Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ziņojums par Savienības pilsonību - ES progress, novēršot šķēršļus tiesību īstenošanai

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ziņojums par Savienības pilsonību - ES progress, novēršot šķēršļus tiesību īstenošanai

Eiropas Savienības (ES) ziņojumā par pilsonību ir ierosināti konkrēti pasākumi, lai atceltu atlikušos šķēršļus, kas iedzīvotājiem neļauj ikdienas dzīvē pilnvērtīgi izmantot savas ES tiesības. To papildina ziņojums par panākto virzībā uz reālu ES pilsonību, kas tiek publicēts reizi 3 gados un kurā tiek novērtēta ES noteikumu piemērošana attiecībā uz ES pilsoņu tiesībām.

AKTS

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai 2013. gada ziņojums par ES pilsonību. ES pilsoņi - jūsu tiesības, jūsu nākotne (COM(2013) 269 final - Oficiālajā Vēstnesī nav publicēts).

KOPSAVILKUMS

ES pilsonība un ar to saistītās tiesības (piemēram, brīvas pārvietošanās tiesības un spēcīgas politiskās tiesības) ir Eiropas Savienības pamatpīlāri. Šāds statuss ir visiem ES valstu pilsoņiem, un tas papildina, bet neaizstāj valsts pilsonību.

Ziņojumā par ES pilsonību ir izklāstīti konkrēti pasākumi, kā uzlabot ES pilsoņu tiesības vairākās jomās. To mērķis ir nodrošināt, lai ES pilsoņi varētu pilnvērtīgi izmantot savas tiesības ikdienas dzīvē, strādājot, studējot, dzīvojot, ceļojot vai iepērkoties ES, kā arī piedaloties ES lēmumu pieņemšanas procesā.

12 pamatpasākumi

2013. gada ziņojumā Komisija ierosina 12 jaunus pamatpasākumus, kā likvidēt šķēršļus, kas iedzīvotājiem neļauj izmantot savas ES tiesības. Tie aptver 6 jomas:

  • šķēršļu likvidēšana darba ņēmējiem un praktikantiem Eiropas Savienībā;
  • birokrātijas mazināšana dalībvalstīs;
  • neaizsargātu ES iedzīvotāju grupu aizsardzība;
  • iepirkšanās šķēršļu likvidēšana ES;
  • mērķtiecīga un pieejama informācija ES;
  • līdzdalība ES demokrātiskajā dzīvē.

Daudzi no šiem ieteikumiem attiecas uz visiem 500 miljoniem ES iedzīvotāju. Daži no tiem sniedz īpašu labumu tiem vairāk nekā 13,6 miljoniem ES iedzīvotāju, kuri dzīvo citā ES valstī, kas nav to dzimtene, vai arī 210 miljoniem, kuri katru gadu ceļo Eiropas Savienībā saistībā ar uzņēmējdarbību, mācībām, apmācību vai atpūtu.

Pašlaik ir uzsākti visi 25 konkrētie pasākumi, kas bija iekļauti pirmajā 2010. gada ziņojumā par ES pilsonību. Veiktās iniciatīvas ir apskatāmas progresa tabulā. Tās attiecas uz ES pilsoņu brīvu pārvietošanos un uzturēšanos, konsulāro aizsardzību, vēlēšanu tiesībām, kā arī Eiropas pilsoņu iniciatīvu, veselību un patērētāju tiesībām.

2013. gada ziņojums tika sagatavots, pamatojoties uz plašu sabiedrisko apspriešanu, kurā piedalījās pilsoņi, pilsoniskā sabiedrība un ES iestādes. Tajā ir arī sniegtas atbildes uz jautājumiem vai sūdzībām, ko Komisija ik gadu saņem no ES pilsoņiem, izmantojot Europe Direct informatīvo dienestu un portālu Tava Eiropa.

2013. gada ziņojumu par ES pilsonību papildina ziņojums par 2011.-2013. gadā panākto virzībā uz reālu ES pilsonību (saskaņā ar LESD 25. pantu), kurā izklāstīts, kā Līguma noteikumi par ES pilsonību (Līguma par Eiropas Savienības darbību II sadaļa) ir īstenoti kopš 2011. gada.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 25. pantu par 2011.-2013. gadā panākto virzībā uz reālu ES pilsonību (COM(2013) 270 final - Oficiālajā Vēstnesī nav publicēts).

2010. gada ziņojums par ES pilsonību. Likvidējot šķēršļus ES pilsoņu tiesību īstenošanai (COM(2010) 603 galīgā redakcija - Oficiālajā Vēstnesī nav publicēts).

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 25. pantu par 2007.-2010. gadā panākto virzībā uz reālu ES pilsonību (COM(2010) 602 galīgā redakcija - Oficiālajā Vēstnesī nav publicēts).

Komisijas ziņojums - Piektais ziņojums par Eiropas Savienības pilsonību (2004. gada 1. maijs-2007. gada 30. jūnijs) (COM(2008) 85 galīgā redakcija - Oficiālajā Vēstnesī nav publicēts).

Komisijas ziņojums - Ceturtais ziņojums par Savienības pilsonību (2001. gada 1. maijs-2004. gada 30. aprīlis) (COM(2004) 695 final - Oficiālajā Vēstnesī nav publicēts).

Komisijas ziņojums - Trešais ziņojums par Savienības pilsonību (COM(2001) 506 final - Oficiālajā Vēstnesī nav publicēts).

Komisijas otrais ziņojums par Savienības pilsonību (COM(97) 230 final - Oficiālajā Vēstnesī nav publicēts).

Komisijas ziņojums par Savienības pilsonību (COM(93) 702 final- Oficiālajā Vēstnesī nav publicēts).

Pēdējā atjaunināšana: 19.05.2014

Top