Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Jūras drošība: Starptautiskais drošības vadības (ISM) kodekss kuģošanas jomā

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Jūras drošība: Starptautiskais drošības vadības (ISM) kodekss kuģošanas jomā

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 336/2006 par Starptautiskā drošības vadības kodeksa īstenošanu ES

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

 • Ar to Eiropas Savienībā ievieš drošas kuģu ekspluatācijas un piesārņojuma novēršanas vadības starptautisko kodeksu (ISM kodeksu).
 • Jo īpaši tās mērķis ir nodrošināt, ka kuģniecības sabiedrības darbojas saskaņā ar ISM kodeksu:
  • sabiedrībām ieviešot, īstenojot un atbilstīgi uzturot kuģu un krasta drošības vadības sistēmas; un
  • karoga valsts (t. i. valsts, kurā kuģošanas līdzeklis ir reģistrēts) un ostas valsts (t. i. valsts, kuras ostā kuģošanas līdzeklis piestāj vai noenkurojas) administrācijai kontrolējot šīs sabiedrības.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Piemērošanas joma

Šī regula attiecas uz šādiem kuģu tipiem un sabiedrībām, kas tos izmanto:

 • kravu un pasažieru kuģiem, kuri kuģo zem kādas ES valsts karoga, kas iesaistīti starptautiskajos reisos;
 • kravu un pasažieru kuģiem, kas iesaistīti tikai vietējos reisos, neatkarīgi no to karoga;
 • kravu un pasažieru kuģiem, kas brauc uz ES valstu ostām vai no tām regulārā jūras satiksmē, neatkarīgi no to karoga;
 • pārvietojamām jūras urbšanas iekārtām, kas darbojas ES valsts pakļautībā.

Tā neattiecas uz:

 • kara kuģiem, karaspēka transportkuģiem un citiem kuģiem, kas pieder ES valstij vai ko tā pārvalda, un ko izmanto tikai nekomerciāla rakstura valsts dienesta vajadzībām;
 • kuģiem, kas netiek vadīti mehāniski, primitīvas konstrukcijas koka kuģiem, atpūtas braucieniem paredzētajām jahtām un kuģiem, ja tie nepārvadā vairāk nekā 12 pasažierus komerciālos nolūkos;
 • zvejas kuģiem;
 • kravas kuģiem un pārvietojamām jūras urbšanas iekārtām, kuru tonnāža nepārsniedz 500 bruto tonnas;
 • pasažieru kuģiem, kas nav ro-ro pasažieru prāmji, konkrētos jūras rajonos, kā noteikts Direktīvas 2009/45/EK 4. pantā.

Sertifikācija un apstiprināšana

ES valstīm jāievēro ISM kodeksa B daļas noteikumi.

Izņēmumi

Ja ES valsts uzskata, ka dažām sabiedrībām praksē ir grūti ievērot konkrētus ISM kodeksa noteikumus attiecībā uz noteiktiem kuģiem, kas veic tikai vietējos reisus, tā var atbrīvot šādas sabiedrības no attiecīgo noteikumu izpildes, nosakot līdzvērtīgus pasākumus.

Tādā gadījumā ES valsts attiecīgi paziņo par to Eiropas Komisijai. Ja ierosinātais atbrīvojums no noteikumu izpildes tiek atzīts par nepamatotu, attiecīgajai valstij ir jāgroza ierosinātie pasākumi vai jāatturas no to pieņemšanas.

Sankcijas

ES valstīm ir jāievieš efektīvu, samērīgu un preventīvu sankciju sistēma, kas piemērojamas par šīs regulas noteikumu neievērošanu.

Ziņojumi

ES valstis reizi divos gados ziņo Komisijai par ISM kodeksa īstenošanu. Pamatojoties uz šo divu gadu ziņojumu, Komisija sagatavo kopsavilkuma ziņojumu iesniegšanai Eiropas Parlamentam un Padomei.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2006. gada 24. marta.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 336/2006 (2006. gada 15. februāris) par Starptautiskā drošības vadības kodeksa īstenošanu Kopienā un Padomes Regulas (EK) Nr. 3051/95 atcelšanu (OV L 64, 4.3.2006., 1.–36. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 336/2006 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 2099/2002 (2002. gada 5. novembris), ar ko izveido Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komiteju (COSS) un groza regulas par kuģošanas drošību un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanu (OV L 324, 29.11.2002., 1.–5. lpp.). Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/15/EK (2009. gada 23. aprīlis) par kopīgiem noteikumiem un standartiem attiecībā uz organizācijām, kas pilnvarotas veikt kuģu inspekcijas un apskates, un attiecīgajām darbībām, kuras veic valsts administrācijas jūras lietu jomā (OV L 131, 28.5.2009., 47.–56. lpp.). Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/16/EK (2009. gada 23. aprīlis) par ostas valsts kontroli (OV L 131, 28.5.2009., 57.–100. lpp.). Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/45/EK (2009. gada 6. maijs) par pasažieru kuģu drošības noteikumiem un standartiem (pārstrādāta versija) (OV L 163, 25.6.2009., 1.–140. lpp.). Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 14.03.2016

Top