Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Traktori un lauksaimniecības vai mežsaimniecības tehnika - priekšpusē piemontētas aizsargkonstrukcijas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Traktori un lauksaimniecības vai mežsaimniecības tehnika - priekšpusē piemontētas aizsargkonstrukcijas

Galvenokārt nolūkā palielināt darba un satiksmes drošību Eiropas Savienība saskaņoja tehniskās prasības attiecībā uz priekšpusē piemontētām apgāšanās aizsargkonstrukcijām šauras riteņu bāzes riteņtraktoriem.

AKTS

Padomes Direktīva 87/402/EEK (1987. gada 25. jūnijs) par šauras riteņu bāzes lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru apgāšanās aizsargkonstrukcijām, kas piestiprinātas vadītāja sēdekļa priekšā (Skatīt grozošos aktus).

KOPSAVILKUMS

Darbības joma

Šī direktīva attiecas uz šauras riteņu bāzes traktoriem, t. i. traktoriem ar minimālo šķērsbāzes platumu, kas nepārsniedz 1150 mm, pašmasu no 600 līdz 3000 kg un klīrensu, kas nav lielāks par 600 mm zem priekšējās un aizmugurējās as zemākajiem punktiem, ieskaitot diferenciāli.

Neviena dalībvalsts nedrīkst noraidīt vai aizliegt traktora tirdzniecību, reģistrēšanu, nodošanu ekspluatācijā vai izmantošanu, vai arī atteikties traktoram piešķirt EK tipa apstiprinājumu vai valsts tipa apstiprinājumu, ja tas atbilst šīs direktīvas prasībām. Visi traktori, uz kuriem attiecas šī direktīva, ir jāaprīko ar apgāšanās aizsargkonstrukciju.

Konstrukcijas un testēšanas prasības

I un II pielikumā ir izklāstītas konstrukcijas un testēšanas procedūras un nosacījumi EK detaļas tipa apstiprinājuma un tipa apstiprinājuma piešķiršanai. Attiecībā uz katru apgāšanās aizsargkonstrukciju tipu un tā stiprinājumu pie traktora, ko apstiprina dalībvalstis, tām traktora vai apgāšanās aizsargkonstrukcijas ražotājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim jāizsniedz EK detaļas tipa apstiprinājuma zīme (saskaņā ar VII pielikumā norādīto paraugu).

Kad apgāšanās aizsargkonstrukcijai vai tā stiprinājumam pie traktora ir piešķirta EK detaļas tipa apstiprinājuma zīme un tas atbilst IX pielikuma nosacījumiem, tā laišanu tirgū nevar aizliegt.

Tomēr dalībvalsts var aizliegt tādu apgāšanās aizsargkonstrukciju ar EK detaļas tipa apstiprinājuma zīmi laišanu tirgū, kas neatbilst apstiprinātajam tipam.

Informācijas sniegšana reizi mēnesī

Katru mēnesi dalībvalstīm pārējām dalībvalstīm ir jānosūta detaļas tipa apstiprinājuma sertifikātu kopijas (paraugs ir sniegts VIII pielikumā), kas aizpildītas par katru apgāšanās aizsargkonstrukciju tipu, ko tās apstiprinājušas vai atteikušās apstiprināt.

Atcelšana

Ar Regulu (ES) Nr. 167/2013 (2013. gada 5. februāris) atceļ Direktīvu 87/402/EEK no 1.1.2016.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 87/402/EEK

26.6.1987.

26.6.1989.

OV L 220, 8.8.1987.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 89/681/EEK

3.1.1990.

2.1.1991.

OV L 398, 30.12.1989.

Pievienošanās līgums

1.1.1995.

-

OV C 241, 29.8.1994.

Direktīva 2000/22/EK

24.5.2000.

30.6.2001.

OV L 107, 4.5.2000.

Pievienošanās līgums

1.5.2004.

-

OV L 236, 23.9.2003.

Direktīva 2005/67/EK

8.11.2005.

31.12.2005.

OV L 273, 19.10.2005.

Direktīva 2006/96/EK

1.1.2007.

1.1.2007.

OV L 363, 20.12.2006.

Direktīva 2010/22/ES

30.4.2010.

30.4.2011.

OV L 91, 10.4.2010.

Direktīva 2013/15/ES

1.7.2013.

1.7.2013.

OV L 158, 10.6.2013.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 167/2013 (2013. gada 5. februāris) par lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību (Oficiālais Vēstnesis L 60, 2.3.2013.) atceļ Direktīvu 87/402/EEK no 2016. gada 1. janvāra.

Pēdējā atjaunināšana: 30.06.2014

Top