Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cukurs

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Cukurs

Eiropas Savienība (ES) nosaka kopīgus noteikumus noteiktu veidu cukuram, kurš paredzēts lietošanai pārtikā, atbilstoši vispārīgajiem tiesību aktiem, kas piemērojami pārtikas produktiem. Šie noteikumi attiecas uz pārtikas produktu sastāvu, tirdzniecības nosaukumu, marķēšanu un noformēšanu.

AKTS

Padomes Direktīva 2001/111/EK (2001. gada 20. decembris), kas attiecas uz dažu veidu cukuru, kurš paredzēts lietošanai pārtikā [Oficiālais Vēstnesis L 10, 12.01.2002.].

KOPSAVILKUMS

Direktīva 2001/111/EK uzlabo noteiktu veidu pārtikas cukura marķēšanu, lai labāk informētu patērētājus un neļautu viņus maldināt. Tā ir piemērojama, neierobežojot vispārīgos noteikumus par pārtikas produktu marķēšanu.

Cukurs

Direktīvā 2001/111/EK ir definēti 11 cukura veidi:

 • otrās šķiras baltais cukurs;
 • cukurs (baltais cukurs);
 • augstākā labuma baltais cukurs;
 • cukura šķīdums;
 • invertcukura šķīdums;
 • invertcukura sīrups;
 • glikozes sīrups;
 • sausais glikozes sīrups;
 • dekstroze jeb dekstrozes monohidrāts;
 • dekstroze jeb bezūdens dekstroze;
 • fruktoze.

Katram veidam ir attiecīgas satura īpašības un noteikumi par iepakošanu un marķēšanu.

Marķēšana

Direktīva 2001/111/EK nosaka īpašus noteikumus fasētiem produktiem, kas sver mazāk par 20 g, cukura šķīdumam, invertcukura sīrupam, kura šķīdumā ir kristāli, un noteiktiem produktiem, kuru sastāvā ir vairāk nekā 5 % fruktozes. Fasētiem produktiem, kas sver mazāk par 20 g, uz marķējuma nav jānorāda tīrsvars. Tomēr uz cukura šķīduma un invertcukura sīrupa marķējuma norāda sausnas un invertcukura saturu. Tāpat arī invertcukura sīrupam, kura šķīdumā ir kristāli, uz marķējuma iekļauj aprakstošo terminu kristalizēts. Visbeidzot, glikozes sīrupam (ieskaitot sauso glikozes sīrupu), kura sastāvā ir vairāk nekā 5 % fruktozes (sausna), marķējumā norāda glikozes-fruktozes sīrups vai fruktozes-glikozes sīrups un sausais glikozes-fruktozes sīrups vai sausais fruktozes-glikozes sīrups, tādējādi norādot, vai sastāvā pārsvarā ir glikoze vai fruktoze.

Attiecībā uz pielikumā definētajiem produktiem dalībvalstis nepieņem savus noteikumus, kas nav paredzēti šajā direktīvā.

Konteksts

Šī direktīva ir daļa no programmas ar mērķi vienkāršot vairākas vertikālās direktīvas par pārtikas produktiem, ņemot vērā tikai svarīgās prasības, kam jābūt izpildītām attiecībā uz produktiem, uz kuriem tās attiecas, lai nodrošinātu šo produktu brīvu apriti iekšējā tirgū.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2001/111/EK

12.1.2002.

11.7.2003.

OV L 10, 12.1.2002.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1021/2013, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 1999/4/EK un 2000/36/EK un Padomes Direktīvas 2001/111/EK, 2001/113/EK un 2001/114/EK attiecībā uz Komisijai piešķiramajām pilnvarām [Oficiālais Vēstnesis L 287, 29.10.2013.].

 • Šī regula saskaņo esošās Komisijas ieviešanas pilnvaras, kas paredzētas piecās t. s. brokastu direktīvās, ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību (LESD) un jo īpaši tā 290. pantu, kas ļauj Komisijai pieņemt deleģētos tiesību aktus.

Pēdējā atjaunināšana: 29.04.2014

Top