Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eksporta kredītu apdrošināšana

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eksporta kredītu apdrošināšana

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 98/29/EK — eksporta kredītu apdrošināšana vidēja termiņa un ilgtermiņa darījumiem

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

 • Ar to saskaņo dažādās valstu oficiālās eksporta kredītu apdrošināšanas sistēmas*, lai nodrošinātu, ka netiek traucēta konkurence starp ES uzņēmumiem.
 • Ar to nosaka kopīgus principus attiecībā uz apdrošināšanas segumu, prēmijām, valsts seguma politikām un paziņošanas procedūrām.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Šo tiesību aktu piemēro preču un pakalpojumu eksporta apdrošināšanas segumam. Visām iestādēm, kas tieši vai netieši paredz segumu, jāievēro tā noteikumi.
 • Segumā iekļautajiem riskiem var būt komerciāls, politisks, izgatavošanas vai ar kredītiem saistīts raksturs.
 • Apdrošinātāji uzņemas atbildību, ja zaudējumus tieši vai netieši izraisījuši dažādi cēloņi, piemēram, parādnieka maksātnespēja vai politiskas vai ekonomiskas norises.
 • Apdrošinātāji neuzņemas atbildību par jebkāda veida zaudējumiem, ko izraisījuši tādi faktori kā, piemēram:
  • apdrošinājuma ņēmēja darbība vai bezdarbība;
  • apakšuzņēmēju saistību neizpilde.
 • Atlīdzības jāizmaksā nekavējoties vai ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc prasījuma nogaidīšanas perioda*.
 • Prēmijām:
  • jāatbilst segtajam riskam — valsts, suverēns, publisks un/vai privāts risks;
  • atbilstoši jāatspoguļo piešķirtā seguma apmērs un kvalitāte;
  • jāspēj segt ilgtermiņa darbības izdevumus un zaudējumus.
 • Valsts seguma politikai jāatspoguļo iesaistīto risku novērtējums, jo īpaši valsts nenokārtoto riska darījumu kopapjoms un/vai jaunu sedzamo līgumu summa.
 • Paziņošanas procedūras, kas izveidotas ar mērķi nodrošināt sistēmas pārskatāmību, attiecas uz:
  • ikgadējo informatīvo paziņošanu;
  • paziņošanu lēmuma pieņemšanai;
  • iepriekšējo (ex-ante) un paveikto (ex-post) paziņošanu.
 • Šo tiesību aktu nepiemēro apdrošināšanas segumam attiecībā uz:
  • konkursiem;
  • avansa maksājumiem;
  • saistību izpildes un paturējuma obligācijām*;
  • uz vietas izmantotām būvniecības iekārtām un materiāliem.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 1998. gada 8. jūnija. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 1999. gada 1. aprīlim.

* GALVENIE TERMINI

Eksporta kredītu apdrošināšanas sistēmas: tās aizsargā produktu un pakalpojumu eksportētāju pret risku, kad ārvalsts klients nepilda maksājuma saistības. Sniedzot eksportētājam nosacījuma garantijas, ka maksājums tiks veikts arī tad, ja ārvalsts pircējs nespēj samaksāt, šīs sistēmas samazina ar ārvalstīs veiktajiem darījumiem saistītos maksājumu riskus.

Nogaidīšanas periods: laika posms, kāds noteikts segtā riska materializācijai.

Saistību izpildes vai paturējuma obligācijas: obligācijas, kas aizsargā klientu pēc darba vai projekta izpildes. Tās garantē, ka darbuzņēmējs veiks visas nepieciešamās darbības, lai novērstu defektus, kas atklāti uzreiz pēc līguma izpildes, pat ja darbuzņēmējam ir samaksāta visa summa.

PAMATDOKUMENTS

Padomes Direktīva 98/29/EK (1998. gada 7. maijs) par pamatnoteikumu saskaņošanu attiecībā uz eksporta kredītu apdrošināšanu vidēja termiņa un ilgtermiņa darījumiem (OV L 148, 19.5.1998., 22.–32. lpp.)

Direktīvas 98/29/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla nozīme.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Padomes Lēmums 2006/789/EK (2006. gada 13. novembris) par konsultēšanās un informēšanas procedūrām kredītapdrošināšanas, kredītgarantiju un finanšu kredītu jautājumos (Kodificēta versija) (OV L 319, 18.11.2006., 37.–45. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 30.01.2017

Top