Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Noteikumi, kas līdz 2016. gadam piemērojami iepirkumam, ko īsteno subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Noteikumi, kas līdz 2016. gadam piemērojami iepirkumam, ko īsteno subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs

Ar direktīvu 2004/17/EK tiek risināta nepieciešamība nodrošināt tirgus pieejamību un iepirkuma noteikumu līdzsvarotu piemērošanu ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs. Šī direktīva ir atcelta ar Direktīvu 2014/25/ES, tomēr tā ir piemērojama līdz minētās direktīvas transponēšanai dalībvalstīs, kam jānotiek ne vēlāk kā 2016. gada 18. aprīlī.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/17/EK (2004. gada 31. marts), ar ko koordinē iepirkuma procedūras, kuras piemēro subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs.

KOPSAVILKUMS

Direktīva 2004/17/EK par īpašajām nozarēm - ūdensapgādi, enerģētiku, transportu un pasta pakalpojumiem - ir piemērojama iepirkumam, ko īsteno līgumslēdzējs minētajās nozarēs saistībā ar:

 • piegādi;
 • pakalpojumiem;
 • būvdarbiem.

Tomēr tā neattiecas uz būvdarbu koncesijām vai pakalpojumiem, kurus reglamentē Direktīva 2014/23/ES.

Līgumslēdzējas iestādes

Direktīva par īpašajām nozarēm ir piemērojama:

 • visām līgumslēdzējām iestādēm vai publiskiem uzņēmumiem, kas darbojas enerģētikas (gāze, elektroenerģija, fosilā kurināmā ieguve), ūdensapgādes, transporta (ieskaitot transporta nodrošināšanu ostām vai lidostām) un pasta pakalpojumu nozarēs;
 • visiem līgumslēdzējiem, kas darbojas vienā (vai vairākās) iepriekš minētajās nozarēs un gūst labumu no īpašajām vai ekskluzīvajām tiesībām, ko piešķīrusi dalībvalsts kompetentā iestāde.

Direktīvas pielikumos ir sniegti papildināmi līgumslēdzēju saraksti.

Attiecīgās darbības

Direktīva ir īpaši piemērojama tādu fiksēto tīklu nodrošināšanai vai ekspluatācijai, kas paredzēti pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem šādās nozarēs:

 • gāzes, siltuma, elektroenerģijas vai dzeramā ūdens ražošana, pārvade vai sadale. Tā ir piemērojama arī šo tīklu apgādei ar gāzi, siltumu, elektroenerģiju, dzeramo ūdeni, kā arī līgumiem, kas saistīti ar ūdens apgādi vai attīrīšanu hidroceltniecības, apūdeņošanas un meliorācijas projektiem;
 • dzelzceļu, automatizēto sistēmu, tramvaju, trolejbusu, autobusu (saskaņā ar īpašiem nosacījumiem) vai trošu transports.

Tā ir piemērojama arī šādām jomām:

 • pasta pakalpojumu sniegšana;
 • ģeogrāfisko apgabalu izmantošana fosilā kurināmā izpētei vai ieguvei vai lai nodrošinātu lidostas, jūras ostas vai cita veida piestātnes ar fosilo kurināmo, lai to izmantotu pārvadājumiem pa gaisu, jūru vai iekšējiem ūdensceļiem.

Ir jāņem vērā, ka uz iepriekš minētajās nozarēs noslēgtajiem līgumiem direktīva vairs neattiecas, ja pastāv efektīva konkurence, kas apstiprināta arKomisijas lēmumu par efektīvu konkurenci dalībvalstī vai noteiktā nozarē.

Robežvērtības pārskata reizi divos gados

Direktīva ir piemērojama valsts līgumiem, kuru paredzamā vērtība, neskaitot PVN, ir vienāda ar šādām robežvērtībām vai lielāka par tām:

 • EUR 414 000 piegādes un pakalpojumu līgumiem;
 • EUR 5 186 000 būvdarbu līgumiem.

Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Līgumslēdzēji pamatojas uz šādiem kritērijiem:

 • zemākā cena;
 • vai, ja līguma slēgšanas tiesības piešķir ekonomiski izdevīgākajam piedāvājumam, dažādi kritēriji, kas saistīti ar līguma priekšmetu, piemēram, kvalitāte, cena, tehniskā vērtība, ekoloģiski raksturlielumi u. c.

