Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Banku un citu finanšu iestāžu gada pārskati

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Banku un citu finanšu iestāžu gada pārskati

 

KOPSAVILKUMS:

Padomes Direktīva 86/635/EEK par banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Tās mērķis ir saskaņot visu Eiropas Savienībā (ES) esošo finanšu iestāžu gada pārskatu, tostarp konsolidēto pārskatu*, formu un saturu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Direktīvu piemēro lielākajai daļai kredītiestāžu (piemēram, bankām) un citu finanšu iestāžu, izņemot dažas, piemēram:
  • Grieķijā: ETEBA (Valsts Rūpnieciskās attīstības investīciju banka);
  • Īrijā: industrial and provident societies*;
  • Apvienotajā Karalistē: friendly societies* un industrial and provident societies.
 • Standarta bilances struktūra: aktīvi un pasīvi tiek uzrādīti dilstošā likviditātes secībā.
 • Īpaši noteikumi ir paredzēti tādiem atsevišķiem bilances posteņiem kā kase, valsts parādzīmes, prasījumi pret kredītiestādēm, saistības pret kredītiestādēm utt.
 • Peļņas un zaudējumu pārskatiem ir divu veidu standarta struktūras — vertikālā struktūra un horizontālā struktūra.
 • Īpaši noteikumi ir paredzēti tādiem atsevišķiem peļņas un zaudējumu pārskata posteņiem kā procentu ieņēmumi, ieņēmumi no vērtspapīriem, tīrā peļņa vai tīrie zaudējumi no finanšu operācijām utt.
 • Pastāv arī vērtēšanas noteikumi aktīviem, ilgtermiņa ieguldījumiem, kredītiestāžu rīcībā esošiem vērtspapīriem, pārvedamiem vērtspapīriem, prasījumiem, mainīga ienākuma vērtspapīriem* un ārvalstu valūtā denominētiem aktīviem un pasīviem.
 • Direktīvā ir sīki uzskaitīts pārskata pielikumu obligātais saturs.
 • Atsevišķi noteikumi ir paredzēti attiecībā uz konsolidēto pārskatu sagatavošanu.
 • Gada pārskati tiek publicēti saskaņā ar valsts tiesību aktu noteikumiem. Ja gada pārskats nav publicēts, tā kopijām ir jābūt pieejamām par cenu, kas nepārsniedz administratīvās izmaksas.
 • Valsts krājbankām ir paredzēti īpaši atvieglojumi. Piemēram, ja obligāto revīziju veic jau pastāvoša uzraudzības iestāde, tad atsevišķa revīzija nav nepieciešama.
 • Direktīvas 2006/43/EK mērķis ir uzlabot finanšu informācijas ticamību un efektīvāk aizsargāt ES pret finanšu skandāliem. Tā cita starpā ietver noteikumus attiecībā uz ārējas kvalitātes nodrošināšanas prasībām (piemēram, šai kvalitātes nodrošināšanai ir jānotiek neatkarīgi no pārbaudāmajiem obligātajiem revidentiem un revīzijas uzņēmumiem un jābūt pakļautai publiskai pārraudzībai), starptautisko standartu izmantošanu, obligāto revidentu pienākumiem un principiem, kas attiecas uz revidentu neatkarību.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 1986. gada 23. decembra. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 1990. gada 31. decembrim.

* GALVENIE TERMINI

Konsolidētie pārskati: uzņēmumu grupas, kurā ietilpst mātesuzņēmums un tā meitasuzņēmumi, pārskatu apkopojums.

Industrial and provident societies (rūpnieciskās un sociālās nodrošināšanas sabiedrības): Īrijā un Apvienotajā Karalistē — savstarpējas apdrošināšanas sabiedrība, kas ir juridiska persona, pieder tās dalībniekiem un tiek vadīta vai nu kā kooperatīvs, vai arī vietējās kopienas interesēs.

Friendly societies (kooperatīvās sabiedrības): Apvienotajā Karalistē — savstarpējas apdrošināšanas sabiedrība, kas saviem dalībniekiem nodrošina tādus pakalpojumus kā dzīvības apdrošināšana un pabalsti vai uzturnauda slimības, bezdarba vai pensionēšanās gadījumā.

Vērtspapīri ar mainīgu ienākumu: vērtspapīri, kuru īpašnieki gūst ienākumus, kas laika gaitā var mainīties.

PAMATDOKUMENTS

Padomes Direktīva 86/635/EEK (1986. gada 8. decembris) par banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem (OV L 372, 31.12.1986., 1.–17. lpp.)

Direktīvas 86/635/EEK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/46/EK (2006. gada 14. jūnijs), ar ko groza Padomes Direktīvas 78/660/EEK attiecībā uz noteiktu veidu sabiedrību gada pārskatiem, 83/349/EEK attiecībā uz konsolidētajiem pārskatiem, 86/635/EEK par banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem un 91/674/EEK par apdrošināšanas uzņēmumu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem (OV L 224, 16.8.2006., 1.–7. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/43/EK (2006. gada 17. maijs), ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas, groza Padomes Direktīvu 78/660/EEK un Padomes Direktīvu 83/349/EEK un atceļ Padomes Direktīvu 84/253/EEK (OV L 157, 9.6.2006., 87.–107. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 19.09.2016

Top