Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pārtikas nekaitīgums — drošs iepakojums

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pārtikas nekaitīgums — drošs iepakojums

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

  • Ar to izveido vienotus noteikumus iepakojuma materiāliem un izstrādājumiem, piemēram, pudelēm un traukiem, kas tieši vai netieši nonāk vai var nonākt saskarē ar pārtiku.
  • Tās mērķis ir aizsargāt cilvēku veselību un patērētāju intereses, kā arī nodrošināt, ka izmantotos produktus var pārdot visā Eiropas Ekonomikas zonā, kurā ietilpst 28 ES valstis, Islande, Lihtenšteina un Norvēģija un kurā notiek brīva personu pārvietošanās un preču, pakalpojumu un kapitāla aprite.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

  • Regulā ir identificētas 17 materiālu un izstrādājumu grupas, tostarp korķis, stikls, plastmasa un tekstilmateriāli, attiecībā uz kurām var pieņemt īpašus pasākumus.
  • Šie pasākumi var ietvert tīrības standartus un izmantoto vielu sarakstu.
  • Pieteikums par jaunas vielas izmantošanu ir jāiesniedz kompetentajai valsts iestādei, kas pēc tam nosūta to Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei atzinuma sniegšanai.
  • Iepakojuma materiāli ir jāapzīmē ar vārdiem “saskarei ar pārtiku” un piemērotu logotipu, piemēram, kafijas automātu, vīna pudeli vai zupas karoti.
  • Ir jāizveido izsekojamības pasākumi, lai būtu iespējams atsaukt bojātus produktus vai sniegt sabiedrībai konkrētu informāciju.
  • Valsts iestādes var uz laiku apturēt konkrēta materiāla izmantošanu, ja ir pamats uzskatīt, ka tā izmantošana apdraud cilvēku veselību. Tās nekavējoties informē Eiropas Komisiju un visas Eiropas Ekonomikas zonas valstu kompetentās iestādes par savu lēmumu.
  • Noteikumi atļauj izmantot “aktīvo” un “viedo” iepakojumu, kas var paildzināt pārtikas produktu glabāšanas laiku un sniegt informāciju par to svaigumu, ar nosacījumu, ka tas negatīvi neietekmē pārtikas produktu sastāvu.
  • Noteikumi neattiecas uz antīkiem materiāliem (piemēram, antīki keramikas podi) un izstrādājumiem, kā arī pārklājumiem, kas klāj siera mizu, gatavus gaļas izstrādājumus vai augļus un kas ir pārtikas produkta sastāvdaļa un ir paredzēti patērēšanai kopā ar šādiem produktiem.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā stājās spēkā 2004. gada 3. decembrī.

KONTEKSTS

Plašāka informācija par pārtikas ķīmisko nekaitīgumu ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1935/2004 (2004. gada 27. oktobris) par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, un par Direktīvu 80/590/EEK un 89/109/EEK atcelšanu (OV L 338, 13.11.2004., 4.–17. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 1935/2004 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 03.02.2016

Top