Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Atkritumu poligoni

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Atkritumu poligoni

Atkritumus var apglabāt daudzos un dažādos veidos. Aprakšana zemē jeb apglabāšana poligonos vides ziņā ir vismazāk ilgtspējīgais risinājums, un tas ir jāizmanto pēc iespējas mazāk.

AKTS

Padomes Direktīva 1999/31/EK (1999. gada 26. aprīlis) par atkritumu poligoniem.

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Šīs direktīvas mērķis ir novērst vai maksimāli mazināt kaitīgo ietekmi, ko apglabāšana poligonos rada attiecībā uz virszemes ūdeņiem, gruntsūdeni, augsni, gaisu un cilvēku veselību. Tas tiek panākts, ieviešot stingrākas tehniskā prasības.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Atkritumu poligoni ir iedalīti trīs kategorijās: bīstamo atkritumu poligoni, poligoni, kas paredzēti nebīstamiem atkritumiem, un inerto atkritumu poligoni (atkritumiem, kas nesadalās un nedeg, piemēram, grants, smilts un akmens).
 • ES valdībām ir jāīsteno valsts stratēģijas, lai pakāpeniski samazinātu uz atkritumu poligoniem nosūtīto bioloģiski sadalāmo atkritumu apjomu.
 • Atkritumu poligoni nedrīkst pieņemt lietotas riepas vai atkritumus, kuri ir šķidri, viegli uzliesmojoši, sprāgstoši vai korozīvi, kā arī atkritumus, kas rodas slimnīcās un medicīnas vai veterinārās iestādēs.
 • Apglabāt poligonos atļauts tikai apstrādātus atkritumus.
 • Sadzīves atkritumus var apglabāt poligonos, kas paredzēti nebīstamiem atkritumiem.
 • Valstu iestādēm jānodrošina, ka apsaimniekotāju pieprasītā cena par atkritumu apglabāšanu sedz visas izmaksas, sākot ar poligona ierīkošanu un beidzot ar tā slēgšanu.
 • Atkritumu poligonu apsaimniekotājiem jāiesniedz pieteikums atļaujas saņemšanai un jānorāda šāda informācija:
  • ziņas par pieprasītāju un noteiktos gadījumos - par apsaimniekotāju;
  • apglabājamo atkritumu veidu apraksts un apjoms;
  • poligona ietilpība un apraksts, tai skaitā ekspluatācijas, monitoringa un kontroles plāni;
  • piesārņojuma novēršanas un mazināšanas metodes;
  • informācija par slēgšanas un pēcslēgšanas apsaimniekošanas procedūrām.

2014. gada 16. aprīlī tika pieņemts ES tiesību akts, lai uzlabotu Direktīvā 2011/92/ES noteiktās vides ietekmes procedūras kvalitāti. Tas bija vajadzīgs, lai nodrošinātu saskaņotību un sinerģiju ar citām Eiropas tiesību aktu un politikas jomām.

Lēmumā 2003/33/EK ir noteikti kritēriji un procedūras atkritumu pieņemšanai poligonos.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes lapās, kas veltītas atkritumu poligoniem.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 1999/31/EK

16.7.1999.

16.7.2001.

OV L 182, 16.07.1999., 1.-19. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 1882/2003

20.11.2003.

-

OV L 284, 31.10.2003., 1.-53. lpp.

Regula (EK) Nr. 1137/2008

11.12.2008.

-

OV L 311, 21.11.2008., 1.-54. lpp.

Direktīva 2011/97/ES

13.12.2011.

15.3.2013.

OV L 328, 10.12.2011., 49.-52. lpp.

Direktīvas 1999/31/EK turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti sākotnējā tekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/52/ES (2014. gada 16. aprīlis), ar ko groza Direktīvu 2011/92/ES par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu ( Oficiālais Vēstnesis L 124, 25.4.2014., 1.-18. lpp.).

Padomes Lēmums 2003/33/EK (2002. gada 19. decembris), ar ko nosaka kritērijus un procedūras atkritumu pieņemšanai poligonos saskaņā ar Direktīvas 1999/31/EK 16. pantu un II pielikumu (OV L 11, 16.1.2003., 27.-49. lpp.).

Pēdējo reizi atjaunots: 22.05.2015

Top