Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Finanšu instrumentu tirgi (MiFID) un ieguldījumu pakalpojumi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Finanšu instrumentu tirgi (MiFID) un ieguldījumu pakalpojumi

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2004/39/EK par finanšu instrumentu tirgiem

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Tā ir izstrādāta, lai stiprinātu Eiropas Savienības (ES) noteikumu kopumu attiecībā uz ieguldījumu pakalpojumiem un regulētiem tirgiem nolūkā sasniegt divus galvenos mērķus:

 • aizsargāt ieguldītājus un nodrošināt tirgus integritāti, izveidojot saskaņotas prasības, kas reglamentē pilnvaroto starpnieku darbības;
 • veicināt godīgu, pārskatāmu, efektīvu un integrētu finanšu tirgu darbību.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Atļauju piešķiršanas nosacījumi un procedūras

 • Ar šo direktīvu ES valstīm uzliek pienākumu saskaņot noteikumus, kas reglamentē ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu un ieguldījumu darbību veikšanu. Tādēļ ES valstīm ir jāizveido atļauju piešķiršanas sistēma, kas ieguldījumu sabiedrībām ļauj veikt darbības visā Eiropas Savienībā. Šīs sabiedrības ir jāreģistrē, un to reģistram jābūt publiski pieejamam. Par katru atļauju ziņo Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei (EVTI).
 • EVTI sagatavo regulatīvo tehnisko standartu projektus. Tā arī palīdz Eiropas Komisijai veidot attiecības ar ārpussavienības valstīm un novērtēt to tirgus.
 • Citiem vārdiem sakot, direktīvas mērķis ir ļaut ieguldījumu sabiedrībām, bankām un fondu biržām piedāvāt savus pakalpojumus pāri robežām, pamatojoties uz atļauju, ko izdevusi to piederības valsts kompetentā iestāde. Tā kā uz šo atļauju attiecas vienādi nosacījumi visās ES valstīs, tiek veicināta ieguldījumu brokeru sabiedrību darbību reglamentējošo noteikumu saskaņošana.
 • Šajā kontekstā direktīva ir paredzēta tam, lai saskaņotu valstu noteikumus, kas reglamentē ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu un fondu biržu darbību, un tās galvenais mērķis ir izveidot vienotu Eiropas noteikumu kopumu attiecībā uz vērtspapīriem. Tā sniedz labumu ieguldītājiem, emitentiem un citām tirgus ieinteresētajām personām, veicinot efektīvu un konkurētspējīgu tirgu izveidi.

Prudenciālais novērtējums

 • Direktīvā ir paredzēta arī kvalifikācijas kapitāldaļas* iegūšanai izmantoto procedūru un kritēriju novērtēšanas noteikumu saskaņošana. Tās mērķis ir saskaņot:
  • paziņošanas robežvērtības attiecībā uz plānoto kvalifikācijas kapitāldaļas iegūšanu vai atsavināšanu;
  • novērtēšanas procedūru;
  • novērtēšanas kritēriju sarakstu.
 • Plānotās līdzdalības iegūšanas kontekstā akcionāru un pārvaldības prudenciālais novērtējums atbilst sīki izstrādātiem kritērijiem, un to kopīgi veic kompetentās iestādes.
 • Direktīvā jo īpaši ir noteikts, ka kompetentās iestādes par potenciālā līdzdalības ieguvēja piemērotību un plānotās līdzdalības iegūšanas finansiālo pamatotību spriež, pamatojoties uz:
  • jebkuras personas, kura plānotās līdzdalības iegūšanas rezultātā vadīs ieguldījumu sabiedrības darbību, reputāciju un pieredzi;
  • potenciālā līdzdalības ieguvēja finanšu stabilitāti;
  • to, vai pastāv pamats domāt, ka ir veikta nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana vai terorisma finansēšana vai ir mēģināts veikt šādas darbības.

Ieguldītāju aizsardzība

 • Ar šo direktīvu būtiski pastiprina ieguldītāju aizsardzību, nosakot profesionālās ētikas normas, kas jāievēro, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus klientiem, un obligātos standartus attiecībā uz valstu kompetento iestāžu pilnvarām. Ar to izveido arī efektīvus mehānismus reāllaika sadarbībai šo noteikumu pārkāpumu izmeklēšanā un kriminālvajāšanā saistībā ar tiem.

Pārskatāmība un tirgus integritāte

 • Direktīva paredz pienākumu nodrošināt tirgus integritāti, ziņot par darījumiem un veikt uzskaiti. EVTI var piekļūt šai informācijai.
 • Tā jo īpaši paredz pienākumu nodrošināt pārskatāmību pirms tirdzniecības. Tas nozīmē, ka internalizētājiem (t. i., sabiedrībām, kas, izpildot klientu rīkojumus, rīkojas savā vārdā ārpus regulētiem tirgiem vai daudzpusējām tirdzniecības sistēmām) ir jāizpauž cenas, par kādām tie vēlas iegādāties finanšu instrumentus no saviem klientiem un/vai pārdot tos viņiem. Tomēr šis informācijas izpaušanas pienākums attiecas tikai uz tiem darījumiem, kuri pārsniedz tirgus standartapjomu, kas ir definēts kā tirgū izpildīto rīkojumu vidējā vērtība.
 • Tas nozīmē, ka Eiropas vairumtirdzniecības starpniecības uzņēmumiem nav jāievēro pienākums nodrošināt pārskatāmību pirms tirdzniecības un ka tie kā tirgus uzturētāji nav pakļauti nekādam būtiskam riskam.
 • Katrai ES valstij ir jāizveido regulēto tirgu saraksts, un jāsniedz šī informācija citām ES valstīm un EVTI.

