Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Piesārņotāji pārtikā: negatīvās ietekmes samazināšana

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Piesārņotāji pārtikā: negatīvās ietekmes samazināšana

KOPSAVILKUMS:

Regula (EEK) Nr. 315/93 — ES procedūras attiecībā uz piesārņotājiem pārtikā

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Tās mērķis ir aizsargāt sabiedrības veselību, aizliedzot tādas pārtikas laišanu tirgū, kura satur nepieņemamu daudzumu lieko vielu jeb “piesārņotāju”.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

  • Piesārņotāji atrodas pārtikā sakarā ar tās apstrādi pēc ražošanas procesa vai arī vides piesārņojuma dēļ.
  • Eiropas Savienība (ES) regulē piesārņotāju toksikoloģiski pieņemamu līmeni un raugās, lai šo līmeni saglabātu iespējami zemu.
  • Šo regulu nepiemēro piesārņotājiem, uz kuriem attiecas īpaši noteikumi, vai tādiem svešķermeņiem kā insektu atliekām, dzīvnieku spalvām utt.
  • ES valsts, atsaucoties uz šo regulu, var veikt ierobežojošus pasākumus, ja tai rodas aizdomas, ka piesārņotāja klātbūtne rada apdraudējumu sabiedrības veselībai. Tādā gadījumā tā nekavējoties informē par to pārējās ES valstis un Eiropas Komisiju un pamato savu lēmumu. Komisija iespējami īsā laikā pārbauda ES valsts sniegto pamatojumu un pēc konsultēšanās ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgo komiteju (šobrīd Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgā komiteja) veic atbilstošus pasākumus. Šī komiteja palīdz Komisijai risināt visus ar piesārņotājiem saistītos jautājumos, tostarp noteikt to maksimāli pieļaujamos daudzumus.
  • Šī regula paredz, ka sabiedrības veselības aizsardzības interesēs konkrētiem piesārņotājiem nosaka maksimāli pieļaujamo koncentrāciju.
  • ES valstis nedrīkst aizliegt tādas pārtikas tirdzniecību, kas atbilst šai regulai.

Komisijas Regula (EK) Nr. 1881/2006 nosaka konkrētu piesārņotāju, tostarp nitrātu, svina, kadmija, dzīvsudraba, arsēna, melamīna u.c., maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikā.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 1993. gada 1. marta.

KONTEKSTS

Plašāka informācija ir pieejama arī Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes sadaļā “Piesārņotāji”.

AKTS

Padomes Regula (EEK) Nr. 315/93 (1993. gada 8. februāris), ar ko nosaka Kopienas procedūras attiecībā uz piesārņotājiem pārtikā (OV L 37, 13.2.1993., 1.–3. lpp.)

Regulas (EEK) Nr. 315/93 turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Regula (EK) Nr. 1881/2006 (2006. gada 19. decembris), ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos (OV L 364, 20.12.2006., 5.–24. lpp.). Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 18.04.2016

Top