Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES marķēšanas noteikumi medum

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES marķēšanas noteikumi medum

Eiropas Savienība (ES) ir izstrādājusi īpašus noteikumus attiecībā uz medu, papildinot savus tiesību aktus par pārtikas produktiem.

AKTS

Padomes Direktīva 2001/110/EK (2001. gada 20. decembris), kas attiecas uz medu.

KOPSAVILKUMS

Eiropas Savienība (ES) ir izstrādājusi īpašus noteikumus attiecībā uz medu, papildinot savus tiesību aktus par pārtikas produktiem.

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Papildus noteikumiem par medus sastāvu un tā definīcijai šajā direktīvā ir uzskaitīti medus produktu veidi, kurus var tirgot ar attiecīgo nosaukumu, kā arī izklāstīti noteikumi par marķējumu, noformējumu un informāciju par izcelsmi.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Šī direktīva papildina ES vispārējos noteikumus par pārtikas produktu marķējumu, kas izklāstīti Regulā (ES) Nr. 1169/2011. Uz etiķetēm jābūt norādītai pamatinformācijai patērētājiem, un jo īpaši uz etiķetēm jābūt norādītai medus izcelsmes valstij un produkta nosaukumam, kā izklāstīts I pielikumā.

Definīcija

Medus ir ir dabīga, salda viela, ko ražo Apis mellifera bites no augu nektāra vai no augu dzīvo daļu sekrēta, vai sūcējinsektu izdalījumiem uz augu dzīvajām daļām. Bites tos vāc, pārveido, papildinot ar savām īpašām vielām, nogulsnē, dehidrē, uzglabā un atstāj medus šūnās nobriest un nogatavoties.

Sastāvs

Medum, ko laiž tirgū kā medu vai izmanto kādā produktā, kurš paredzēts lietošanai pārtikā, jāatbilst direktīvas II pielikumā noteiktajiem sastāva kritērijiem.

Direktīvā 2014/63/ES ir precizēts, ka putekšņi ir medum raksturīgs komponents, nevis medus sastāvdaļa.

Marķējumi

Direktīvā 2014/63/ES arī precizētas marķēšanas prasības, ja medus izcelsme ir vairāk nekā vienā dalībvalstī vai trešā valstī. Šādos gadījumos norādi par izcelsmes valstīm var attiecīgi aizstāt ar vienu no šādām norādēm:

  • “ES valstīs ražota medus maisījums”;
  • “ārpus ES valstīm ražota medus maisījums”;
  • “ES valstīs un ārpus ES valstīm ražota medus maisījums”.

Noteiktos gadījumos šos nosaukumus var aizstāt ar vienkāršu produkta nosaukumu “medus” ( izņemot attiecībā uz kāstu medu*, šūnu medu**, šūnu gabalu medu vai medu ar šūnu daļām*** un rūpniecisko medu****).

Uz etiķetes var būt norādīta papildu informācija par reģionālu, teritoriālu vai topogrāfisku izcelsmi, ziedu vai augu izcelsmi vai par īpašiem kvalitātes kritērijiem (izņemot attiecībā uz kāstu medu un rūpniecisko medu).

Direktīvā 2014/63/ES ir piešķirtas pilnvaras Eiropas Komisijai pieņemt papildu tiesību aktus (deleģētos aktus), lai noteiktu kritērija “galvenokārt” divus parametrus attiecībā uz medus ziedu vai augu izcelsmi un putekšņu minimālo saturu filtrētā medū pēc neorganisko vai organisko piemaisījumu atdalīšanas.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Direktīva 2001/110/EK ir piemērojama kopš 2002. gada 1. februāra. Direktīva 2014/63/ES ir piemērojama kopš 2014. gada 23. jūnija. Medu, kas laists tirgū vai marķēts pirms 2015. gada 24. jūnija, var turpināt izplatīt, līdz beidzas to krājumi.

GALVENIE TERMINI

* Kāsts medus: medus, kas iegūts, atdalot svešas neorganiskas vai organiskas vielas tā, ka tiek atdalīts būtisks daudzums putekšņu.

** Šūnu medus: medus, ko bites glabā pašu darinātās kāru šūnās vai kārēs, kuras darinātas no mākslīgām tīra bišu vaska šūnu plāksnēm, un ko pārdod aizvākotās veselās kārēs vai šādu kāru daļās.

*** Šūnu gabalu medus jeb medus ar šūnu daļām: medus ar vienu vai vairākiem šūnu medus gabaliem.

**** Rūpnieciskais medus: uz etiķetes tuvu produkta nosaukumam jānorāda vārdi “paredzēts tikai ēdiena gatavošanai”.

ATSAUCES

Akts

Spēkā stāšanās datums

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2001/110/EK

1.2.2002.

31.7.2003.

OV L 10, 12.1.2002., 47.-52. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Spēkā stāšanās datums

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2014/63/ES

23.6.2014.

24.6.2015.

OV L 164, 3.6.2014., 1.-5. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1169/2011 (2011. gada 25. oktobris) par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem un par grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulās (EK) Nr. 1924/2006 un (EK) Nr. 1925/2006, un par Komisijas Direktīvas 87/250/EEK, Padomes Direktīvas 90/496/EEK, Komisijas Direktīvas 1999/10/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/13/EK, Komisijas Direktīvu 2002/67/EK un 2008/5/EK un Komisijas Regulas (EK) Nr. 608/2004 atcelšanu ( Oficiālais Vēstnesis L 304, 2011. gada 22. novembris, 18.-63. lpp.).

Pēdējo reizi atjaunots: 20.02.2015

Top