Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kopēja publiskā iepirkuma vārdnīca

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kopēja publiskā iepirkuma vārdnīca

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 2195/2002 par ES kopējo publiskā iepirkuma vārdnīcu

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

 • Tās mērķis ir ar vienotu publiskā iepirkuma klasifikācijas sistēmu standartizēt terminus, ko līgumslēdzējas iestādes un līgumslēdzēji izmanto, lai aprakstītu līguma priekšmetu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Ar regulu izveido vienotu klasifikācijas sistēmu — kopējo publiskā iepirkuma vārdnīcu (CPV). Šīs klasifikācijas uzdevums ir aptvert piegāžu, darbu un pakalpojumu līgumu specifiku. Standartizējot norādes, ko līgumslēdzējas iestādes izmanto, lai aprakstītu līguma priekšmetu, CPV izmantošana uzlabo ES direktīvās paredzētā publiskā iepirkuma pārredzamību.
 • CPV izmantošana ļauj potenciālajiem līgumslēdzējiem, piemēram, uzņēmumiem, vieglāk atrast uzņēmējdarbības iespējas un samazina kļūdu risku, tulkojot paziņojumus, jo CPV ir pieejama visās ES oficiālajās valodās.
 • CPV katram ciparu kodam pievieno līguma priekšmeta aprakstu, kam ir versijas visās ES oficiālajās valodās. CPV veido:
  • galvenā vārdnīca, kuras pamatā ir sazarota struktūra, kurā ietverti ciparu kodi ar astoņiem cipariem un papildu devīto ciparu, kas paredzēts iepriekšējo ciparu pārbaudei;
  • papildu vārdnīca, kas paplašina līguma priekšmeta aprakstu, pievienojot sīkāku informāciju par līguma priekšmeta īpašībām vai lietojumu.
 • Ar CPV kodu sarakstiem un tabulām, kurās norādīta atbilstība starp CPV un citām nomenklatūrām, var iepazīties tīmekļa vietnē: SIMAP “Informācija par Eiropas valsts iepirkumu”.
 • Pašreizējā CPV tika izstrādāta, vairāk koncentrējoties uz ražojumiem, nevis materiāliem, lai padarītu to ērtāku lietotājiem. Papildus tam tika racionalizēta CPV hierarhija.
 • TED tīmekļa vietne nodrošina, ka publiskā iepirkuma paziņojumus, uz kuriem attiecas ES direktīvas, publicē Oficiālā Vēstneša S sērijā. Kopš 2003. gada TED tīmekļa vietnē ir izmantoti CPV kodi, kas kļuva obligāti pēc tam, kad tika pieņemtas Direktīvas 2004/17/EK un 2004/18/EK (tās vēlāk tika atceltas attiecīgi ar Direktīvu 2014/25/ES un Direktīvu 2014/24/ES).

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 2195/2002 (2002. gada 5. novembris) par kopēju publiskā iepirkuma vārdnīcu (CPV) (OV L 340, 16.12.2002., 1.–562. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 2195/2002 turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Regula (EK) Nr. 2151/2003 (2003. gada 16. decembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2195/2002 par kopēju publiskā iepirkuma vārdnīcu (CPV) (OV L 329, 17.12.2003., 1.–270. lpp.). Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 451/2008 (2008. gada 23. aprīlis), ar ko izveido preču statistisko klasifikāciju pēc saimniecības nozarēm (CPA) un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3696/93 (OV L 145, 4.6.2008., 65.–226. lpp.). Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 15.02.2016

Top