Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Prospekts, kurš jāpublicē, emitējot vērtspapīrus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prospekts, kurš jāpublicē, emitējot vērtspapīrus

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2003/71/EK — prospekts, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Tās mērķis ir uzlabot tās informācijas kvalitāti, kuru ieguldītājiem sniedz uzņēmumi, kuri vēlas piesaistīt ārvalstu ieguldītājus, lai Eiropas Savienībā iegūtu kapitālu savas izaugsmes finansēšanai.

Tās mērķis ir nodrošināt pienācīgu un atbilstošu informācijas atklāšanas standartu piemērošanu visās ES valstīs gadījumos, kad vērtspapīri tiek piedāvāti visiem ES ieguldītājiem.

Tā paredz noteikumus attiecībā uz prospektu* — dokumentu, kas ES uzņēmumiem ir jāpublicē, emitējot vērtspapīrus nolūkā piesaistīt ieguldījumus. Saskaņā ar šiem noteikumiem, ja prospekts ir apstiprināts vienā ES valstī, tas ir derīgs visā ES teritorijā (vienotas pielaides piešķiršana emitentiem).

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Pienākums publicēt prospektu

Emitentiem ir pienākums publicēt prospektu par vērtspapīru piedāvājumu, izņemot gadījumus, ja piedāvājums:

  • attiecas tikai uz kvalificētiem (profesionāliem) ieguldītājiem; un/vai
  • katrā ES valstī attiecas uz mazāk nekā 150 personām, kuras nav kvalificēti ieguldītāji (piemēram, fiziskas personas); un/vai
  • attiecas uz ieguldītājiem, kuri katrs iegūst vērtspapīrus par kopējo samaksu vismaz EUR 100 000; un/vai
  • attiecas uz vērtspapīriem (akcijām vai obligācijām), kuru vienas vienības nominālvērtība ir vismaz EUR 100 000; un/vai
  • attiecas uz vērtspapīriem, kuru kopējā vērtība Savienībā ir mazāka nekā EUR 100 000.

Informācija

Prospektā jābūt standarta formātā sagatavotam kopsavilkuma dokumentam, kurā sniegta pamatinformācija par:

  • būtiskiem vērtspapīru emitenta (piemēram, uzņēmuma), jebkura galvotāja (piemēram, bankas) un vērtspapīru, kuri tiek piedāvāti vai ir pielaisti tirdzniecībai regulētā tirgū, rādītājiem un ar tiem saistītajiem riskiem;
  • piedāvājuma vispārīgajiem noteikumiem, jo īpaši par to izdevumu aplēsēm, par kurām emitents ieguldītājam izrakstīs rēķinu.

Emitents uzņemas civiltiesisku atbildību par prospektā sniegto informāciju. Informācijai ir jāatbilst faktiskajai situācijai un neviena tās daļa nedrīkst būt izlaista.

Apstiprināšana un publicēšana

Kad prospektu ir apstiprinājusi izcelsmes ES valsts kompetentā iestāde, tas jāpublicē (piemēram, plašā apgrozībā esošā valsts laikrakstā vai emitenta tīmekļa vietnē) un tā kopija jānosūta Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei.

Prospekts ir derīgs 12 mēnešus pēc tā apstiprināšanas, ja tas tiek atjaunināts un tam tiek pievienoti vajadzīgie papildinājumi.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Direktīvu valstu tiesību aktos bija jātransponē līdz 2005. gada 1. jūlijam. Grozošā Direktīva 2010/73/ES ir piemērojama kopš 2012. gada 1. jūlija.

2015. gada februārī publicētajā Zaļajā grāmatā par kapitāla tirgu savienību Komisija paziņoja, ka gatavojas pārskatīt Prospektu direktīvu, lai uzņēmumi, jo īpaši MVU, varētu vieglāk piesaistīt kapitālu un sasniegt ieguldītājus ārvalstīs.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes sadaļā, kas veltīta Prospektu direktīvai.

GALVENIE TERMINI

* Prospekts: informatīvs dokuments, kas satur informāciju, kura ieguldītājiem ļauj pieņemt lēmumus par ieguldījumu veikšanu, pilnībā apzinoties apstākļus.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/71/EK (2003. gada 4. novembris) par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību, un par Direktīvas 2001/34/EK grozījumiem (OV L 345, 31.12.2003., 64.–89. lpp.)

Direktīvas 2003/71/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

Pēdējo reizi atjaunots: 13.12.2015

Top