Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eiropas Banku komiteja

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eiropas Banku komiteja

 

KOPSAVILKUMS:

Lēmums 2004/10/EK, ar ko izveido Eiropas Banku komiteju

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA MĒRĶIS?

Ar to izveido Eiropas Banku komiteju (EBK) — padomdevēju komiteju, kura atbalsta un konsultē Eiropas Komisiju par politikas jautājumiem saistībā ar banku darbību Eiropas Savienībā (ES). EBK ir tiešā veidā saistīta ar Komisiju un palīdz tai pieņemt ES direktīvu un regulu īstenošanas pasākumus.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Uzdevumi

 • EBK ir būtiska nozīme Eiropas tiesību aktu izstrādē banku darbības jomā.
 • Tā konsultē Komisiju par politikas jautājumiem saistībā ar banku darbību un sagatavo atzinumus par Komisijas iesniegtajiem priekšlikumiem.

Sastāvs

 • EBK sastāvā ir ES valstu augsta līmeņa pārstāvji, galvenokārt no finanšu ministrijām.
 • Eiropas Centrālā banka, Eiropas Banku iestāde un pārstāvji no Eiropas Ekonomikas zonas un Eiropas brīvās tirdzniecības nolīguma valstīm var piedalīties tās darbā kā novērotāji.
 • Komiteja dalībai savās sanāksmēs var uzaicināt arī citus ekspertus un novērotājus (piemēram, kandidātvalstu pārstāvjus).

Reglaments

EBK 2014. gadā grozīja savu reglamentu. Tas reglamentē, piemēram, šādus aspektus:

 • komitejas sanāksmju sasaukšana;
 • sanāksmju darba kārtības un sanāksmju dalībniekiem nosūtāmās dokumentācijas sagatavošana;
 • Eiropas Parlamenta un ES valstu pastāvīgo pārstāvniecību (to vēstniecību Eiropas Savienībā) pastāvīga informēšana;
 • balsošanas par EBK atzinumiem kārtība;
 • EBK delegāciju sastāvs un kvorums, kas nepieciešams, lai tās sanāksmes varētu notikt;
 • darba grupu, kas izskata konkrētus jautājumus, izveide;
 • trešo pušu, t. i., novērotāju un ekspertu uzņemšana.

Ar EBK aizstāja līdzšinējo Banku padomdevēju komiteju.

KOPŠ KURA LAIKA ŠIS LĒMUMS IR PIEMĒROJAMS?

Tas ir piemērojams kopš 2005. gada 13. aprīļa (datums, kurā stājās spēkā Direktīva 2005/1/EK, ar kuru cita starpā ar EBK aizstāja Banku padomdevēju komiteju).

KONTEKSTS

Plašāka informācija par EBK darbu:

PAMATDOKUMENTS

Komisijas Lēmums 2004/10/EK (2003. gada 5. novembris), ar ko izveido Eiropas Banku komiteju (OV L 3, 7.1.2004., 36.–37. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/1/EK (2005. gada 9. marts), ar ko groza Padomes Direktīvas 73/239/EEK, 85/611/EEK, 91/675/EEK, 92/49/EEK un 93/6/EEK, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/19/EK, 98/78/EK, 2000/12/EK, 2001/34/EK, 2002/83/EK un 2002/87/EK, lai izveidotu finanšu pakalpojumu komiteju jaunu organizatorisko struktūru (OV L 79, 24.3.2005., 9.–17. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 04.10.2016

Top