Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES vienotā tirgus direktīvas — iekļaušana valsts tiesību aktos

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES vienotā tirgus direktīvas — iekļaušana valsts tiesību aktos

 

KOPSAVILKUMS:

Komisijas Ieteikums 2005/309/EK — iekšējā tirgus direktīvu transponēšana valsts tiesību aktos

KĀDS IR ŠĪ IETEIKUMA MĒRĶIS?

Tajā ir izklāstīts, kā Eiropas Savienības (ES) valstis var nodrošināt labāku ES iekšējā tirgus direktīvu transponēšanu valstu tiesību aktos.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Direktīvas ir instrumenti, kas ES valstīm uzliek pienākumus saistībā ar sasniedzamajiem rezultātiem. ES valstīm ir:
  • iespēja izvēlēties šī rezultāta sasniegšanas veidu un metodes, taču
  • attiecīgā direktīva tām ir jātransponē noteiktā termiņā.
 • Vienotā tirgus gadījumā pareiza un savlaicīga direktīvu transponēšana* šajā jomā ir būtiski svarīga tā sekmīgai darbībai. Novēlota vai nepareiza direktīvu transponēšana var radīt šķēršļus un mazināt Eiropas ekonomikas konkurētspēju.

Novēlota vai nepareiza transponēšana

ES valstis tiek uzraudzītas un var tikt sodītas par novēlotu vai nepareizu transponēšanu:

Labāka prakse

 • Lai nodrošinātu pareizu un savlaicīgu transponēšanu, Komisija ES valstīm iesaka pieņemt atsevišķu valstu labas prakses piemērus. Tā iesaka pievērsties ES valstu procedūrām un valsts līmeņa praksei, jo īpaši:
  • risinot nepareizas vai novēlotas transponēšanas pamatcēloņus;
  • izvēloties katrai ES valstij vispiemērotākās un efektīvākās procedūras un praksi;
  • sastādot tabulas, kas atspoguļotu korelāciju starp direktīvām un to transponēšanas pasākumiem;
  • atturoties no tādu nevajadzīgu nosacījumu vai prasību pievienošanas valsts īstenošanas tiesību aktiem, kas varētu apgrūtināt attiecīgās direktīvas mērķu sasniegšanu.
 • Ieteikuma pielikumā ir sniegta informācija par labas prakses piemēriem, kurus varētu pārņemt, tostarp par šādiem aspektiem:
  • pareiza un savlaicīga transponēšana noteikta par pastāvīgu politikas un darbības prioritāti;
  • nodrošināts, ka gatavošanās transponēšanai notiek agrīnā posmā, lai ES direktīvas noteiktajā termiņā tiktu pareizi iekļautas valstu tiesību aktos;
  • cieša sadarbība ar valsts, reģionālajiem un decentralizētajiem parlamentiem (t. i., parlamentiem, kas ir zemāka līmeņa nekā valstu parlamenti), kas iesaistīti iekšējā tirgus direktīvu transponēšanā;
  • rīkošanās ātri, skaidri un efektīvi, lai transponētu direktīvas, kuru transponēšana ir novēlota (piemēram, paredzot vairāk laika debatēm parlamentā un vajadzīgo tiesību aktu vai to grozījumu savlaicīgai pieņemšanai).
 • Turklāt, kad ES valstis transponēšanas procedūras ietvaros iesniedz valsts parlamentam īstenošanas tiesību aktu projektus un informē Komisiju par šiem tiesību aktiem, tiem jāpievieno:
  • paziņojums par šo tiesību aktu atbilstību ES tiesībām;
  • informācija par to, kuras attiecīgās direktīvas daļas ir efektīvi transponētas.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

* GALVENIE TERMINI

Transponēšana: ES direktīvu iekļaušana ES valsts tiesību aktos.

PAMATDOKUMENTS

Komisijas Ieteikums (2004. gada 12. jūlijs) par iekšējo tirgu regulējošu direktīvu transponēšanu valsts tiesību aktos (OV L 98, 16.4.2005., 47.–52. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 08.03.2017

Top