Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Starptautiskā tirdzniecība ar bīstamām ķīmiskām vielām

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Starptautiskā tirdzniecība ar bīstamām ķīmiskām vielām

KOPSAVILKUMS:

Lēmums 2006/730/EK — iepriekš norunātas piekrišanas procedūra attiecībā uz dažu bīstamo ķīmisko vielu un pesticīdu starptautisko tirdzniecību

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA MĒRĶIS?

Ar to nodrošina, ka ES apstiprina Roterdamas Konvenciju un piedalās tajā pēc tam, kad Tiesa anulēja sākotnējo lēmumu.

Konvencija paredz iepriekš norunātas piekrišanas procedūru attiecībā uz dažu bīstamo ķīmisko vielu un pesticīdu starptautisko tirdzniecību.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Konvencija:

reglamentē 47 bīstamo ķīmisko vielu un pesticīdu importu un eksportu;

uzliek par pienākumu pirms katras konvencijā iekļautās ķīmiskās vielas eksporta saņemt importētāja iepriekšēju piekrišanu;

izveido procedūru informācijas apmaiņai par importētāju valstu pieņemtajiem lēmumiem;

uzliek visām parakstītājvalstīm pienākumu iecelt valsts iestādi, lai nodrošinātu konvencijas pilnīgu īstenošanu;

jautā katrai parakstītājvalstij, vai tā ir gatava pieņemt konvencijā norādīto ķīmisko vielu un pesticīdu importu;

uzliek eksportētājiem pienākumu nodrošināt, lai sarakstā iekļautās ķīmiskās vielas neeksportētu, ja importētāja valsts nav sniegusi oficiālu piekrišanu;

uzliek pienākumu pusēm, kuras aizliegušas vai būtiski ierobežojušas kādu ķīmisko vielu, paziņot par to konvencijas sekretariātam.

paredz zinātniskās, tehniskās, ekonomiskās un tiesiskās informācijas apmaiņu par konvencijā ietvertajām ķīmiskajām vielām un paredz iespēju sniegt tehnisko palīdzību jaunattīstības valstīm saistībā ar ķīmisko vielu tiesisko regulējumu;

ļauj parakstītājvalstij izstāties no konvencijas vienu gadu pēc dienas, kad tiek saņemts paziņojumu par izstāšanos.

Konvencija neattiecas uz narkotiskām vielām, radioaktīvām vielām, atkritumiem, ķīmiskajiem ieročiem, pārtiku un pārtikas piedevām, ģenētiski modificētiem organismiem, kā arī ķīmiskām vielām, kuras eksportē pētniecībai.

KONTEKSTS

2006. gada 10. janvārī Eiropas Savienības Tiesa pieņēma lēmumu lietā C-94/03. Eiropas Komisija bija iesniegusi lietu pret Padomi, lūdzot Tiesu anulēt Padomes Lēmumu 2003/106/EK, ar ko Eiropas Savienības vārdā apstiprināja Roterdamas Konvenciju.

Komisija uzskatīja, ka lēmuma pamatā ir jābūt vienīgi Līguma pantam, kas saistīts ar kopējo tirdzniecības politiku (tobrīd tas bija Amsterdamas līguma 133. pants), nevis Amsterdamas līguma 175. pantam, kas ir saistīts ar vides politiku.

Tiesa nolēma, ka tiesiskajam pamatam ir nepieciešami abi minētie panti, un anulēja sākotnējo Padomes lēmumu. Jaunais lēmums, kurš stājās spēkā iepriekšējā lēmuma pieņemšanas datumā, nodrošina nepieciešamo tiesisko pamatojumu.

AKTS

Padomes Lēmums 2006/730/EK (2006. gada 25. septembris), lai Eiropas Kopienas vārdā noslēgtu Roterdamas Konvenciju par iepriekš norunātas piekrišanas procedūru attiecībā uz dažām bīstamām ķīmiskām vielām un pesticīdiem starptautiskajā tirdzniecībā (OV L 299, 28.10.2006., 23.–25. lpp.)

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 649/2012 (2012. gada 4. jūlijs) par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu (OV L 201, 27.7.2012., 60.–106. lpp.)

Regulas (ES) Nr. 649/2012 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 26.11.2015

Top