Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Finanšu konglomerātu uzraudzība

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Finanšu konglomerātu uzraudzība

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2002/87/EK — finanšu konglomerātu uzraudzība

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

  • Tās mērķis ir veicināt finanšu konglomerātu efektīvu uzraudzību. Finanšu konglomerāti ir lielas finanšu grupas (banku grupas, apdrošināšanas grupas, ieguldījumu sabiedrību grupas), kas darbojas dažādās finanšu nozarēs, bieži pāri robežām.
  • Tās vispārējais mērķis ir uzlabot finanšu stabilitāti un patērētāju aizsardzību.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Ar direktīvu nosaka konkrētas prasības:

  • attiecībā uz maksātspēju, jo īpaši ar mērķi novērst viena un tā paša kapitāla vairākkārtēju izmantošanu kā aizsardzību pret risku dažādās viena konglomerāta vienībās (“pašu kapitāla vairākkārtējs izmantojums”) un nepieļaut, ka mātesuzņēmumi emitē parāda vērtspapīrus un pēc tam izmanto ieņēmumus kā pašu kapitālu to regulētajiem meitasuzņēmumiem (“pārmērīga saistību īpatsvara palielināšana”);
  • attiecībā uz konglomerāta vadības piemērotību un profesionalitāti;
  • lai nodrošinātu atbilstīgu riska vadību un iekšējās kontroles sistēmas konglomerātā;
  • kas paredz, ka ir jāieceļ vienota uzraudzības iestāde, lai koordinētu konglomerāta vispārējo uzraudzību, kas var ietvert daudzas dažādas iestādes, kuras nodarbojas ar dažādiem konglomerāta darbības aspektiem;
  • attiecībā uz informācijas apmaiņu un sadarbību starp uzraudzības iestādēm (tostarp ārpussavienības valstīs), kuras uzrauga finanšu konglomerātā ietilpstošās regulētās vienības.

Ar Direktīvu 2011/89/ES tika izdarīti grozījumi, kas piešķīra valsts finanšu uzraudzības iestādēm jaunas pilnvaras, lai labāk pārraudzītu konglomerātu mātesuzņēmumus, piemēram, kontrolakciju sabiedrības. Tas ļauj uzraudzības iestādēm iegūt labāku informāciju agrākā stadijā, ja finanšu konglomerātam rodas problēmas, un spēt labāk iejaukties.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2003. gada 11. februāra. Eiropas Savienības (ES) valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 2004. gada 10. augustam.

KONTEKSTS

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes sadaļā, kas veltīta finanšu konglomerātiem.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/87/EK (2002. gada 16. decembris) par papildu uzraudzību kredītiestādēm, apdrošināšanas uzņēmumiem un ieguldījumu sabiedrībām finanšu konglomerātos un par grozījumiem Padomes Direktīvās 73/239/EEK, 79/267/EEK, 92/49/EEK, 92/96/EEK, 93/6/EEK un 93/22/EEK, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvās 98/78/EK un 2000/12/EK (OV L 35, 11.2.2003., 1.–27. lpp.)

Direktīvas 2002/87/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 11.04.2016

Top