Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES noteikumi par veterināro zāļu atļaušanu, importēšanu un ražošanu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES noteikumi par veterināro zāļu atļaušanu, importēšanu un ražošanu

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2001/82/EK — ES kodekss, kas attiecas uz veterinārajām zālēm

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Šajā direktīvā ir izklāstīti Eiropas Savienības (ES) noteikumi par veterināro zāļu* atļaušanu, ražošanu, uzraudzību, pārdošanu, izplatīšanu un lietošanu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Valstu iestādes veic šādas darbības:
  • izsniedz atļauju veterinārajām zālēm, pirms tiek uzsākta to pārdošana un lietošana;
  • nosaka vienkāršotu reģistrācijas procedūru homeopātiskām veterinārajām zālēm;
  • nodrošina, ka veterināro zāļu ražotāji un izplatītāji ir saņēmuši vajadzīgās atļaujas attiecīgās valsts jurisdikcijā. Tiem ir jāizmanto arī atbilstoši kvalificēta eksperta pakalpojumi;
  • veic vajadzīgos pasākumus, kas veicina ziņošanu par veterināro zāļu blaknēm;
  • veic regulāras apskates un pārbaudes, lai nodrošinātu, ka ražotāji ievēro tiesību aktus;
  • izdod labas ražošanas prakses sertifikātu, ja inspektori atzīst, ka ir ievēroti visi standarti. To reģistrē ES datu bāzē un izsniedz 90 dienu laikā;
  • aptur, atsauc vai anulē zāļu tirdzniecības atļauju, ja tās tiek atzītas par bīstamām vai tām nav terapeitiskas iedarbības.
 • Izceļoties nopietnai slimības epidēmijai, valstu iestādes var atļaut lietot tādas zāles, kam nav izsniegta atļauja. Iestādēm iepriekš jāinformē par to Eiropas Komisija.
 • Tirdzniecības atļauja:
  • to piešķir vienīgi ES reģistrētam pieteikuma iesniedzējam;
  • tā sākotnēji ir spēkā piecus gadus;
  • to var atjaunot vēl uz pieciem gadiem vai uz nenoteiktu laika periodu.
 • Atļaujas piešķiršanas lēmuma pieņemšanas procedūra jāpabeidz 210 dienās pēc tirdzniecības atļaujas turētāja pieteikuma saņemšanas.
 • Pieteikuma iesniedzējam jāsniedz visa administratīvā informācija un zinātniskie pierādījumi par zāļu kvalitāti, drošumu un iedarbību.
 • Tirdzniecības atļaujas turētājam jāņem vērā zinātniskais un tehniskais progress, kas noticis pēc atļaujas saņemšanas, un jāveic vajadzīgās izmaiņas savās ražošanas un kontroles sistēmās.
 • Ja pieteikums ir iesniegts divās vai vairāk ES valstīs, to izskata koordinācijas grupa.
 • Uz zāļu iepakojuma jānorāda detalizēta informācija, piemēram, ražotāja nosaukums un adrese, zāļu stiprums un derīguma termiņš.
 • Attiecīgas atļaujas ir vajadzīgas arī tādām veterinārajām zālēm, ko paredzēts importēt un eksportēt.
 • Šis tiesību akts neattiecas uz konkrētiem izstrādājumiem, piemēram, zālēm, ko izmanto pētniecības un izstrādes izmēģinājumos vai ko farmaceits sagatavo vienam dzīvniekam vai mazai dzīvnieku grupai.
 • Valstu iestādes var atcelt prasību attiecībā uz tirdzniecības atļauju zālēm, kas paredzētas mazajiem mājdzīvniekiem, piemēram, zivīm, putniem, pasta baložiem, terārija dzīvniekiem (piemēram, ķirzakām un circeņiem), nelieliem grauzējiem, mājas seskiem un trušiem.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2001. gada 18. decembra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

* GALVENIE TERMINI

Veterinārās zāles: Jebkura viela vai vielu salikums, kas paredzēts dzīvnieku slimību ārstēšanai vai novēršanai.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/82/EK (2001. gada 6. novembris) par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz veterinārajām zālēm (OV L 311, 28.11.2001., 1.–66. lpp.)

Direktīvas 2001/82/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla nozīme.

Pēdējo reizi atjaunots: 07.07.2016

Top