Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kredītiestāžu reorganizācija un likvidācija

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kredītiestāžu reorganizācija un likvidācija

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2001/24/EK — vienota bankrota procedūra bankām ar filiālēm vairāk nekā vienā ES valstī

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Šīs direktīvas mērķis ir nodrošināt, lai attiecībā uz grūtībās nonākušu kredītiestādi (parasti banku), kurai ir filiāles citās Eiropas Savienības (ES) valstīs, visiem kreditoriem un ieguldītājiem tiktu piemērota vienota bankrota procedūra.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Ar šo direktīvu:

piemēro izcelsmes valsts kontroles principu. Tas nozīmē, ka visai bankrota procedūrai piemēro tās ES valsts tiesību aktus, kurā atrodas grūtības nonākušās kredītiestādes juridiskā adrese;

prasa informēt visas attiecīgās iesaistītās personas, tai skaitā zināmus kreditorus, par bankrota procedūru un reorganizācijas pasākumiem. Tas ietver publikāciju Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un vismaz divos valsts laikrakstos katrā uzņēmējā valstī (t. i., tajās valstīs, kur bankai ir galvenais birojs un filiāles);

paredz, ka attiecībā uz likvidācijas procedūru jāpiemēro uzņēmējas valsts tiesību akti. Tajos jo īpaši nosaka tādus jautājumus kā:

kredītiestāžu un likvidatoru attiecīgās pilnvaras;

likvidācijas procesa iespaids uz atsevišķu kreditoru ierosinātiem tiesas procesiem;

izmaksu un izdevumu sadale;

precizē bankrota procedūras ietekmi un piemērojamos tiesību aktus attiecībā uz noteiktiem līgumiem un citām juridiskām tiesībām, ko var skart procedūra, piemēram, darba līgumiem un īpašumtiesībām;

prasa visām personām, kam ir jāsaņem vai jāizpauž informācija saistībā ar bankrota procedūru, nodrošināt dienesta noslēpumu.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā stājās spēkā 2001. gada 5. maijā. ES valstīm tā bija jāiekļauj valsts tiesību aktos līdz 2004. gada 5. maijam.

KONTEKSTS

Kredītiestāžu likvidācija

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/24/EK (2001. gada 4. aprīlis) par kredītiestāžu reorganizāciju un likvidāciju (OV L 125, 5.5.2001., 15.–23. lpp.)

Direktīvas 2001/24/EK turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti sākotnējā dokumentā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 05.01.2016

Top