Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eiropas vienotā gaisa telpa - ES noteikumi attiecībā uz aeronavigācijas pakalpojumiem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eiropas vienotā gaisa telpa - ES noteikumi attiecībā uz aeronavigācijas pakalpojumiem

Šī regula ievieš aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanas prasības vispārējai gaisa satiksmei Eiropas Savienībā (ES) kā daļu no Eiropas vienotās gaisa telpas iniciatīvas*. Šī regula uzliek saistības, kas attiecas uz visām ES valstīm.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 550/2004 (10.3.2004) par aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanu vienotajā Eiropas gaisa telpā (Pakalpojumu sniegšanas regula).

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Šī regula ievieš aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanas prasības vispārējai gaisa satiksmei Eiropas Savienībā (ES) kā daļu no Eiropas vienotās gaisa telpas iniciatīvas*. Šī regula uzliek saistības, kas attiecas uz visām ES valstīm.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Šajā regulā galvenajos vilcienos noteiktas aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēju sertificēšanas procedūras, kas jāpieņem ES valstu uzraudzības iestādēm. Sertifikāti, kas derīgi visās ES valstīs, nosaka aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēju tiesības un pienākumus. Tas ietver gaisa telpas izmantotāju* piekļuvi pakalpojumiem bez diskriminācijas un pievēršot īpašu uzmanību drošībai, kā arī iespēju sniegt pakalpojumus citiem pakalpojumu sniedzējiem, gaisa telpas izmantotājiem un lidostām ES.

Sertifikācijas prasības

Tās ir šādas:

kompetence un piemērotība;

sistēmas drošības un kvalitātes nodrošināšana;

ziņošanas sistēmas un finansiālās iespējas;

atbildība, apdrošināšana un drošība;

īpašumtiesības un organizatoriskā struktūra, tostarp interešu konfliktu profilakse;

cilvēkresursi, tostarp personāls.

Dalībvalstu uzraudzības iestādes

Valsts uzraudzības iestāde katrā ES valstī ir atbildīga par ekskluzīvu gaisa pārvadājumu pakalpojumu tiesību piešķiršanu sertifikāta īpašniekam. Tās arī nodrošina to kontrolē esošo gaisa telpas bloku atbilstību. Tas tiek veikts kopīgi (vai ar nolīgumiem), ja bloks sniedzas pāri vairāk nekā vienai valstij vai ja sertifikāta īpašnieks darbojas vairāk nekā vienā valstī.

Ja pakalpojumu sniedzējs neatbilst prasībām, iesaistītās uzraudzības iestādes var rīkoties, tostarp anulējot sertifikātu. Tādā gadījumā uzraudzības iestādes ir atbildīgas par pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanu.

Funkcionāli gaisa telpas bloki

ES valstīm un trešām valstīm, kur tas ir atbilstoši, ar savstarpēju vienošanos jānodrošina funkcionālu gaisa telpas bloku ieviešana. Tiem jābūt ar nepieciešamo jaudu un efektivitāti, lai uzturētu augsta līmeņa drošību un samazinātu ietekmi uz apkārtējo vidi. Funkcionāls gaisa telpas bloku sistēmas koordinators jāieceļ Eiropas Komisijai (EK), lai palīdzētu šajā procesā.

Dalībvalstu uzraudzības iestādes var izraudzīties arī ekskluzīvu meteoroloģisko pakalpojumu sniedzēju.

Vispārējai gaisa satiksmei* reāllaika darbības datu apmaiņa starp aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem, gaisa telpas izmantotājiem un lidostām notiek tikai ar mērķi atvieglot operacionālo vajadzību apmierināšanu. Tiek ieviestas apstiprinātas rakstiskas vienošanās, lai oficiāli noformētu vienošanās starp pakalpojumu sniedzējiem un militārajām iestādēm.

Šī regula pieprasa atklātas grāmatvedības procedūras un nosaka detalizētas vadlīnijas godīgai un caurredzamai navigācijas pakalpojumu cenu noteikšanai gaisa telpas lietotājiem.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Regula stājās spēkā 2014. gada 20. aprīlī, un 2009. gadā tajā tika veikti grozījumi.

