Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ieguldītāju aizsardzība gadījumos, kad ieguldījumu sabiedrība nepilda savas saistības

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ieguldītāju aizsardzība gadījumos, kad ieguldījumu sabiedrība nepilda savas saistības

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 97/9/EK par ieguldītāju kompensācijas sistēmām

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Tās mērķis ir aizsargāt ieguldītājus gadījumos, kad ieguldījumu sabiedrības nepilda savas saistības.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Ar šo direktīvu Eiropas Savienības (ES) valstīm uzliek pienākumu izveidot vienu vai vairākas ieguldītāju kompensācijas sistēmas*. Visām ieguldījumu sabiedrībām, kuras sniedz ieguldījumu pakalpojumus, ir jāpiedalās šādā sistēmā (no šī pienākuma var atbrīvot kredītiestādes, ja tās jau piedalās sistēmā, kura garantē vismaz tādu pašu aizsardzību, kādu sniedz kompensācijas sistēma, un ja tās izpilda konkrētus īpašus nosacījumus).
 • Kompensācijas sistēma darbojas, ja:
  • kompetentās iestādes ir atzinušas, ka pēc to ieskata ieguldījumu sabiedrība attiecīgajā brīdī nespēj pildīt saistības, kas izriet no ieguldītāju prasījumiem, un tuvākajā laikā nespēs tās pildīt;
  • tiesu iestāde ir pieņēmusi lēmumu, kas attiecībā uz ieguldītājiem atceļ iespēju apmierināt to prasījumus pret ieguldījumu sabiedrību.
 • Nodrošinājums ir jāparedz prasījumiem, kas izriet no ieguldījumu sabiedrības nespējas:
  • atmaksāt no ieguldītājiem saņemto naudas aizdevumu vai ieguldītājiem piederošu un sakarā ar ieguldījumu darījumiem viņu vārdā turētu naudu;
  • atdot ieguldītājiem visus finanšu instrumentus, kas tiem pieder un ko sakarā ar ieguldījumu tur, pārzina vai pārvalda viņu vārdā.
 • Ja ieguldījumu sabiedrība vienlaikus ir arī kredītiestāde, izcelsmes ES valsts pieņem lēmumu par to, kura direktīva būtu piemērojama naudas prasījumiem: iepriekš minētā direktīva vai arī direktīva, kas reglamentē noguldījumu garantiju sistēmu darbību. Saskaņā ar abām direktīvām kompensāciju nevar piešķirt par atsevišķas summas prasījumu.
 • ES minimālais kompensācijas līmenis vienam ieguldītājam direktīvā ir noteikts EUR 20 000 apmērā, taču ES valstīm vienlaikus ir atļauts noteikt augstāku kompensācijas līmeni, ja tās to vēlas. Atsevišķām ieguldītāju kategorijām ES valstis tomēr var liegt sistēmas paredzēto nodrošinājumu vai arī piešķirt zemāku nodrošinājuma līmeni. ES valstīm tiek dota rīcības brīvība attiecībā uz sistēmu organizāciju un finansēšanu.
 • Pastāv procedūras, kas ir jāievēro gadījumos, ja ieguldījumu sabiedrība nepilda pienākumus, ko sistēma uzliek to dalībniekiem (dažādi sodi, kas ietver arī izslēgšanu no sistēmas).
 • Ieguldījumu sabiedrību filiāles var pievienoties kompensācijas sistēmām uzņēmējās valstīs, ja to vēlas.
 • Nodrošinājums attiecas uz ieguldītāja prasījumu kopumā neatkarīgi no kontu skaita, valūtas un atrašanās vietas Eiropas Savienībā. Kopīga ieguldījumu darījuma gadījumā prasījumus vienādi sadala starp ieguldītājiem.
 • Kompensācijas sistēma var noteikt termiņu, kurā ieguldītājiem jāiesniedz prasījumi. Sistēma tomēr nedrīkst izmantot minētā termiņa beigšanos, lai atteiktu nodrošinājumu ieguldītājam. Ieguldītāja prasījums ir jāsamaksā ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc prasījuma pamatotības un tā apmēra noteikšanas.
 • Ir noteikti arī pienākumi attiecībā uz ieguldītājiem sniedzamo informāciju.
 • Eiropas Komisija 2010. gada jūlijā pieņēma priekšlikumu, ar ko groza šo direktīvu. Tas tika darīts, ņemot vērā norises kopš direktīvas stāšanās spēkā un finanšu krīzi, kas sākās 2008. gadā. Ierosināto grozījumu pamatā bija informācija, kas iekļauta 2009. gadā veiktā novērtējumā. Ar šo priekšlikumu:
  • kompensācijas ierobežojums tiktu palielināts līdz EUR 50 000;
  • tiktu samazināti izmaksu kavējumi;
  • sistēmām tiktu noteikta prasība nodrošināt vienotu minimālo avansa finansējuma apmēru un paplašināt nodrošinājumu, iekļaujot konkrētas trešās personas organizatoriskās vienības.
 • Priekšlikums tika atsaukts 2015. gada martā, jo nebija panākts nekāds progress sarunās starp likumdevējiem (Eiropas Parlamentu un Eiropas Savienības Padomi).

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 1997. gada 26. marta. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 1998. gada 26. septembrim.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

* GALVENIE TERMINI

Ieguldītāju kompensācijas sistēma: sistēma, kas paredzēta to ieguldītāju aizsardzībai, kuri izmanto ieguldījumu pakalpojumus. Tā viņiem nodrošina kompensāciju gadījumos, kad ieguldījumu sabiedrība nespēj atdot viņiem piederošos aktīvus.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 97/9/EK (1997. gada 3. marts) par ieguldītāju kompensācijas sistēmām (OV L 84, 26.3.1997., 22.–31. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 06.10.2016

Top