Nr. 697/2014.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪS REGULAS IR PIEMĒROJAMAS?

 • Padomes Regulu (EEK) Nr. 4055/86 piemēro kopš 1987. gada 1. janvāra.
 • Padomes Regulas (EEK) Nr. 4057/86 un 4058/86 piemēro kopš 1987. gada 1. jūlija.
 • Padomes Regulu (EK) Nr. 1/2003 piemēro kopš 2004. gada 1. maija.
 • Padomes Regulu (EK) Nr. 246/2009 piemēro kopš 2009. gada 14. aprīļa.
 • Komisijas Regulu (EK) Nr. 906/2009 piemēro kopš 2010. gada 26. aprīļa.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

* GALVENIE TERMINI

Kabotāža: pārvadājumi, kad vienā ES valstī reģistrēts preču pārvadājumu uzņēmums veic pārvadājumus citas ES valsts iekšienē.

Kuģu līnijsatiksme: regulāra preču pārvadāšana noteiktā maršrutā vai maršrutos starp ostām un saskaņā ar grafikiem un kuģošanas dienām, kas iepriekš izsludinātas un pieejamas visiem transporta klientiem par samaksu, pat neregulāras izmantošanas gadījumos.

Konsorcijs: nolīgums (vai nolīgumu kopums) starp diviem vai vairākiem kuģu pārvadātājiem, kas vienā vai vairākos maršrutos piedāvā starptautiskus kuģu līnijsatiksmes pakalpojumus tikai kravu pārvadāšanai. Tā mērķis ir sniegt kopīgu jūras satiksmes pakalpojumu, ar kuru uzlabo pakalpojumus, ko, ja konsorcija nebūtu, individuāli piedāvātu katrs konsorcija loceklis.

PAMATDOKUMENTI

Padomes Regula (EEK) Nr. 4055/86 (1986. gada 22. decembris), ar ko brīvas pakalpojumu sniegšanas principu piemēro jūras pārvadājumiem starp dalībvalstīm un starp dalībvalstīm un trešām valstīm (OV L 378, 31.12.1986., 1.–3. lpp.)

Regulas (EEK) Nr. 4055/86 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Padomes Regula (EEK) Nr. 4057/86 (1986. gada 22. decembris) par negodīgu cenu noteikšanu jūras transportā (OV L 378, 31.12.1986., 14.–20. lpp.)

Padomes Regula (EEK) Nr. 4058/86 (1986. gada 22. decembris) par saskaņotu rīcību, lai nodrošinātu brīvu piekļuvi kravām tāljūras pārvadājumos (OV L 378, 31.12.1986., 21.–23. lpp.)

Padomes Regula (EK) Nr. 1/2003 (2002. gada 16. decembris) par to konkurences noteikumu īstenošanu, kas noteikti Līguma 81. un 82. pantā (OV L 1, 4.1.2003., 1.–25. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Padomes Regula (EK) Nr. 246/2009 (2009. gada 26. februāris) par Līguma 81. panta 3. punkta piemērošanu dažām līnijsatiksmes uzņēmumu nolīgumu, lēmumu un saskaņotu darbību kategorijām (konsorcijiem) (kodificēta versija) (OV L 79, 25.3.2009., 1.–4. lpp.)

Komisijas Regula (EK) Nr. 906/2009 (2009. gada 28. septembris) par Līguma 81. panta 3. punkta piemērošanu dažām līnijsatiksmes uzņēmumu nolīgumu, lēmumu un saskaņotu darbību kategorijām (konsorcijiem) (OV L 256, 29.9.2009., 31.–34. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 17.10.2016

Top