Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Publiskā iepirkuma līgumu un koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana: izskatīšanas procedūras

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Publiskā iepirkuma līgumu un koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana: izskatīšanas procedūras

KOPSAVILKUMS:

Padomes Direktīva 92/13/EEK par iepirkuma procedūrām ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un telekomunikāciju nozarē

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Tā nosaka, ka Eiropas Savienības (ES) valstīm ir pienākums nodrošināt, lai lēmumi attiecībā uz publiskā iepirkuma līgumu un koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu sabiedrisko pakalpojumu sektorā, kā arī šajā kontekstā pieņemtie sākotnējie lēmumi par procedūru, tiek izskatīti ātri un efektīvi, pamatojoties uz to, ka šādos lēmumos ir pārkāpti ES tiesību akti publiskā iepirkuma jomā.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

  • Direktīva 92/13/EEK attiecas uz publiskā iepirkuma līgumiem valsts sektorā un koncesijas līgumiem sabiedrisko pakalpojumu sektorā, uz kuriem attiecas atbilstošie pamatnoteikumi (Direktīva 2014/23/ES un Direktīva 2014/25/ES, ar kuru aizstāj Direktīvu 2004/17/EK, sākot ar 2016. gada 18. aprīli).
  • ES valstīm jānodrošina, lai izskatīšanas procedūras būtu pieejamas vismaz katrai tādai personai, kura ir vai ir bijusi ieinteresēta iegūt tiesības noslēgt konkrētu līgumu un kurai ir nodarīts kaitējums vai ir iespējams, ka tiks nodarīts kaitējums varbūtēja pārkāpuma dēļ.
  • Direktīva 92/13/EEK ļauj ierosināt lietu gan pirms līguma parakstīšanas (tiesiskās aizsardzības līdzekļi pirms līguma noslēgšanas), gan arī pēc tās (tiesiskās aizsardzības līdzekļi pēc līguma noslēgšanas).
    • Tiesiskās aizsardzības līdzekļi pirms līguma noslēgšanas ir paredzēti, lai novērstu publiskā iepirkuma noteikumu pārkāpumus iepirkuma konkursa procedūras laikā un jebkurā gadījumā pirms līguma spēkā stāšanās. Tie ietver tiesības piemērot pagaidu pasākumus, noteikt obligāto nogaidīšanas periodu un prasību pārtraukt līguma piešķiršanas procedūru, lai nepieļautu līguma piešķiršanu, kamēr notiek lietas izskatīšana.
    • Tiesiskās aizsardzības līdzekļu pēc līguma noslēgšanas mērķis ir atzīt noslēgto līgumu par spēkā neesošu un/vai atlīdzināt (galvenokārt zaudējumus) personām, kam nodarīts kaitējums, pēc minētā līguma piešķiršanas.
  • Direktīva 92/13/EEK tika būtiski grozīta ar Direktīvu 2007/66/EK. Ar Direktīvu 2014/23/ES ieviesa papildu grozījumus, galvenokārt, lai paplašinātu Direktīvas 92/13/EEK darbības jomu attiecībā uz Direktīvā 2014/23/ES noteiktajiem koncesijas līgumiem un aktualizētu atsauces uz Direktīvā 2014/25/ES ietvertajiem publiskā iepirkuma līgumu pamatnoteikumiem.
  • Direktīva 89/665/EEK ir līdzvērtīga Direktīvai 92/13/EEK, kas piemērojama valsts sektorā. Tā tika būtiski grozīta ar Direktīvu 2007/66/EK. Ar Direktīvu 2014/23/ES ieviesa papildu grozījumus šīs direktīvas un Direktīvas 2014/24/ES vajadzībām.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 1992. gada 6. marta. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 1993. gada 1. janvārim.

KONTEKSTS

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes sadaļā “Tiesiskās aizsardzības līdzekļu direktīvas”.

AKTS

Padomes Direktīva 92/13/EEK (1992. gada 25. februāris), ar ko koordinē normatīvos un administratīvos aktus par to, kā piemēro Kopienas noteikumus par līgumu piešķiršanas procedūrām, ko piemēro subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un telekomunikāciju nozarē (OV L 76, 23.3.1992., 14.–20. lpp.)

Direktīvas 92/13/EEK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai (kas ietver tikai grozījumus līdz Direktīvas 2007/66/EK pieņemšanai ieskaitot) ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/17/EK (2004. gada 31. marts), ar ko koordinē iepirkuma procedūras, kuras piemēro subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs (OV L 134, 30.4.2004., 1.–113. lpp.) (spēkā līdz 18.4.2016.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/25/ES (2014. gada 26. februāris) par iepirkumu, ko īsteno subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs, un ar ko atceļ Direktīvu 2004/17/EK (OV L 94, 28.3.2014., 243.–374. lpp.) (spēkā no 18.4.2016.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/23/ES (2014. gada 26. februāris) par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu (OV L 94, 28.3.2014., 1.–64. lpp.). Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/24/ES (2014. gada 26. februāris) par publisko iepirkumu un ar kuru atceļ Direktīvu 2004/18/EK (OV L 94, 28.3.2014., 65.–242. lpp.). Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 21.03.2016

Top