Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ģenētiski modificēto organismu unikālie identifikatori

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ģenētiski modificēto organismu unikālie identifikatori

KOPSAVILKUMS:

Komisijas Regula (EK) Nr. 65/2004 par ģenētiski modificēto organismu unikālajiem identifikatoriem

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar šo regulu izveido svītru kodam līdzīgu unikālu identifikatoru* katram tirgū laistajam ģenētiski modificētajam organismam* (ĢMO). Tas ir būtisks elements, lai nodrošinātu no ĢMO iegūtas pārtikas un lopbarības izsekojamību* un marķēšanu ar mērķi uzlabot patērētāju izvēles iespējas un nodrošināt vides un veselības aizsardzību.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Lai nodrošinātu konsekvenci starptautiskajos forumos, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas datu bāzē BioTrack un Bioloģiskās drošības starpniecības centrā, kurš izveidots ar Kartahenas Protokolu par bioloģisko drošību, kas pievienots Konvencijai par bioloģisko daudzveidību, izmanto unikālu identifikatora formātu.

Katru reizi, iesniedzot jaunu pieteikumu atļaujas saņemšanai ĢMO laišanai tirgū, pieteikuma iesniedzējam pirms unikāla identifikatora izveides noteiktā formātā ir jāpārbauda datu bāzes, lai pārliecinātos, vai identifikators jau ir piešķirts.

Ja tiek piešķirta atļauja ĢMO laišanai tirgū, Eiropas Komisija unikālo identifikatoru paziņo Bioloģiskās drošības starpniecības centram un reģistrē to ES atļauto ĢMO reģistrā.

Visiem ĢMO, par kuriem tika piešķirtas atļaujas pirms regulas stāšanās spēkā, saskaņā ar regulu ir piešķirti unikāli identifikatori.

Regulas pielikumā ir noteikts unikālā identifikatora formāts, ko veido deviņas burtciparu rakstzīmes. Pirmās divas vai trīs burtciparu rakstzīmes apzīmē uzņēmuma vai organizācijas nosaukumu. Otrā daļa satur piecas vai sešas burtciparu rakstzīmes un apzīmē transformāciju*, bet pēdējā burtciparu rakstzīme norāda pārbaudes veidu. Visas daļas atdala ar domuzīmēm, piemēram: MON-00603-1.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2004. gada 16. janvāra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes sadaļā, kas veltīta izsekojamībai un marķēšanai.

GALVENIE TERMINI

* Unikāls identifikators ir deviņu burtciparu rakstzīmju kods, kas ir unikāls konkrētam ĢMO un kas ļauj to viegli identificēt uz produkta marķējuma.

* Ģenētiski modificēti organismi ir augi vai dzīvnieki, kuru šūnu un ģenētiskā uzbūve ir pārveidota, lai tie dotu lielāku ražu vai būtu izturīgāki pret slimībām.

* Izsekojamība ir spēja izsekot ĢMO un produktus, kas ražoti no ĢMO, visos ražošanas un izplatīšanas ķēdes posmos, kas atvieglo precīzu marķēšanu.

* Transformācija ir termins, ko izmanto, lai nošķirtu ģenētiski pārveidotas (transformētas) augu šķirnes un citus organismus.

AKTS

Komisijas Regula (EK) Nr. 65/2004 (2004. gada 14. janvāris), ar ko nosaka sistēmu ģenētiski modificēto organismu unikālo identifikatoru izveidei un piešķiršanai (OV L 10, 16.1.2004., 5.–10. lpp.)

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Regula (EK) Nr. 641/2004 (2004. gada 6. aprīlis) par sīki izstrādātiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1829/2003 īstenošanas noteikumiem attiecībā uz jaunas ģenētiski modificētas pārtikas un barības atļauju pieteikumiem, paziņošanu par esošajiem produktiem un tāda ģenētiski modificēta materiāla nejaušu vai tehniski nenovēršamu klātbūtni, par ko saņemts labvēlīgs riska novērtējums (OV L 102, 7.4.2004., 14.–25. lpp.).

Komisijas Regulas (EK) Nr. 641/2004 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1830/2003 (2003. gada 22. septembris), kas attiecas uz ģenētiski modificētu organismu izsekojamību un marķēšanu, kā arī no ģenētiski modificētiem organismiem ražotu pārtikas un lopbarības produktu izsekojamību, un ar ko groza Direktīvu 2001/18/EK (OV L 268, 18.10.2003., 24.–28. lpp.). Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 12.04.2016

Top