Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pasākumi ar mērķi nepieļaut finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pasākumi ar mērķi nepieļaut finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2005/60/EK par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

  • Tās mērķis ir nepieļaut finanšu sektora un arī noteiktu nefinanšu sektoru izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai atbilstoši Finanšu darījumu darba grupas (FATF) pieņemtajiem starptautiskajiem standartiem.
  • Direktīvā ir paredzēti pasākumi, lai noteiktu klientu patieso identitāti, ziņotu par aizdomīgiem darījumiem un izveidotu preventīvas sistēmas to organizācijās.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Papildus finanšu sektoram direktīva attiecas arī uz noteiktiem nefinanšu sektoriem, ieskaitot advokātus, notārus, grāmatvežus, nekustamo īpašumu aģentus, azartspēļu pakalpojumu sniedzējus, trasta vai uzņēmuma pakalpojumu sniedzējus, kā arī uz visām personām, kas tirgojas ar precēm, ja maksājumi notiek skaidrā naudā EUR 15 000 vai lielākā apmērā.

Personām, uz kurām attiecas direktīva, cita starpā ir šādi pienākumi:

  • identificēt klientu un faktisko īpašnieku* un pārbaudīt viņu identitāti (“uzticamības pārbaude”), kā arī uzraudzīt komercdarbības attiecības ar klientiem;
  • ziņot par aizdomām attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu* vai teroristu finansēšanu* valsts iestādēm, parasti — valsts finanšu ziņu vākšanas vienībām;
  • nodrošināt pienācīgu darbinieku apmācību un atbilstošas iekšējo preventīvo pasākumu politikas un kārtības izstrādi.

Ar direktīvu izveido papildu prasības un aizsardzības pasākumus (“pastiprināta uzticamības pārbaude”) situācijām, kad pastāv lielāks nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas vai teroristu finansēšanas risks, piemēram, darījumi ar korespondentbankām, kas atrodas ārpus ES.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā stājās spēkā 2005. gada 15. decembrī. ES valstīm savos tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 2007. gada 15. decembrim.

2015. gada jūnijā ES pieņēma Direktīvu (ES) 2015/849. Ar to no 2017. gada 26. jūnija atceļ Direktīvu 2005/60/EK.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

* Faktiskais īpašnieks: persona(-as), kurai(-ām) faktiski pieder klients vai kura(-as) šo klientu kontrolē, kuras vārdā darījums tiek veikts, piemēram, uzņēmuma gadījumā — persona, kurai pieder pietiekama akciju vai balsstiesību procentuālā daļa.

* Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana: noziedzīgi iegūtu līdzekļu pārveidošana ar dažādiem līdzekļiem par šķietami likumīgi iegūtiem līdzekļiem, piemēram, izmainot līdzekļu formu vai pārvietojot tos uz vietu, kur par tiem varētu rasties mazākas aizdomas.

* Teroristu finansēšana: Padomes Pamatlēmumā 2002/475/TI par terorisma apkarošanu definēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanai paredzētu līdzekļu nodrošināšana vai vākšana, piemēram, viltotu administratīvo dokumentu sagatavošana un teroristu grupas vadība.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/60/EK (2005. gada 26. oktobris) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai (OV L 309, 25.11.2005., 15.–36. lpp.)

Direktīvas 2005/60/EK turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Direktīva 2006/70/EK (2006. gada 1. augusts), ar ko nosaka īstenošanas pasākumus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2005/60/EK attiecībā uz politiski ietekmējamas personas definīciju un tehniskajiem kritērijiem vienkāršotām klienta uzticamības pārbaudes procedūrām un atbrīvojumam sakarā ar finanšu darbību, kuru veic reti vai ļoti ierobežotos apjomos (OV L 214, 4.8.2006., 29.–34. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/849 (2015. gada 20. maijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 684/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (OV L 141, 5.6.2015., 73.–117. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 02.02.2016

Top