Publicēšanas un pārredzamības pienākums

Šis pienākums ir īpaši paredzēts informatīvo paziņojumu publicēšanai saskaņā ar Komisijas standartveidlapām, kas pieejamas informācijas sistēmā Eiropas publiskajiem iepirkumiem (SIMAP). Ir dažādi paziņojumu veidi:

 • paziņojums par periodiska paziņojuma publicēšanu (nav obligāts);
 • periodisks informatīvs paziņojums (ko var izmantot kā uzaicinājumu uz konkursu);
 • paziņojums par līgumu vai konkursu (obligāts gadījumos, kad uzaicināšanai uz konkursu neizmanto periodisku paziņojumu vai paziņojumu par kvalifikācijas sistēmas esamību);
 • paziņojums par līguma piešķiršanu vai paziņojums par konkursa rezultātiem (obligāti);
 • paziņojums par kvalifikācijas sistēmas esamību (ko var izmantot kā uzaicinājumu uz konkursu);

Par katru līgumu līgumslēdzējam ir arī jāvar pamatot tā lēmumus un jāglabā visa attiecīgā informācija vismaz četrus gadus. Līgumslēdzējam ir iespējami drīz jāinformē:

 • visi konkursu neizturējušie pieteikumu iesniedzēji par noraidījuma iemesliem;
 • visi pieteikumu iesniedzēji, kas ir iesnieguši pieņemamu piedāvājumu, par izraudzītā piedāvājuma priekšrocībām, kā arī izraudzītā uzņēmēja nosaukums.

Tehniskās specifikācijas

Tehniskās specifikācijas nosaka materiāla, piegādes vai pakalpojuma nepieciešamos raksturlielumus, lai tie atbilstu paredzētajam lietojumam. Tās ir jānorāda līguma dokumentācijā (paziņojumā par līgumu, specifikācijā vai papildu dokumentos) un tās nedrīkst radīt nepamatotus konkurences ierobežojumus.

Dalības noteikumi

Eiropas tiesību akti par valsts iepirkumu paredz noteikumus, kas jāizpilda, lai varētu piedalīties valsts iepirkumā. Šo noteikumu mērķis ir noskaidrot uzņēmēju piemērotību dalībai līgumā, pamatojoties uz kritērijiem saistībā ar ekonomiskajām un finanšu iespējām un profesionālajām un tehniskajām spējām.

Dalības noteikumi arī ir paredzēti, lai cīnītos pret krāpšanu un korupciju. Līgumslēdzējas iestādes sistemātiski izslēdz no valsts iepirkuma uzņēmējus, kuri ir notiesāti par dalību kriminālā organizācijā, korupcijā, krāpšanā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā.

Uzņēmēju var izslēgt no dalības valsts iepirkumā arī gadījumos, ja tas:

 • atrodas bankrota vai likvidācijas procesā (vai tam ir izsludināts šāds process), tas ir beidzis vai apturējis darbību vai tam ir uzsākts tiesas process;
 • ir atzīts par vainīgu nodarījumā saistībā ar tā profesionālo ētiku;
 • ir izdarījis būtisku profesionālās ētikas pārkāpumu;
 • nav ievērojis noteikumus par sociālās apdrošināšanas iemaksu un nodokļu maksājumiem.

Valsts iepirkuma procedūras

Eksistē vairākas atšķirīgas valsts iepirkuma procedūras:

 • atklātā procedūra:ikviens ieinteresēts uzņēmējs var iesniegt piedāvājumu;
 • slēgtā procedūra:ikviens uzņēmējs var pieteikt dalību un tikai līgumslēdzēja uzaicināti kandidāti var iesniegt piedāvājumu;
 • sarunu procedūra: līgumslēdzējs apspriežas ar paša izraudzītiem uzņēmējiem un vienojas ar viņiem par līguma noteikumiem.

Līgumslēdzēji var arī rīkot iepirkumu, iepriekš neizsludinot konkursu, īpašos gadījumos, kas minēti direktīvā.

Konkursi pakalpojumu nozarē

Direktīva ir piemērojama konkursiem par pakalpojumu iepirkumu par summu, kas pārsniedz EUR 414 000.

Līgumslēdzējs publicē paziņojumu par konkursu atbilstoši noteikumiem par valsts iepirkuma rīkošanas procedūru un var iepazīties ar projektiem tikai, kad ir pagājis paredzētais pieteikumu iesniegšanas termiņš.

Atlases kritēriji ir skaidri, nediskriminējoši un nodrošina faktisku konkurenci. Žūrijā ir tikai tehniski kvalificētas un neatkarīgas personas.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2004/17/EK

30.4.2004.

31.1.2006.

OV L 134, 30.4.2004.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2005/51/EK

21.10.2005.

31.1.2006.

OV L 257, 1.10.2005.

Regula (EK) Nr. 2083/2005

1.1.2006.

-

OV L 333, 20.12.2005.

Regula (EK) Nr. 1422/2007

1.1.2008.

-

OV L 317, 5.12.2007.

Direktīva 2009/81/EK

21.8.2009.

21.8.2011.

OV L 216, 20.8.2009.

Regula (EK) Nr. 1177/2009

1.1.2010.

-

OV L 314, 1.12.2009.

Regula (ES) Nr. 1251/2011

1.1.2012.

-

OV L 319, 2.12.2011.

Regula (ES) Nr. 1336/2013

1.1.2014.

-

OV L 335, 14.12.2013.

Direktīvas 2004/17/EK turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/25/ES (2014. gada 26. februāris) par iepirkumu, ko īsteno subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs, un ar ko atceļ Direktīvu 2004/17/EK (Oficiālais Vēstnesis L 94, 28.03.2014.).

Pēdējā atjaunināšana: 02.06.2014

Top