Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kolektīvo pensionēšanās shēmu pārvaldīšana: aroda pensiju fondi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kolektīvo pensionēšanās shēmu pārvaldīšana: aroda pensiju fondi

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2003/41/EK par papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju darbību un uzraudzību

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Tajā ir izklāstīti noteikumi, kas reglamentē papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju (PKUI)* jeb pensijas fondu darbību un to uzraudzību visās Eiropas Savienības (ES) valstīs.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Šīs direktīvas mērķis ir nodrošināt augsta līmeņa aizsardzību nākotnes pensionāriem (pensijas fondu dalībniekiem un labuma guvējiem), vienlaikus garantējot efektīvus ieguldījumus, izveidojot šādus noteikumus:

  • 1.

    Stingri piesardzīgas uzraudzības noteikumi, kuru īpatnības nosaka katra ES valsts, PKUI labuma guvējiem un dalībniekiem, kuriem ir jāsaņem pietiekama informācija par pensiju plāna* noteikumiem, iestādes finanšu stāvokli un savām tiesībām.

  • 2.

    Ieguldījumu noteikumi, kas pielāgoti PKUI raksturlielumiem un efektīvai uzkrājumu pārvaldīšanai. PKUI ir ilgtermiņa ieguldītāji, kuriem ir pienākums sniegt vislielākos ienākumus saviem dalībniekiem un labuma guvējiem, vienlaikus nodrošinot ieguldījumu drošību. Ja katrai PKUI ir jāizveido visdrošākā un visefektīvākā ieguldījumu politika, tad ieguldījumu noteikumiem, un it īpaši noteikumiem par ieguldījumiem akcijās, nevajadzētu būt pārāk ierobežojošiem.

  • 3.

    Noteikumi, kas atļauj PKUI pārrobežu darbību, tādējādi sniedzot iespēju izveidot Eiropas mēroga pensiju fondus. Pārrobežu pārvaldībai ir nepieciešama ES valstīs spēkā esošo uzraudzības metožu savstarpēja atzīšana.

Šī direktīva neattiecas uz iestādēm, kurām piemērojama Direktīva par dzīvības apdrošināšanu un Direktīva par alternatīvu ieguldījumu fondu pārvaldniekiem.

Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes (EAAPI) pienākums ir apkopot un savā tīmekļa vietnē publicēt ES valstu sniegto informāciju par starptautisku vienošanos noslēgšanu par PKUI.

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 643/2014 par tehniskajiem standartiem attiecībā uz ziņošanu par valsts uzraudzības noteikumiem PKUI jomā.

EAAPI var izstrādāt regulatīvo un īstenojošo standartu projektus un dot ieteikumus par PKUI uzraudzības koordinēšanu. EAAPI cieši sadarbojas ar ES valstīm un Eiropas Komisiju.

Sākot no 2016. gada beigām šo direktīvu ir paredzēts aizstāt ar jaunu direktīvu, kura visās ES valstīs stāsies spēkā līdz 2018. gada beigām.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2003. gada 23. septembra. ES valstīm tā bija jāiekļauj valsts tiesību aktos līdz 2005. gada 22. septembrim.

KONTEKSTS

Aroda pensiju fondiem ES nāk par labu kapitāla un pakalpojumu brīva aprite. Ir jāsekmē šo fondu pārrobežu darbība. Vienlaikus ar PKUI piesardzīgas pārvaldības palīdzību ir jānodrošina visu dalībnieku un labuma guvēju pensiju pienācīga aizsardzība.

Plašāka informācija:

* GALVENIE TERMINI

Papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūcijas: finanšu iestādes, kas pārvalda kolektīvās pensionēšanās shēmas darba devējiem, lai nodrošinātu papildpensijas kapitāla izmaksas viņu darba ņēmējiem (t. i., shēmas dalībniekiem un labuma guvējiem).

Pensiju plāns: līgums, vienošanās, trasta līgums vai noteikumi, kas nosaka, kādas papildpensijas kapitāla izmaksas ir noteiktas un ar kādiem nosacījumiem.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/41/EK (2003. gada 3. jūnijs) par papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju darbību un uzraudzību (OV L 235, 23.9.2003., 10.–21. lpp.)

Direktīvas 2003/41/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

SAISTĪTIE AKTI

PKUI 2 direktīvas provizoriskais teksts, par kuru 2016. gada jūnijā tika panākta politiska vienošanās un kurš vēl ir oficiāli jāpieņem.

Komisijas ziņojums par dažiem svarīgākajiem aspektiem, kas saistīti ar Direktīvu 2003/41/EK par papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju darbību un uzraudzību (PKUI direktīva) (COM(2009) 203 galīgā redakcija, 30.4.2009.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/50/ES (2014. gada 16. aprīlis) par minimālo prasību noteikšanu, lai sekmētu darba ņēmēju mobilitāti starp dalībvalstīm, uzlabojot papildpensijas tiesību iegūšanu un saglabāšanu (OV L 128, 30.4.2014., 1.–7. lpp.)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 643/2014 (2014. gada 16. jūnijs), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz ziņošanu par valsts uzraudzības noteikumiem aroda pensiju shēmu jomā atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2003/41/EK (OV L 177, 17.6.2014., 34.–41. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 14.09.2016

Top