GALVENIE TERMINI

* Eiropas vienotā gaisa telpa: iniciatīva, ar kuru ES tiek koordinēta gaisa telpas izveidošana, vadība un kontrole.

* Gaisa telpas lietotāji: gaisa kuģu, ko izmanto vispārējai gaisa satiksmei, operatori.

* Vispārējā gaisa satiksme: lidojumi, ko veic atbilstoši Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) noteikumiem un procedūrām. Tie var ietver atsevišķus militārus lidojumus.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 550/2004

20.4.2004.

-

OV L 96, 31.3.2004., 10.-19. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 1070/2009

4.12.2009.

-

OV L 300, 14.11.2009., 34.-50. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 549/2004 (2004. gada 10. marts) ar ko nosaka pamatu Eiropas vienotās gaisa telpas izveidošanai (pamatregula) Oficiālais Vēstnesis L 96, 31.3.2004., 1.-9. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 551/2004 (2004. gada 10. marts) par gaisa telpas organizāciju un izmantošanu vienotajā Eiropas gaisa telpā(Oficiālais Vēstnesis L 96, 31.3.2004., 20.-25. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 552/2004 par Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības tīkla savietojamību (savietojamības regula) (Oficiālais Vēstnesis L 96, 31.3.2004., 26.-42. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 216/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 91/670/EEK, Regulu (EK) Nr. 1592/2002 un Direktīvu 2004/36/EK (Oficiālais Vēstnesis L 79, 19.3.2008., 1.-49. lpp.).

Komisijas Regula (EK) Nr. 482/2008 (2008. gada 30. maijs), ar kuru izveido programmatūras drošības garantijas sistēmu, kas jāīsteno aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem, un ar kuru groza Regulas (EK) Nr. 2096/2005 II pielikumu (Oficiālais Vēstnesis L 141, 31.5.2008., 5.-10. lpp.).

Komisijas Regula (EK) Nr. 176/2011 (2011. gada 24. februāris) par informāciju, kas jāsniedz pirms funkcionālo gaisa telpas bloku izveidošanas un pārveidošanas (Oficiālais Vēstnesis L 51, 25.2.2011., 2.-7. lpp.).

Komisijas īstenošanas Regula (ES) Nr. 1034/2011 (2011. gada 17. oktobris) par drošības uzraudzību gaisa satiksmes pārvaldībā un aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanā un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 691/2010 (Oficiālais Vēstnesis L 271, 18.10.2011., 15.-22. lpp.).

Komisijas īstenošanas Regula (ES) Nr. 1035/2011 (2011. gada 17. oktobris) ar ko nosaka kopīgas prasības aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanai un groza Regulas (EK) Nr. 482/2008 un (ES) Nr. 691/2010 (Oficiālais Vēstnesis L 271, 18.10.2011., 23.-41. lpp.).

Komisijas Regula (ES) Nr. 390/2013 (2013. gada 3. maijs), ar ko nosaka aeronavigācijas pakalpojumu un tīkla funkciju darbības uzlabošanas sistēmu (Oficiālais Vēstnesis L 128, 9.5.2013., 1.-30. lpp.).

Komisijas Regula (ES) Nr. 391/2013 (2013. gada 3. maijs), ar ko nosaka kopīgu tarifikācijas sistēmu aeronavigācijas pakalpojumiem (Oficiālais Vēstnesis L 128, 9.5.2013., 31.-58. lpp.).

Komisijas īstenošanas Regula (ES) Nr. 409/2013 (2013. gada 3. maijs), par kopprojektu definēšanu, pārvaldības izveidi un tādu stimulu apzināšanu, kuri atbalsta Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības ģenerālplāna īstenošanu (Oficiālais Vēstnesis L 123, 4.5.2013., 1.-7. lpp.).

Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam: Eiropas vienotās gaisa telpas izveidošana (COM(1999) 614 galīgā versija, 1.12.1999).

Pēdējā atjaunināšana: 23.07.2015

Top