Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ķimikāliju radīto apdraudējumu novēršana (Stokholmas Konvencija)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ķimikāliju radīto apdraudējumu novēršana (Stokholmas Konvencija)

Noturīgi organiskie piesārņotāji nodara kaitējumu cilvēku veselībai un videi. Stokholmas Konvencija ir balstīta uz piesardzības principu un cenšas nodrošināt šo vielu drošu likvidēšanu, kā arī to ražošanas un izmantošanas apjomu samazināšanu.

AKTS

Padomes 2004. gada 14. oktobra Lēmums 2006/507/EK par to, kā Eiropas Kopienas vārdā noslēdz Stokholmas Konvenciju par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem.

KOPSAVILKUMS

Noturīgi organiskie piesārņotāji nodara kaitējumu cilvēku veselībai un videi. Stokholmas Konvencija ir balstīta uz piesardzības principu un cenšas nodrošināt šo vielu drošu likvidēšanu, kā arī to ražošanas un izmantošanas apjomu samazināšanu.

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA MĒRĶIS?

Tas apstiprina Eiropas Savienības (vai, kā tas bija šī lēmuma pieņemšanas laikā, Eiropas Kopienas) lēmumu piedalīties Stokholmas Konvencijā. Tajā definēti noturīgi organiskie piesārņotāji un noteikumi, kas regulē to ražošanu, importu un eksportu. Tajā noteikts, ka sabiedrībai, politiķiem un ķīmiskajai rūpniecībai ir jābūt informētiem par to radītajiem riskiem.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Definīcija

Noturīgi organiskie piesārņotāji ir ķīmiskas vielas ar noteiktām toksiskām īpašībām, kas nepakļaujas noārdīšanai. Tie uzkrājas dzīvos organismos, tiek pārnēsāti pa gaisu, ūdeni un ar migrējošām sugām un uzkrājas zemes un ūdens ekosistēmās. Noturīgu organisko piesārņotāju radītais piesārņojums ir pārrobežu problēma, kuras risināšanai nepieciešama rīcība starptautiskā mērogā.

Darbības joma

Konvencija attiecas uz 23 prioritāriem tīši vai netīši (piemēram, tādu avotu kā atkritumu sadedzināšanas krāsnis) izveidotiem noturīgiem organiskiem piesārņotājiem.

Tie ir aldrīns, hlordāns, hlordekons, dihlorodifeniltrihloretāns (DDT), dieldrīns, endrīns, heptahlors, heksabromobifenils, heksabromociklododekāns, heksabromodifenilēteris un heptabromodifenilēteris, heksahlorobenzols (HCB), alfa heksahlorocikloheksāns, beta heksahlorocikloheksāns, lindāns, mirekss, perfluoroktānsulfoskābe, tās sāļi un perfluoroktānsulfonilfluorīds, polihlorēti dibenzo-p-dioksīni (PCDD), polihlorēti dibenzofurāni (PCDF), polihlorobifenili (PCB), tehniskais endosulfāns un tā saistītie izomēri, tetrabromodifenilēteris un pentabromodifenilēteris, un toksafēns.

Īstenošana

Konvenciju starptautiskā līmenī īsteno trīs iestādes:

Pušu Konference, kurā piedalās visi parakstītāji un, ja atbilstoši, novērotāji. Tā izdod noteikumus par īstenošanu un ir atbildīga par svarīgu lēmumu pieņemšanu.

Noturīgo organisko piesārņotāju izvērtēšanas komiteja, kas sastāv no speciālistiem, kuri izskata priekšlikumus par Konvencijas attiecināšanu uz jaunām vielām.

Sekretariāts atbild par administratīvu pienākumu veikšanu.

Pusēm ir jāizstrādā plāni, lai izpildītu savas Konvencijā norādītās saistības. Katra no pusēm nozīmē valsts kontaktpunktu, lai atvieglotu informācijas apmaiņu.

Ražošana, izmantošana, imports un eksports

Konvencija paredz izbeigt aizliegto noturīgo organisko piesārņotāju ražošanu, izmantošanu, importu un eksportu.

Mērķis ir līdz minimumam samazināt un, ja iespējams, novērst noturīgu organisko piesārņotāju netīšu radīšanu un izplūdi. Ar tādu nolūku parakstītājām pusēm ir jāizstrādā rīcības plāni un jācenšas izmantot aizvietotājmateriālus, produktus un procesus.

PRIEKŠVĒSTURE

Konvenciju pieņēma 2001. gadā. Tā stājās spēkā 2004. gadā. Tai ir 179 parakstītāji, tostarp Eiropas Savienība.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē.

ATSLĒGVĀRDI

Piesardzības princips: riska pārvaldības pieeja, saskaņā ar kuru gadījumā, ja pastāv iespēja, ka kāda politika vai darbība var radīt kaitējumu sabiedrībai vai videi, un ja vēl nav zinātniskas vienprātības par attiecīgo jautājumu, minēto politiku vai darbību neīsteno.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Lēmums 2006/507/EK

14.10.2004.

-

OV L 209, 31.7.2006, 1.-2. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr. 850/2004 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem, ar ko groza Direktīvu 79/117/EEK (OV L 158, 30.4.2004, 7.-49. lpp.).

Padomes 2004. gada 19. februāra Lēmums 2004/259/EK, ar ko Kopienas vārdā noslēdz Protokolu 1979. gada Konvencijai par gaisa pārrobežu piesārņojumu lielos attālumos ar noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (OV L 81, 19.3.2004, 35.-36. lpp.).

Pēdējā atjaunināšana: 03.04.2015

Top