Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ugunsdrošība esošajās viesnīcās

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ugunsdrošība esošajās viesnīcās

KOPSAVILKUMS:

Padomes ieteikums 86/666/EEK par ugunsdrošību esošajās viesnīcās

KĀDS IR ŠĪ IETEIKUMA MĒRĶIS?

 • Tā mērķis ir noteikt minimālu ugunsdrošības līmeni visām Eiropas Savienības (ES) valstu viesnīcām.
 • Tajā ES valstīm ir sniegti ieteikumi veikt vairākus pasākumus, lai nodrošinātu viesnīcu atbilstību šiem standartiem.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Drošības pasākumi

ES valstīm ir ieteikts ieviest ugunsdrošības pasākumus, lai sasniegtu četrus mērķus:

 • mazināt ugunsgrēku rašanās risku;
 • novērst liesmu un dūmu izplatīšanos;
 • nodrošināt visu iemītnieku drošu evakuāciju;
 • nodrošināt neatliekamās palīdzības dienestu ierašanos.

Principi

ES valstis tiek mudinātas rīkoties, lai nodrošinātu, ka viesnīcas ievēro noteikumus, kuru pamatā ir vairāki principi. Tie ir šādi:

 • jābūt pieejamiem drošiem, brīviem no šķēršļiem un skaidri marķētiem evakuācijas ceļiem;
 • ēkām jābūt strukturāli stabilām ugunsgrēka gadījumā — vismaz tik ilgi, lai varētu veikt iemītnieku drošu evakuāciju;
 • viegli uzliesmojošu materiālu daudzumam sienu, griestu un grīdas segumos, kā arī to izmantošanai iekšējās apdares elementos jābūt ierobežotai;
 • jābūt uzstādītām brīdinājuma sistēmām, un tām jābūt pilnīgā darba kārtībā;
 • personālam jāsniedz atbilstoši norādījumi un apmācība.

Tehniskās pamatnostādnes

Ieteikuma pielikumā ir iekļautas tehniskās pamatnostādnes. Tās jo īpaši attiecas uz šādiem aspektiem:

 • evakuācijas ceļu izvietojums un marķēšana;
 • ēkas konstrukcija;
 • segumi un apdare;
 • elektroinstalācija, apkures un ventilācijas sistēmas;
 • ugunsdzēšanas, signalizācijas un trauksmes izziņošanas aprīkojums;
 • drošības norādījumi.

Pārbaudes

Viesnīcās jāveic regulāras pārbaudes.

Ziņojums

Kā norādīts ieteikumā, 2001. gadā Eiropas Komisija sagatavoja ziņojumu par ES valstu ieviestajiem pasākumiem šī ieteikuma piemērošanai. Tajā ir norādīts, ka rezultāti dažādās ES valstīs bija atkarīgi no jau ieviestā aizsardzības līmeņa un transponēšanas valstu tiesību aktos. Dažu valstu tiesību aktos jau bija iekļautas tehniskās pamatnostādnes vai minimālās prasības vai pat tās bija stingrākas; tomēr citās valstīs tās bija īstenotas tikai daļēji, attiecās tikai uz jaunu viesnīcu būvniecību vai remontdarbiem esošajos uzņēmumos.

Turpmāki pasākumi

Komisija 2013. gadā sagatavoja ziņojumu par saistītu jautājumu — par esošajiem noteikumiem par noteiktu pakalpojumu drošumu patērētājiem valsts līmenī visā ES, kā arī Norvēģijā, Islandē un Lihtenšteinā. Tajā tika arī apskatīti attiecīgie valstu noteikumi par tūristu izmitināšanas pakalpojumu drošumu.

2014. gadā Komisija noorganizēja sabiedrisko apspriešanu par tūristu izmitināšanas pakalpojumu drošumu. Pēc atsauksmju apstrādes Komisija secināja, ka nepastāv saistības starp esošajiem noteikumiem ES dalībvalstīs, ES līmeņa regulējuma neesamību subsidiaritātes principa dēļ un riskiem patērētājiem.

KOPŠ KURA LAIKA ŠIS IETEIKUMS IR PIEMĒROJAMS?

Tas ir piemērojams kopš 1986. gada 22. decembra.

AKTS

Padomes ieteikums 86/666/EEK (1986. gada 22. decembris) par ugunsdrošību esošajās viesnīcās (OV L 384, 31.12.1986., 60.–68. lpp.)

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas ziņojums par Padomes 1986. gada 22. decembra ieteikumu par ugunsdrošību esošajās viesnīcās (86/666/EEK) (COM(2001) 348 final, 27.6.2001.)

Pēdējo reizi atjaunots: 27.06.2016

Top