Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kā ES regulē ķimikāliju lietošanu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kā ES regulē ķimikāliju lietošanu

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

REACH (ķimikāliju reģistrēšana, vērtēšana, licencēšana un ierobežošana) regula nodrošina visaptverošu tiesisko regulējumu attiecībā uz ķimikāliju ražošanu un izmantošanu Eiropā. Iepriekš valsts iestādēm uzticēto pienākumu nodrošināt, ka Eiropas Savienībā (ES) ražotās, importētās, pārdotās un izmantotās ķimikālijas ir drošas, ar šo regulu nodod nozares uzņēmumiem. Ar to arī:

 • veicina testu ar dzīvniekiem aizstāšanu ar alternatīvām metodēm;
 • izveido vienotu ķimikāliju tirgu;
 • veicina inovācijas un konkurētspēju nozarē;
 • izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru (ECHA).

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Regula attiecas uz visām ķīmiskajām vielām, kuras ražo, importē, pārdod vai izmanto atsevišķi, maisījumos vai izstrādājumos. Daudzas ķīmiskās vielas ir sastopamas ikdienas dzīvē tīrīšanas līdzekļos, krāsās vai elektroierīcēs.
 • Uzņēmumiem ir centrālā datubāzē jāreģistrē visas ķimikālijas, kuras tie ražo vai importē 1 tonnas vai lielākā apjomā gadā. ECHA pārbauda reģistrācijas pieteikumos iekļauto informāciju.
 • Uzņēmumiem ir pienākums identificēt un pārvaldīt riskus, kas saistīti ar vielām, ko tie ražo un pārdod ES. Tiem ir jāparāda, kā droši lietot to produktus un jāinformē lietotāji par riska pārvaldības pasākumiem, kas jāveic, lai nodrošinātu drošu lietošanu visā piegādes ķēdē.
 • Valsts iestādes var ierobežot konkrētu vielu ražošanu vai lietošanu, ja tās uzskata, ka riski netiek pietiekami pārvaldīti.
 • Regulas mērķis ir aizstāt bīstamākās vielas ar drošākām alternatīvām, ja tādas ir pieejamas.
 • Regula neattiecas uz noteiktām vielu grupām (piemēram, radioaktīvām vielām vai vielām, kas ir muitas uzraudzībā) vai atkritumiem, jo tos jau reglamentē citi tiesību akti.

2013. gadā Eiropas Komisija izvērtēja REACH regulas pirmos piecus darbības gadus un secināja, ka būtiskas izmaiņas nav nepieciešamas līdz 2018. gada 1. jūnijam, kas ir termiņš noteiktu vielu reģistrēšanai.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā stājās spēkā 2007. gada 1. jūnijā.

KONTEKSTS

Ķimikāliju rūpniecība ir viena no lielākajām ES rūpniecības nozarēm. Tai ir ļoti būtiska loma mūsu ikdienas dzīvē un ekonomikas konkurētspējas nodrošināšanā. ES ir pieņēmusi tiesību aktus, kas ļauj ķimikāliju rūpniecībai (un arī citām rūpniecības nozarēm, kurās izmanto ķimikālijas) attīstīties un ieviest inovācijas, vienlaikus nodrošinot, ka produkti ir droši cilvēkiem un videi.

 • Informācija par ķimikālijām Eiropas Komisijas Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē.
 • Informācija par ķimikālijām Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē.
 • Informācija par REACH Eiropas Ķimikāliju aģentūras tīmekļa vietnē.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris), kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (OV L 136, 29.5.2007., 3.–280. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 turpmākie grozījumi un izmaiņas, kā arī tās pielikumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Regula (EK) Nr. 771/2008 (2008. gada 1. augusts), ar ko nosaka Eiropas Ķimikāliju aģentūras Apelācijas padomes organizācijas un procedūras noteikumus (OV L 206, 2.8.2008., 5.–13. lpp.)

Komisijas Regula (EK) Nr. 440/2008 (2008. gada 30. maijs) par testēšanas metožu noteikšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (OV L 142, 31.5.2008., 1.–739. lpp.). Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Regula (EK) Nr. 340/2008 (2008. gada 16. aprīlis) par maksājumiem Eiropas Ķimikāliju aģentūrai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (OV L 107, 17.4.2008., 6.–25. lpp.). Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Regula (EK) Nr. 1238/2007 (2007. gada 23. oktobris), ar ko paredz noteikumus par Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras Apelācijas padomes locekļu kvalifikāciju (OV L 280, 24.10.2007., 10. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 02.02.2016

Top