Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Droši un efektīvi mēslošanas līdzekļi ES tirgū

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Droši un efektīvi mēslošanas līdzekļi ES tirgū

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 2003/2003 par mēslošanas līdzekļiem

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

  • Ar to vienā tiesību aktā apvieno visus Eiropas Savienības noteikumus, kas piemērojami mēslošanas līdzekļiem — ķīmiskiem savienojumiem, kas nodrošina barības vielas augiem.
  • Tā nodrošina, lai šīs izteikti tehniskās prasības tiktu vienādi īstenotas visā ES.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

  • Regula ir piemērojama tikai minerālmēsliem, kurus veido viena vai vairākas augu barības vielas. Citus mēslošanas līdzekļus reglamentē ES valstu tiesību akti.
  • Regulas I. pielikumā ir norādīti mēslošanas līdzekļu veidi atbilstoši to parametriem. Ja mēslošanas līdzeklis atbilst šim tipa apzīmējumam, uz tā var norādīt burtus “EK”. Šādu mēslošanas līdzekli drīkst tirgot un izmantot visā ES. Šis EK apzīmējums garantē lauksaimniekiem, ka mēslošanas līdzekļos ir minimālais barības vielu saturs un tos var droši izmantot.
  • Lai regulas I. pielikumā iekļautu jaunu tipa apzīmējumu, ražotājam, kurš izgatavo mēslošanas līdzekli, kas atbilst attiecīgajam tipa apzīmējumam, ir jāiesniedz pieprasījums valsts kompetentajai iestādei. Šo pieprasījumu pārsūta Eiropas Komisijai, kas apspriežas ar citām ES valstīm un lemj par pieteikuma apstiprināšanu vai noraidīšanu, pamatojoties uz atzinumu, ko sniedz saskaņā ar regulu izveidota komiteja.
  • Lai saņemtu EK statusu, mēslošanas līdzeklim jānodrošina barības vielas efektīvi un tas nedrīkst kaitēt cilvēku, dzīvnieku vai augu veselībai vai videi, kā arī jāpierāda, ka ir nodrošinātas attiecīgas paraugu ņemšanas, analīzes un testa metodes.
  • Ražotājiem ir jāglabā dokumentācija, kas ļauj izsekot mēslošanas līdzeklim, kamēr tas ir tirgū un arī divus gadus pēc tam.
  • Uz mēslošanas līdzekļu iepakojuma, etiķetēm un pavaddokumentos ir jānorāda noteikta pamata informācija, piemēram, ražotāja kontaktinformācija un mēslošanas līdzekļa galvenās īpašības.
  • Īpaši noteikumi ir piemērojami neorganiskajiem primāro* un sekundāro* barības vielu mēslošanas līdzekļiem, neorganiskajiem* mikroelementu* mēslošanas līdzekļiem un amonija nitrāta mēslošanas līdzekļiem ar augstu slāpekļa saturu.
  • Noteikti produktu veidi ir pievienoti pie kaļķošanas materiāliem (materiāli, kas neitralizē skābas augsnes) un agronomijas mēslošanas līdzekļu piedevām, kā arī inhibitoriem (piemēram, slāpekļa inhibitori — materiāli, kas palēnina vai novērš nitrifikāciju*).

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2003. gada 11. decembra, izņemot 8. pantu un 26. panta 3. punktu par izsekojamības aspektiem, kas ir piemērojami kopš 2005. gada 11. jūnija.

KONTEKSTS

2016. gada martā Komisija pieņēma priekšlikumu, kura mērķis ir vienkāršot esošos tiesību aktus, uzlabot veidu, kā darbojas ES mēslošanas līdzekļu tirgus, un attiecināt noteikumus arī uz nesaskaņotiem produktiem, t. i., mēslošanas līdzekļiem, attiecībā uz kuriem ir spēkā ES valstu noteikumi. Lai sagatavotos šai iniciatīvai, Komisija veica dažādus pētījumus par tādām tēmām kā mēslošanas līdzekļu sastāvdaļas un augu biostimulatori.

Plašāka informācija:

* GALVENIE TERMINI

Primārā barības viela: barības viela, kas satur tikai slāpekli, fosforu un kāliju.

Sekundārā barības viela: barības viela, kas satur kalciju, magniju, nātriju un sēru.

Neorganisks mēslošanas līdzeklis: mēslošanas līdzeklis, kurā minētās barības vielas ir kā minerālvielas, ko iegūst ekstrahējot vai fizikālā un/vai ķīmiskā rūpniecības procesā.

Mikroelementi: barības vielas, kas satur boru, kobaltu, varu, dzelzi, mangānu, molibdēnu un cinku, kas daudzumos, kuri ir nelieli, salīdzinot ar primārajām un sekundārajām barības vielām, ir svarīgi augu augšanai.

Nitrifikācija: dabisks process vidē, kurā īpašas baktērijas pārveido augsnē esošo amonjaku par nitrītiem un nitrātiem.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 2003/2003 (2003. gada 13. oktobris) par mēslošanas līdzekļiem (OV L 304, 21.11.2003., 1.–194. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 2003/2003 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 12.09.2016

Top