Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Publiskā iepirkuma līgumu un koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana: izskatīšanas procedūras

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Publiskā iepirkuma līgumu un koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana: izskatīšanas procedūras

KOPSAVILKUMS:

Padomes Direktīva 89/665/EEK par izskatīšanas procedūru piemērošanu, piešķirot piegādes un uzņēmuma līgumus valsts vajadzībām

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Tā nosaka, ka ES valstīm ir pienākums nodrošināt, lai lēmumi attiecībā uz publiskā iepirkuma līgumu un koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu, kā arī šajā kontekstā pieņemtie sākotnējie lēmumi par procedūru, tiek izskatīti ātri un efektīvi gadījumos, kad ar šādiem lēmumiem ir pārkāpti ES tiesību akti publiskā iepirkuma jomā.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

  • Direktīva 89/665/EEK attiecas uz publiskā iepirkuma līgumiem valsts sektorā un koncesijas līgumiem, uz kuriem attiecas atbilstošie pamatnoteikumi (t. i. noteikumi, kas nosaka tiesības un pienākumus). Sākot ar 2016. gada 18. aprīli, Direktīvu 2004/18/EK aizstās Direktīva 2014/23/ES un Direktīva 2014/24/ES.
  • ES valstīm jānodrošina, lai izskatīšanas procedūras būtu pieejamas vismaz katrai tādai personai, kura ir vai ir bijusi ieinteresēta iegūt tiesības noslēgt konkrētu līgumu un kurai ir nodarīts kaitējums vai ir iespējams, ka tiks nodarīts kaitējums varbūtēja pārkāpuma dēļ.
  • Direktīva 89/665/EEK ļauj ierosināt lietu gan pirms līguma parakstīšanas (tiesiskās aizsardzības līdzekļi pirms līguma noslēgšanas), gan arī pēc tās (tiesiskās aizsardzības līdzekļi pēc līguma noslēgšanas).
    • Tiesiskās aizsardzības līdzekļi pirms līguma noslēgšanas ir paredzēti, lai novērstu publiskā iepirkuma noteikumu pārkāpumus iepirkuma konkursa procedūras laikā un jebkurā gadījumā pirms līguma spēkā stāšanās. Tie ietver tiesības piemērot pagaidu pasākumus, noteikt obligāto nogaidīšanas periodu un prasību pārtraukt līguma piešķiršanas procedūru, lai nepieļautu līguma piešķiršanu, kamēr notiek lietas izskatīšana.
    • Tiesisko aizsardzības līdzekļu pēc līguma noslēgšanas mērķis ir atzīt noslēgtu līgumu par spēkā neesošu un/vai atlīdzināt (galvenokārt zaudējumus) personām, kam nodarīts kaitējums, pēc minētā līguma piešķiršanas.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 1990. gada 3. janvāra. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 1991. gada 21. decembrim.

KONTEKSTS

  • Direktīva 89/665/EEK tika būtiski grozīta ar Direktīvu 2007/66/EK. Ar Direktīvu 2014/23/ES ieviesa papildu grozījumus, galvenokārt, lai paplašinātu Direktīvas 89/665/EEK darbības jomu attiecībā uz Direktīvā 2014/23/ES noteiktajiem koncesijas līgumiem un aktualizētu atsauces uz Direktīvā 2014/24/ES ietvertajiem publiskā iepirkuma līgumu pamatnoteikumiem.
  • Direktīva 92/13/EEK ir līdzvērtīga Direktīvai 89/665/EEK attiecībā uz publiskā iepirkuma līgumu slēgšanu sabiedrisko pakalpojumu sektorā. Tā tika būtiski grozīta ar Direktīvu 2007/66/EK. Ar Direktīvu 2014/23/ES ieviesa papildu grozījumus Direktīvas 2014/25/ES vajadzībām.

AKTS

Padomes Direktīva 89/665/EEK (1989. gada 21. decembris) par to normatīvo un administratīvo aktu koordinēšanu, kuri attiecas uz izskatīšanas procedūru piemērošanu, piešķirot piegādes un uzņēmuma līgumus valsts vajadzībām (OV L 395, 30.12.1989., 33.–35. lpp.)

Direktīvas 89/665/EEK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai (kas ietver tikai grozījumus līdz Direktīvas 2007/66/EK pieņemšanai ieskaitot) ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE AKTI

Padomes Direktīva 92/13/EEK (1992. gada 25. februāris), ar ko koordinē normatīvos un administratīvos aktus par to, kā piemēro Kopienas noteikumus par līgumu piešķiršanas procedūrām, ko piemēro subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un telekomunikāciju nozarē (OV L 76, 23.3.1992., 14.–20. lpp.). Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/23/ES (2014. gada 26. februāris) par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu (OV L 94, 28.3.2014., 1.–64. lpp.). Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/24/ES (2014. gada 26. februāris) par publisko iepirkumu un ar kuru atceļ Direktīvu 2004/18/EK (OV L 94, 28.3.2014., 65.–242. lpp.). Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 08.03.2016

Top