Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mehāniskie transportlīdzekļi ar piekabēm - pieļaujamais skaņas līmenis

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mehāniskie transportlīdzekļi ar piekabēm - pieļaujamais skaņas līmenis

Šīs direktīvas mērķis ir īstenot pilnīgi saskaņotus Eiropas Savienības noteikumus par transportlīdzekļu radīto troksni.

AKTS

Padomes 1970. gada 6. februāra Direktīva 70/157/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pieļaujamo trokšņu līmeni un izplūdes gāzu sistēmu [Oficiālais Vēstnesis L 42, 23.2.1970.].

KOPSAVILKUMS

Šīs direktīvas attiecas uz jebkādiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem ar virsbūvi vai bez tās, kam ir vismaz četri riteņi un maksimālais projektētais ātrums pārsniedz 25 kilometrus stundā, izņemot transportlīdzekļus, kuri brauc pa sliedēm, lauksaimniecības traktorus un jebkādu pārvietojamu tehniku.

Direktīvās ir noteiktas attiecīgo transportlīdzekļu mehānisko daļu un izplūdes sistēmu trokšņa līmeņa robežvērtības. Šīs robežvērtības ir diapazonā no 74 dB (A) automobiļiem līdz 80 dB (A) lielas jaudas kravas transportlīdzekļiem.

Pieļaujamās vērtības ir noteiktas konkrētām transportlīdzekļu kategorijām:

 • vieglie automobiļi;
 • sabiedrisko pārvadājumu transportlīdzekļi;
 • kravas transportlīdzekļi.

Dalībvalstu pienākums ir līdz 1994. gada 1. oktobrim publicēt trokšņa līmeņu vērtības tipa apstiprinājumu vajadzībām.

Tādēļ, pamatojoties uz iemesliem saistībā ar pieļaujamo skaņas līmeni un izplūdes sistēmu, dalībvalstis nedrīkst:

 • noraidīt vai aizliegt tādu transportlīdzekļu pārdošanu, reģistrēšanu, laišanu tirgū vai izmantošanu, kas atbilst direktīvas noteikumiem;
 • aizliegt tādas izplūdes sistēmas vai tehniskās vienības laišanu tirgū, kas atbilst tipam, attiecībā uz kuru ir piešķirts tipa apstiprinājums.

Var tikt atļauti dalībvalstu piešķirti nodokļu atvieglojumi, lai veicinātu jaunu ierobežojumu priekšlaicīgu ievērošanu, ja tie ir:

 • nediskriminējoši;
 • laika ziņā ierobežoti;
 • tādā apjomā, kas ir ievērojami mazāks par uzstādītā aprīkojuma izmaksām;
 • attiecināti uz transportlīdzekļiem, kuros uzstādīts aprīkojums, kas ļauj priekšlaikus ievērot turpmākos Eiropas standartus.

Tipa apstiprinājuma procedūra katram transportlīdzekļa tipam, izplūdes sistēmai un tehniskajai vienībai (klusinātājam un rezerves izplūdes sistēmai):

 • transportlīdzekļa ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis iesniedz transportlīdzekļa tipa EEK tipa apstiprinājuma pieteikumu;
 • tajā ir sniegta esošajās direktīvās noteiktā informācija;
 • ir paredzētas dažādas tipa apstiprinājuma pārbaudes;
 • ja transportlīdzekļa tips, izplūdes sistēma vai tehniskā vienība atbilst pārbaužu prasībām, attiecīgās dalībvalsts kompetentā iestāde izsniedz EEK tipa apstiprinājuma sertifikātu.

Šī direktīva ir atcelta ar Regulu (ES) Nr. 540/2014, kas stājas spēkā no 30.6.2027.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 70/157/EEK

10.2.1970.

10.8.1971.-1.7.1973.

OV L 42, 23.2.1970.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 73/350/EEK

16.11.1973.

-

OV L 321, 22.11.1973.

Direktīva 77/212/EEK

10.3.1977.

31.3.1977.

OV L 66, 12.3.1977.

Direktīva 81/334/EEK

28.4.1981.

31.12.1981.

OV L 131, 18.5.1981.

Direktīva 84/372/EEK

5.7.1984.

30.9.1984.

OV L 196, 26.7.1984.

Direktīva 84/424/EEK

4.9.1984.

31.12.1984.

OV L 238, 6.9.1984.

Direktīva 87/354/EEK

29.6.1987.

31.12.1987.

OV L 192, 11.7.1987.

Direktīva 89/491/EEK

25.7.1989.

1.1.1990.

OV L 238, 15.8.1989.

Direktīva 92/97/EEK

16.11.1992.

30.6.1993.

OV L 371, 19.12.1992.

Direktīva 96/20/EEK

3.5.1996.

30.9.1996.

OV L 92, 13.4.1996.

Direktīva 99/101/EK

17.1.2000.

31.3.2000.

OV L 334, 28.12.1999.

Direktīva2007/34/EK

5.7.2007.

5.7.2007.

OV L 155, 15.6.2007.

Direktīva 2013/15/ES

1.7.2013.

1.7.2013.

OV L 158, 10.6.2013.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 540/2014 par mehānisko transportlīdzekļu skaņas līmeni un rezerves trokšņa slāpēšanas sistēmām, un ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK un atceļ Direktīvu 70/157/EEK [Oficiālais Vēstnesis L 158, 27.5.2014.].

Pēdējā atjaunināšana: 02.07.2014

Top