Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ārvalstu kredītiestāžu un finanšu iestāžu filiāļu grāmatvedības dokumenti

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ārvalstu kredītiestāžu un finanšu iestāžu filiāļu grāmatvedības dokumenti

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 89/117/EEK — pienākumi saistībā ar gada pārskatu publicēšanu, kas attiecas uz tādu kredītiestāžu un finanšu iestāžu filiālēm, kuru galvenais birojs atrodas citā ES valstī

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Šīs direktīvas mērķis ir atcelt pienākumu tādu kredītiestāžu un finanšu iestāžu filiālēm, kuru galvenais birojs ir citā valstī (Eiropas Savienībā vai ārpus tās), publicēt atsevišķus gada pārskatus.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

  • Šī direktīva tiek piemērota visām tām kredītiestāžu un finanšu iestāžu kādā ES valstī reģistrētām filiālēm, kuru galvenais birojs nav minētajā ES valstī.
  • Ar šo direktīvu tiek atcelts pienākums publicēt atsevišķus filiāles pārskata dokumentus. Tām kredītiestāžu un finanšu iestāžu kādā ES valstī reģistrētām filiālēm, kuru galvenais birojs ir citā ES valstī, bija jāpublicē šādi dokumenti: gada pārskats, konsolidētais pārskats, gada ziņojums u. c. Attiecīgie dokumenti jāpublicē un to revīzija jāveic saskaņā ar tās ES valsts tiesību aktu prasībām, kurā atrodas galvenais birojs. ES valstis pirms turpmākas koordinācijas var prasīt, lai filiāles publicē šādu papildu informāciju: filiāles ieņēmumus un izmaksas, kā arī prasību un saistību kopsummas.
  • Tām kredītiestāžu un finanšu iestāžu filiālēm, kuru galvenais birojs nav reģistrēts ES valstī, bija jāpublicē tādi paši dokumenti, kā tām filiālēm, kuru galvenais birojs ir reģistrēts ES valstī. Attiecīgie dokumenti jāpublicē un to revīzija jāveic saskaņā ar attiecīgās ārpussavienības valsts tiesību aktu prasībām. Tomēr, ja attiecīgie noteikumi neatbilst ES grāmatvedības uzskaites noteikumiem, ES valstis var prasīt, lai filiāles publicē gada pārskatus attiecībā uz pašu filiāļu veikto darbību.
  • ES valstis var prasīt, ka apstiprināti dokumentu tulkojumi jāpublicē attiecīgās valsts oficiālajā(-s) valodā(-s).

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 1989. gada 14. janvāra. ES dalībvalstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 1991. gada 1. janvārim.

PAMATDOKUMENTS

Padomes Direktīva 89/117/EEK (1989. gada 13. februāris) par pienākumiem saistībā ar gada pārskata dokumentu publicēšanu, kas attiecas uz tādu kredītiestāžu un finanšu iestāžu kādā dalībvalstī reģistrētām filiālēm, kuru galvenais birojs nav minētajā dalībvalstī (OV L 44, 16.2.1989., 40.–42. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 23.10.2017

Top