Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Konservēts piens

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Konservēts piens

Daļēji vai pilnīgi dehidrētam konservētam pienam, kurš paredzēts lietošanai pārtikā, ir jāatbilst īpašiem Direktīvā 2001/114/EK minētiem noteikumiem. Šie noteikumi papildina Eiropas tiesību aktos ietvertos vispārīgos noteikumus par pārtikas produktu marķēšanu.

AKTS

Padomes Direktīva 2001/114/EK (2001. gada 20. decembris), kas attiecas uz dažu veidu daļēji vai pilnīgi dehidrētu konservētu pienu, kurš paredzēts lietošanai pārtikā [Skatīt grozošo(-os) aktu(-us)].

KOPSAVILKUMS

Konservētu pienu definē, pamatojoties uz tā sastāvu un apstrādes procesiem, ar mērķi veicināt pareizu un nemaldinošu apzīmējumu izmantošanu tirdzniecībā.

Konservēts piens

Šī direktīva ir piemērojama šādiem produktiem:

  • daļēji dehidrēts piens (saldināts vai nesaldināts);
  • pilnīgi dehidrēts piens (ar dažādu tauku saturu).

Tāpat direktīva arī definē īpašus apzīmējumus, ko izmanto noteiktās valstīs un noteiktās valodās (skat. direktīvas II pielikumu).

Marķēšana

Šīs direktīvas reglamentēto produktu tirdzniecībā ir jāievēro Direktīva par pārtikas produktu marķēšanu un noformēšanu. Uz konservēta piena marķējuma norāda:

  • tauku procentuālo saturu (izņemot kondensēto pienu, saldinātu, daļēji nokrejotu kondensēto pienu un sauso vājpienu);
  • beztauku piena pulvera ekstrakta procentuālo saturu (dažādajiem daļēji dehidrēta piena veidiem);
  • atšķaidīšanas vai atjaunošanas metodi (dehidrētam pienam);
  • norādi, ka produkts nav paredzēts lietošanai to zīdaiņu pārtikā, kas jaunāki par 12 mēnešiem (dehidrētam pienam).

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2001/114/EK

17.1.2002.

17.7.2003.

OV L 15, 17.1.2002.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2007/61/EK

7.10.2007.

31.8.2008.

OV L 258, 4.10.2007.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1021/2013 ( 2013. gada 9. oktobris ), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 1999/4/EK un 2000/36/EK un Padomes Direktīvas 2001/111/EK, 2001/113/EK un 2001/114/EK attiecībā uz Komisijai piešķiramajām pilnvarām Dokuments attiecas uz EEZ [Oficiālais VēstnesisL 287, 29.10.2013.].

Šī regula saskaņo esošās Komisijas ieviešanas pilnvaras, kas paredzētas piecās t. s. brokastu direktīvās, ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību (LESD) un jo īpaši tā 290. pantu, kas ļauj Komisijai pieņemt deleģētos tiesību aktus.

Pēdējā atjaunināšana: 29.04.2014

Top