Tirgus operatoru aizsardzība

 • Direktīvā ir paredzēta virkne aizsardzības pasākumu, ko var piemērot sistemātiskiem internalizētājiem situācijās, kad tiem ir pienākums paziņot cenas, lai viņi varētu sniegt šo būtisko pakalpojumu klientiem, neuzņemoties nevēlamu risku. Šie pasākumi paredz arī iespēju atjaunināt vai atsaukt nosauktās cenas.
 • Ar direktīvu arī izveido godīgu tirgu privātajiem ieguldītājiem. Tas finanšu iestādēm liedz izturēties nevienlīdzīgi pret šādiem ieguldītājiem, piemēram, dažiem no tiem piedāvājot publiski nosaukto cenu uzlabojumus.

Kompetento iestāžu iecelšana

 • ES valstīm ir jāieceļ kompetentās iestādes un jānosūta attiecīgā informācija Komisijai, EVTI un citu ES valstu kompetentajām iestādēm. Kompetentās iestādes ES valstīs darbojas kā kontaktpunkts. EVTI uztur atjauninātu šo iestāžu sarakstu. Šīm iestādēm ir pienākums cieši sadarboties ar EVTI.
 • ES valstis un EVTI var noslēgt sadarbības nolīgumus par:
  • kredītiestāžu uzraudzību;
  • ieguldījumu sabiedrību likvidēšanas un bankrota procedūrām;
  • procedūrām likumā noteikto grāmatvedības dokumentu revīziju veikšanai ieguldījumu sabiedrībās;
  • to struktūru pārraudzību, kas iesaistītas ieguldījumu sabiedrību likvidēšanas un bankrota procedūrās;
  • to personu pārraudzību, kam uzticēts veikt likumā noteiktās grāmatvedības dokumentu revīzijas apdrošināšanas sabiedrībās, kredītiestādēs, ieguldījumu sabiedrībās un citās finanšu iestādēs.

Papildu noteikumi

 • Šī direktīva ir izstrādāta, lai uzlabotu ES noteikumus par vērtspapīru tirgiem. Tādēļ tajā ir izklāstīti vispārīgie pienākumi, kas jāpilda ES valstu iestādēm.
 • Pēc apspriešanās ar tirgus dalībniekiem no ES valstīm Komisija pieņem īstenošanas pasākumus, ziņojumus un pārskatus, ņemot vērā arī EVTI atzinumu.

Pārstrādāta redakcija

Direktīvu 2004/39/EK atjaunināja ar Direktīvu 2014/65/ES (MiFID II), cenšoties tajā iekļaut laika gaitā izdarītos būtiskos grozījumus tekstā.

Šo direktīvu aizstās ar Direktīvu 2014/65/ES un Regulu (ES) Nr. 600/2014, kā arī ar deleģētajiem aktiem un deleģētajām regulām, no 2018. gada 3. janvāra. (Sākotnēji bija paredzēts, ka Direktīva 2014/65/ES stāsies spēkā no 2017. gada 3. janvāra, taču šis termiņš tika pagarināts par gadu līdz 2018. gada 3. janvārim ar Direktīvu (ES) 2016/1034).

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2004. gada 30. aprīļa. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 2007. gada 31. janvārim.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

* GALVENIE TERMINI

Kvalifikācijas kapitāldaļa: tieša vai netieša kapitāldaļa ieguldījumu sabiedrībā, kas ir 10 % vai vairāk no sabiedrības kapitāla vai balsstiesībām, vai kas ļauj ievērojami ietekmēt pārvaldību ieguldījumu sabiedrībā, kurā ir šī kapitāldaļa.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/39/EK (2004. gada 21. aprīlis), kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Padomes Direktīvas 85/611/EEK un 93/6/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/12/EK un atceļ Padomes Direktīvu 93/22/EEK (OV L 145, 30.4.2004., 1.–44. lpp.)

Direktīvas 2004/39/EK turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349.–496. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/61/ES (2011. gada 8. jūnijs) par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un par grozījumiem Direktīvā 2003/41/EK, Direktīvā 2009/65/EK, Regulā (EK) Nr. 1060/2009 un Regulā (ES) Nr. 1095/2010 (OV L 174, 1.7.2011., 1.–73. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Direktīva 2006/73/EK (2006. gada 10. augusts), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/39/EK attiecībā uz ieguldījumu sabiedrību organizatoriskām prasībām un darbības nosacījumiem un jēdzienu definīcijām minētās direktīvas mērķiem (OV L 241, 2.9.2006., 26.–58. lpp.)

Komisijas Regula (EK) Nr. 1287/2006 (2006. gada 10. augusts), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/39/EK attiecībā uz ieguldījumu sabiedrību pienākumu vest uzskaiti, darījumu pārskatu sniegšanu, tirgus pārskatāmību, finanšu instrumentu pielaidi tirdzniecībai un šajā direktīvā definētajiem terminiem (OV L 241, 2.9.2006., 1.–25. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 11.10.2016

Top