Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Informācija pasažieriem: gaisa pārvadātāja identitāte

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Informācija pasažieriem: gaisa pārvadātāja identitāte

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 2111/2005 — darbības aizliegumam Eiropas Savienībā pakļauto gaisa pārvadātāju saraksts un apkalpojošā gaisa pārvadātāja identitāte

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

  • Ar to izveido publiski pieejamu to aviokompāniju sarakstu, kurām ir aizliegts lidot ES teritorijā, jo tās neatbilst drošības standartu prasībām (A pielikums), kā arī to aviokompāniju sarakstu, kuras saskaņā ar noteiktiem nosacījumiem ir pakļautas darbības ierobežojumiem (B pielikums).
  • Ar to nodrošina, ka pasažieri ir informēti par izvēlētās aviokompānijas identitāti.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

  • Aviokompāniju iekļauj darbības aizliegumam pakļauto aviokompāniju sarakstā, ja tiek konstatētas būtiskas drošības problēmas, kuras netiek novērstas.
  • ES ir izveidoti kopīgi, uz attiecīgajiem drošības standartiem balstīti kritēriji, kurus izmanto, lai noteiktu, vai ir jāpiemēro darbības aizliegums. Eiropas Komisija tos var grozīt, ņemot vērā zinātnisko un tehnisko attīstību.
  • Ja rodas neparedzētas drošības problēmas, ES valsts attiecīgajai aviokompānijai var piemērot tūlītēju darbības aizliegumu.
  • Ja Komisija pieņem lēmumu iekļaut gaisa pārvadātāju aizliegumam pakļauto aviokompāniju sarakstā, attiecīgajai aviokompānijai tiek nodrošināta iespēja tikt uzklausītai.
  • Sarakstu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Komisija un ES valstis veic pasākumus, lai atvieglotu saraksta publisku pieejamību, jo īpaši, izmantojot internetu. Civilās aviācijas iestādes un lidostas arī iepazīstina sabiedrību ar šo sarakstu.
  • Biļešu pārdevējiem, ceļojumu organizētājiem un ceļojumu aģentiem brīdī, kad pasažieri rezervē ceļojumu, viņi ir jāinformē par tās aviokompānijas identitāti, kuras pakalpojumus paredzēts izmantot ceļojuma laikā. Pasažieri pēc iespējas drīzāk un ne vēlāk kā reģistrācijas laikā vai iekāpšanas laikā ir jāinformē par visām vēlāk notikušām izmaiņām.
  • Pasažieriem ir tiesības uz kompensāciju vai maršruta pārplānošanu, ja pēc ceļojuma rezervēšanas attiecīgā aviokompānija tiek iekļauta darbības aizliegumam pakļauto aviokompāniju sarakstā.

2015. gada decembrī Komisija publicēja visaptverošu aviācijas stratēģiju Eiropai. Papildus centieniem uzlabot šīs nozares konkurētspēju, stratēģijā ir uzsvērts arī tas, cik svarīgi ir uzturēt augstus drošības un drošuma standartus un aizsargāt pasažieru tiesības.

Līdz 2016. gada novembrim visām ārpussavienības valstu aviokompānijām, kuras veic lidojumus uz ES, būs jāsaņem Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izsniegta vienota atļauja, kas apliecina gaisa pārvadājumu drošību. Šīs atļaujas apliecina aviokompānijas atbilstību starptautiskajiem drošības standartiem un ir derīgas visā ES teritorijā.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2006. gada 16. janvāra.

KONTEKSTS

ES aizliegto aviokompāniju saraksts

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 2111/2005 (2005. gada 14. decembris) par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi un gaisa transporta pasažieru informēšanu par apkalpojošā gaisa pārvadātāja identitāti un par Direktīvas 2004/36/EK 9. panta atcelšanu (OV L 344, 27.12.2005., 15.–22. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 2111/2005 turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Regula (EK) Nr. 474/2006 (2006. gada 22. marts) par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi, kas minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005 II nodaļā (OV L 84, 23.3.2006., 14.–28. lpp.). Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 06.06.2016

Top